english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový zákon o státním občanství - možnost dvojího státního občanství

Informace k novému zákonu o státním občanství České republiky (stav od 1.1.2014)

Nová právní úprava na úseku státního občanství, tj. zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), přináší od 1.1.2014 následující základní změny.

Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní občany. V nové právní úpravě tak je jednoznačně akcentován trend, který se v oblasti státního občanství stále více uplatňuje i v jiných evropských státech.

Od 1.1.2014 již není součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české státní občanství, resp. takovým osobám bude tato nová právní norma umožňovat v plné míře disponovat tzv. dvojím státním občanstvím.

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství je od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona o státním občanství České republiky). O prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky již nebudou nadále rozhodovat zastupitelské úřady, nýbrž krajské úřady.

Nabytím účinnosti zákona od 1.1.2014 se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Věcná příslušnost na úseku státního občanství a orgány na úseku státního občanství:

Zákon o státním občanství České republiky nově stanovuje, že výkon státoobčanské agendy, kterou vykonávali magistráty měst Brna, Ostravy a Plzně, přechází na příslušné krajské úřady, v jejichž obvodech tato města leží.

Zákon o státním občanství České republiky zavádí na úseku státního občanství legislativní zkratku zastupitelský úřad, jímž se rozumí zastupitelský úřad nebo konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

**********************************************************************************************

Pozn.: V návaznosti na výše uvedenou informaci bychom chtěli upozornit na dvě ustanovení zákona, týkající se možnosti nabytí státního občanství ČR, které zákon omezuje propadnou lhůtou 1 roku od nabytí účinnosti zákona. Speciálně tak upozorňujeme na ustanovení § 33 a § 72 zákona.

  1. § 33 se týká možnosti nabytí státního občanství ČR u osob, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejich narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem. Další informace naleznete našich webových stránkách.
  2. § 72 pak popisuje možnosti občanů Slovenské republiky ohledně prohlášení o nabytí státního občanství České republiky

Výše uvedené dvě možnosti nabytí státního občanství ČR omezuje zákon propadnou lhůtou 1 roku od nabytí účinnosti zákona. Po marném uplynutí propadné lhůty tak osoby, kterých se tato ustanovení týkají, nebudou moci požádat o nabytí státního občanství ČR.

**********************************************************************************************

Některé praktické otázky spojené s novým zákonem:

1) Které datum je rozhodné pro možnost zachování českého občanství v případě podání žádosti o britské občanství v r. 2013, pokud je občan získá až r. 2014.


V souvislosti s pozbýváním státního občanství České republiky na základě nabytí cizího státního občanství, jež je upraveno v § 17 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jehož účinnost zanikne uplynutím dne 31.12.2013, je pro pozbytí českého státního občanství rozhodující okamžik nabytí cizího státního občanství, jež státní občan České republiky nabývá. Nerozhoduje tedy, kdy je podána žádost o udělení cizího státního občanství, ale rozhodující je den, kdy dojde k nabytí cizího státního občanství.

Tzn. že pokud např. konkrétní fyzická osoba, státní občan České republiky, požádá o udělení britského státního občanství ještě v roce 2013, ale britské občanství jí bude uděleno až v roce 2014 (tj. již za účinnosti nového zákona o státním občanství České republiky č. 186/2013 Sb.,), nabytí britského státního občanství již nebude mít v takovém případě na dosavadní české státní občanství této fyzické osoby žádný vliv, resp. tato skutečnost nebude mít za následek pozbytí českého státního občanství.

2) K možnosti znovunabytí českého občanství občany, kteří o ně přišli na základě vlastní žádosti

Bývalí státní občané, kteří pozbyli v minulosti české státní občanství na základě ustanovení § 17 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, neboť nabyli na vlastní žádost v roce 2013 britské státní občanství (a nebyli v ke dni nabytí britského státního občanství v manželství s britským státním občanem), budou moci od 1.1.2014 nabýt české státní občanství zjednodušeným způsobem formou prohlášení podle § 31 nového zákona o státním občanství České republiky č. 186/2013 Sb (viz. dále).

Toto prohlášení nebude z hlediska České republiky vázáno na pozbytí dosavadního státního občanství, tzn. že z hlediska České republiky bude prohlašovatelům umožněno disponovat dvojím státním občanstvím. Toto prohlášení budou moci učinit nejdříve dnem 1.1.2014.

 

Č. 186/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. června 2013
o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

§ 31

(1) Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky (dále jen „prohlášení") může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině12), nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

(2) Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

přílohy

info _ mv _ ke _ statnimu _ obcanstvi 90 KB DOC (Word dokument) 13.8.2013

Nový zákon o státním občanství 367 KB PDF (Acrobat dokument) 21.8.2013