english  česky 

rozšířené vyhledávání

Studijní stáže na konzulárním a vízovém úseku velvyslanectví

Konzulární a vízový úsek Velvyslanectví ČR v Londýně nabízí českým studentům možnost vykonání studijní stáže.

Stáže na konzulárním úseku je možno uskutečnit kdykoliv během roku, maximální délka stáže je 6 měsíců, minimální by měla být slespoň 1 - 2 měsíce. Začátek i konec stáže je možné dohodnout s ohledem na individuální potřeby zájemců, resp. konzulárního úseku. Stáž lze umožnit současně vždy maximálně dvěma osobám.

V případě, že bude uchazeči umožněno na úřadě v Londýně stáž vykonat, je nutno konkrétní podobu a podmínky stáže  projednat předem s garantem, to je v případě stáží na konzulárním a vízovém úseku s vedoucím tohoto úseku úřadu. S ohledem na pravidla vyhlašování stáží, je třeba požádat o schválení stáže na MZV minimálně s 8-týdenním předstihem. Berte prosím tuto skutečnost do úvahy.


Předpokládaná náplň stáže na konzulárním a vízovém úseku:

Stážista bude v průběhu stáže obeznámen se všemi agendami, které ZÚ musí v rámci své konzulární a vízové agendy vykonávat. Podrobně se seznámí s agendou vydávání biometrických pasů a cestovních průkazů a s praktickým ověřováním identity a státního občanství osob. V praktické části své praxe pomůže s evidencí vyřízených žádostí o pasy a s vyřizováním žádostí českých občanů o cestovní průkazy.

Stážista bude obeznámen s agendou pomoci českým občanům v nouzi, pomůže s řešením konkrétních případů pomoci českým občanům v nouzi. V případě potřeby se bude podílet na překladech českých a anglických textů, které budou využity při komunikaci s britskými úřady a při aktualizaci webových stránek velvyslanectví.

V průběhu stáže se stážista v případě delších stáží může seznámit částečně i s činností politického a obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví.


Zájemci o stáž musí dodat 8 týdnů před začátkem stáže garantovi stáže následující dokumenty:

  1. Žádost o studijní stáž (viz příloha níže).
  2. Kopie občanského průkazu / pasu s informací, že držitel pasu souhlasí s pořízením kopie, tj.  na kopii je třeba výslovně uvést větu "Souhlasím s pořízením kopie mého občanského průkazu / cestovního pasu". Větu je třeba podepsat a přidat datum podpisu).
  3. Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší více jak 3 měsíce). 
  4. Potvrzení o studiu u studijních stáží (o prezenční formě studia na univerzitě).
  5. Motivační dopis.
  6. Strukturovaný životopis (česky a s fotografií).
  7. Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (viz příloha níže).
  8. Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha níže).
  9. Kopie Osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření „D“, „T“ nebo „PT“, (pouze jste-li jeho držitelem).  
  10. Kopii průkazu zdravotní pojišťovny.

 

Kontakty:

Velvyslanectví České republiky - konzulární oddělení

přílohy

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 21 KB DOC (Word dokument) 18.2.2017

Souhlas se zpracováním osobních údajů 21 KB DOC (Word dokument) 18.2.2017

Žádost o studijní stáž 28 KB DOC (Word dokument) 18.2.2017