português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

❗Prezidentské volby se blíží - zvláštní seznam voličů❗

(Archivní článek, platnost skončena 16.02.2023 / 10:17.)

Pokud plánujete volit v zahraničí, nezapomeňte si zařídit všechny potřebné náležitosti. Konec lhůty pro zapsání do zvláštníhos seznamu voličů je 4.prosince 2022 do 16 hod. (místního času).
 

Přečtěte si podrobné informace k nadcházejícím volbám.

V zahraničí je možné hlasovat pouze v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a při volbě hlavy státu. Hlasování při volbách do jiných zastupitelských orgánů se lze zúčastnit pouze na území ČR.

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Zápis oprávněného občana do zvláštního seznamu voličů provede velvyslanectví na základě písemné žádosti o zápis. Forma žádosti není přesně stanovena. Lze použit tento formulář Źádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 49 KB)).  Z obsahu podání musí být zřejmé, že žadatel projevuje vůli být zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím ČR v Lisabonu.

Možnosti podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů:

1. osobní podání žádosti na velvyslanectví - písemná žádost doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících (níže uvedených bodů a), b), c)). Velvyslanectví nevyžaduje ověření podpisu občana na žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů.

2. písemné podání žádosti zaslané v poštovním styku, které volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících (níže uvedených bodů a), b), c))

Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících:

a) totožnost žadatele - platný občanský průkaz, platný cestovní doklad, popř. jiný platný úřední doklad, a to i cizozemský, opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození);

b) státní občanství žadatele – platný občanský průkaz, platný cestovní doklad, platný cestovní průkaz, aktuální osvědčení, popř. potvrzení o státním občanství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, a to i starší 6 měsíců, je-li v něm uveden údaj o státním občanství ČR, Listina o udělení občanství ČR vydaná podle zák. č. 88/1990 Sb., je-li v ní uvedeno, že občan nabyl státní občanství ČR;

c) bydliště žadatele v územním obvodu Velvyslanectví ČR v Portugalské republice a případně i v dalších přiakreditovaných zemích (Kapverdská republika a Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov) – bydliště prokazuje žadatel úředním dokladem vydaným státním orgánem těchto zemí příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana (potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz). Pobyt lze doložit také jinými doklady, pokud je v nich uveden údaj o bydlišti (např. řidičský průkaz, karta sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém žadatel o zápis do zvláštního volebního seznamu voličů bydlí, korespondence s bankovním úřadem, účet za plyn, elektřinu, telefon). Potvrzení o bydlišti nelze nahradit čestným prohlášením žadatele.

Důležitá upozornění:

Volič, který bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle místa jeho trvalého pobytu. Na území ČR se může volič účastnit voleb do Parlamentu ČR či prezidenta republiky až po vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného konzulátem nebo na základě voličského průkazu vydaného Velvyslanectví ČR v Lisabonu, v jehož zvláštním seznamu je zapsán. Ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí nebude volič moci hlasovat vůbec.

Žádost musí být Velvyslanectví ČR v Lisabonu doručena nejpozději 40 dnů před konáním voleb - v případě nadcházejících voleb do 4. prosince do 16:00 hod.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při prezidentských volbách či volbách do Poslanecké sněmovny na Velvyslanectví ČR v Portugalsku na základě voličského průkazu vydaného voliči příslušným obecním úřadem.

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

V případě, že jste již zapsáni ve zvláštním volebním seznamu a v termínu voleb se budete zdržovat mimo své trvalé bydliště (např. v ČR), můžete volit s pomocí voličského průkazu. Průkaz vám bude vydán na základě písemné žádosti.

Žádost lze podat:

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do (datum upřesní velvyslanectví podle konání voleb)

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně (datum a čas upřesní velvyslanectví dle konání voleb); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost, úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů   

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů provede velvyslanectví na písemnou žádost (lze využít tento formulář žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (DOCX, 13 KB)) voliče doručenou osobně, poštou či faxem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymitě odesíletele. Přijmout lze ale žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, zaslanou emailem, jehož přílohou je scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.

Velvyslanectví vydá/zašle vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, aby se volič mohl nechat zapsat do stálého seznamu voličů v místě svého bydliště v ČR, příp. aby se mohl nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů, vedeného jiným velvyslanectvím v zahraničí.

V žádosti žadatel uvede údaje ke své identifikaci a adresu, na kterou mu má být zasláno  potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, pokud nepodává žádost osobně.

Oprávněná osoba, která je zapsaná ve zvláštním seznamu voličů velvyslanectví, se může zúčastnit hlasování na území ČR pouze na základě hlasovacího průkazu nebo musí ve stanovené lhůtě požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.