english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství České republiky

(Archivní článek, platnost skončena 26.12.2021.)

Informace pro občany, kteří nemají platný doklad o státním občanství, např. pokud platnost cestovního pasu či občanského průkazu uplynula nebo dosud nikdy nebyl vystaven (např. u malých dětí).

POZOR

V souvislosti s novým zákonem o státním občanství platným od 1.1.2014 vyplňují občané starší 15 let příslušné státoobčanské formuláře sami (tj. nevyplňují je za ně již jejich rodiče či zákonní zástupci).

 

*****************************************************************************************

Nemáte-li k dispozici platný doklad o státním občanství České republiky a chcete podat žádost o vystavení cestovního pasu, můžete u našeho velvyslanectví podat Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR (formulář č. 3a). Žádost se podává osobně, vyřízení této věci poštou není možné.

Osvědčení je vydáváno příslušnými úřady v České republice a zasláno našemu úřadu zpět k doručení žadateli. Vyřízení trvá několik (obvykle cca 6) týdnů.

Nevlastníte-li žádný (třeba i propadlý ) doklad totožnosti s Vaší fotografií, může Vaši totožnost dosvědčit jiný český občan (s platným dokladem totožnosti), který se s Vámi dostaví na zastupitelský úřad a doloží svou totožnost. V takovém případě však musí žadatel vyplnit Protokol k prokázání totožnosti (obdržíte na ZÚ), kterou doplní svoji aktuální fotografií.

Doporučujeme donést další podpůrné dokumenty (české či britské, nejlépe s fotografií), které by mohly Vaši totožnost potvrdit (např. řidičský průkaz apod.).

PROTOKOL K PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI

POZOR: Nepravdivým potvrzením totožnosti jiné osoby se svědek vystavuje možnosti následného trestního stíhání. Podobnému postihu se vystavuje žadatel, který o své osobě uvede rovněž nepravdivé údaje.

Pozor! Dle aktuálního výkladu Ministerstva vnitra je platnost osvědčení pouze 12 měsíců ode dne jeho vystavení. Budete-li s obdrženým osvědčením žádat o cestovní pas, učiňte tak proto co nejdříve po vystavení osvědčení (pozn.: schůzku pro podání žádosti o pas si raději domluvte hned při podání žádosti o osvědčení).

*****************************************************************************************

Osvědčení se vydává na žádost fyzické osoby starší 15 let, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci nebo opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení (viz. par. 42 odst. 2 zákona).

Kromě výše uvedeného formuláře č. 3a) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR je třeba vyplnit tyto formuláře:

  1. Osoba starší 15 let vyplní formulář č. 4a) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - osoby nad 15 let, za dítě (do 15 let věku) vyplní dospělá osoba formulář č. 4b) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - děti do 15 let,
  2. Osoba starší 15 let vyplní dále formulář č. 33) Prohlášení o rodičích,
  3. Formulář č. 1 Osobní údaje.

Kromě vyplněného dotazníku a prohlášení o státním občanství je třeba k žádosti o osvědčení připojit doklady týkající se státního občanství fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, a to:

  1. rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  2. rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  3. dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  4. doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky,
  5. doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.

Nevlastníte-li doklad totožnosti (ani jeho kopii či jiný doklad s Vaší fotografií, např. řidičský průkaz), může Vaši totožnost dosvědčit jiný český občan (s platným dokladem totožnosti), který se s Vámi dostaví na zastupitelský úřad a doloží svou totožnost.

Na vyžádání krajského úřadu předloží žadatel i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby. K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství ČR, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v ČR dle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.

 

Pozn.: Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat

  1. příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,
  2. fyzická osoba, které prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

V daném případu je třeba vyplnit formulář č. 3b) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR - zemřelá osoba. Ostatní údaje týkající se zemřelé fyzické osoby, pro kterou je osvědčení vydáváno, se uvedou v dotazníku ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení, který se k žádosti přikládá, tj. ve formuláři č. 4a) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství. Dále je třeba opět vyplnit formulář č. 1 Osobní údaje za žadatele, který o osvědčení žádá.

 

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Poplatek se platí při osobním podání v hotovosti dle aktuálního Sazebníku poplatků. Předvyplněním formulářů před příchodem na velvyslanectví zkrátíte dobu zpracování žádosti. Děkujeme.

 

*****************************************************************************************

TERMÍN A ZPUSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Z organizačních důvodů jsou veškeré žádosti přijímány pouze během předem sjednaných schůzek. Děkujeme za pochopení.

Kontakty: Velvyslanectví České republiky - konzulární oddělení

Nepodaří-li se Vám se s námi spojit telefonicky, zašlete laskavě e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat. Současně uveďte, jaké doklady máte k dispozici a o jaký doklad hodláte požádat. E-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz

Adresa: 30 Kensington Palace Gardens, W8 4QY (vstup do budovy je z ulice Bayswater)

Úřední hodiny dopoledne: pondělí - pátek 9:00-13:00
Úřední hodiny odpoledne: pondělí - čtvrtek 14:00-16:00

přílohy

Prohlášení o rodičích 146 KB PDF (Acrobat dokument) 13.2.2015

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR 216 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik a prohlaseni k zadosti o OSVC - dospely 200 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik k zadosti o OSVC - dite 199 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Osobní údaje 49 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

Žádost o OSVČ par 42 - zemřelá osoba 215 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014