english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sociální diplomacie - specifický druh konzulární agendy

Sociální diplomacií je v rámci MZV ČR potažmo českého zastupitelského úřadu v Londýně míněn specifický druh konzulární agendy vykonávaný specializovaným sociálním diplomatem, zaměřený zejména na tzv. konzulární ochranu (v mezích daných zvláště mezinárodním právem) českých občanů pobývajících ve Spojeném království.

Sociální diplomat českého zastupitelského úřadu v Londýně se soustředí na pomoc občanům v těchto typických situacích:

 

Ochrana nezletilých českých občanů pobývajících v UK (s ohledem na místo tzv. obvyklého bydliště nezletilce a z toho vyplývající jurisdikci).

Konzultace s rodiči českých nezletilců pobývajících v UK, poskytování informací cestou emailů, dopisů, případně při sjednaných osobních návštěvách a telefonicky.

Pomoc v mimopracovní době cestou tzv. nouzové linky velvyslanectví.

Komunikace s britskými sociálními službami, britskými soudy a britskými právními zástupci nezletilců.

Řešení problematiky zletilých českých občanů pobývajících v UK v (sociální) nouzi či deklarované (tj. nepotvrzené) nouzi včetně otázek případné repatriace.

Řešení případů repatriace psychiatrických pacientů - českých občanů pobývajících v UKkomunikace s českými občany pobývajícími v UK v krizových situacích (drogová závislost, prostituce, osoby bez přístřeší, svobodné matky s dětmi na ulici, násilí v rodinách, útěky atd.) potažmo komunikace s širší rodinou v ČR, existuje-li.

Rámcové dotazy týkající se českého sociálního práva, typicky v oblastech otázek důchodových, zaměstnaneckých, zdravotního a nemocenského pojištění, v oblasti nároků v rámci sociálního zabezpečení, dávek v nezaměstnanosti, dávek sociální podpory a speciálně dávek příslušející při náhradní péči o děti, příspěvku na péči a dávek hmotné nouze – vše řešeno ve spolupráci s gesčními resorty, typicky s MPSV ČR potažmo s Českou správou sociálního zabezpečení.

Základní otázky týkající se Brexitu a jeho dopadů v sociálně-právní oblasti a základní uživatelské informace o systému tzv. EU Settlement Scheme.

 

Shora zvýrazněné okruhy konzulární činnosti v této oblasti jsou doplněny souvisejícími konzulárními službami dle konzulárního obvodu, typicky otázkami v oblasti matričních a dále v oblasti cestovních dokladů.

 

Činnosti jsou poskytovány v rozsahu daném zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přičemž jsou současně zasazeny do rámce konzulárního práva (zvláště zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě v jeho části týkající se konzulární ochrany) a mezinárodního práva (zejména Vídeňská úmluva o konzulárních stycích a haagský systém práva), z nejdůležitějších mezinárodněprávních instrumentů lze v praxi po Brexitu zmínit následující:

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (publikována sdělením č. 34/1998 Sb.),

Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (publikována sdělením č. 43/2000 Sb. m. s.),

Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí (publikována sdělením č. 141/2001 Sb. m. s.).

 

Sociální diplomat úzce spolupracuje s tzv. ústředním orgánem ČR pro otázky ochrany nezletilců-českých občanů v cizině, kterým je Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně (ÚMPOD).

 

Dotaz týkající se shora popsaných oblastí, zaslaný na adresu consulate.london@embassy.mzv.cz bude přesměrován na sociálního diplomata, který Vás následně bude kontaktovat na Vámi uvedeném emailu (preferujeme), případně na Vašem sděleném telefonním čísle.