english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Gerd Altmann
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stěhování osobního majetku do ČR z Velké Británie – nová pravidla od 1. 1. 2021

Spojené království se k 1. 1. 2021 stalo ve vztahu k EU třetí zemí. I v oblasti stěhování osobních věcí je potřeba splnit náležitosti jejich převozu ze třetí země do EU. Osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu (tj. při přestěhování) ze třetí země do Evropské unie je osvobozen od cla za níže uvedených podmínek. Osvobození od placení cla neznamená osvobození od povinnosti vyplnit celní deklarace pro převoz věcí (a jejich vstup) do EU. Vzhledem ke komplexnosti  celního řízení se velmi doporučuje využít služeb celních zástupců či profesionálních dopravců.
 

Stěhování osobních věcí se řídí podmínkami uvedenými v ustanoveních čl. 4 až 11 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. Tato ustanovení jsou uvedena na webu Celní správy ČR, zde je proto přehled jen nejdůležitějších podmínek, které musí být splněny pro osvobození od cla:

  • osobní majetek nesmí být nový či zánovní, musel být ve třetí zemi používán alespoň 6 měsíců, a to ke stejným účelům k jakým bude používán v EU
  • povaha ani množství osobního majetku nesmí svědčit o obchodním záměru
  • fyzická osoba musela pobývat ve třetí zemi minimálně 12 měsíců
  • osobní majetek musí být navržen na propuštění do volného oběhu do 12 měsíců od přestěhování do EU
  • od propuštění osobního majetku do volného oběhu nesmí být tento majetek 12 měsíců zapůjčen, zastaven, pronajat, bezúplatně ani úplatně převeden (tj. darován či prodán)
  • osvobození se nevztahuje na alkohol, tabák a tabákové výrobky, na dopravní prostředky k obchodnímu použití a na předměty používané při výkonu povolání (s výjimkou přenosných nástrojů a přístrojů).

Osvobození od placení cla neznamená osvobození od povinnosti vyplnit celní deklarace pro převoz věcí (a jejich vstup) do EU.

Pokud je například osobní majetek převážen na základě přepravní smlouvy (typicky vozidlem smluvního dopravce), pak je tento dopravce povinen podat u celního úřadu prvního vstupu vstupní souhrnné celní prohlášení (např. na francouzských či holandských hranicích), a to předtím než zboží vstoupí na celní území Unie. V případě, že má být zboží do volného oběhu propuštěno až na některém vnitrozemském (např. českém) celním úřadě, tak musí být zboží rovněž propuštěno do režimu tranzit na základě tranzitního celní prohlášení, a to již ve Velké Británii nebo na vstupním místě. Tyto povinnosti však profesionální dopravci dobře znají.

Vždy je nutné vyplnit celní prohlášení, pravidla by mělo být podáno elektronicky. To by mělo v tomto případě v datovém prvku odpovídajícímu kolonce 31 celního prohlášení obsahovat zbožový kód (kód kombinované nomenklatury) 9905 00 00 a v datovém prvku odpovídajícímu pravé části kolonky 37 pak kód celní a daňové úlevy 01C.

K podání elektronického celního prohlášení je možné využít služeb profesionálního celního zástupce, případně jej lze učinit prostřednictvím aplikace Web klient e-Dovoz, která je dostupná na webu Celní správy ČR pod záložkou Aplikace. Přestože je aplikace dostupná i pro fyzické osoby, je nutné mít povolení elektronické komunikace a kvalifikovaný podpisový certifikát, a rovněž potřebné znalosti pro vyplňování všech datových prvků obsažených v celním prohlášení. Z těchto důvodů se doporučuje využít služeb celního zástupce. Podat lze též písemné celní prohlášení (rovněž s kódy 9905 00 00 a 01C) na formuláři JSD (pouze papírová forma).

V určitých situacích je možno podat ústní celní prohlášení. Typicky je-li zboží dopravováno v osobních zavazadlech cestujících, tj. pokud se stěhovaný osobní majetek vejde do zavazadel například při cestě letadlem. V tomto případě cestující/stěhující se osoba může podat ústní celní prohlášení na celním úřadu prvního vstupu, tedy v případě letecké dopravy na některém mezinárodním letišti, a na základě takto podaného celního prohlášení mu celní úřad osobní majetek propustí do volného oběhu. To je však výjimka z obecného pravidla, standardem zůstává podání elektronického celního prohlášení (dočasně též celního prohlášení v listinné podobě.

Vyclení věcí v ČR a jejich propuštění do volného oběhu

Fyzická osoba musí být celnímu úřadu schopna výše uvedené skutečnosti o osobním majetku prokázat, zejména jak dlouho se zdržovala mimo celní území Unie (tj. jak dlouho tam měla obvyklé místo pobytu), případně zda konkrétní dovážené zboží používala ve třetí zemi déle než šest měsíců (např. u dopravních prostředků). Konkrétní způsob prokázání však stanoven není. Osobní majetek, který je osvobozen od dovozního cla, je současně osvobozen od DPH dle § 71 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Propustit osobní majetek do volného oběhu je možné na jakémkoliv celním úřadě v EU. Aby mohl být osobní majetek do volného oběhu propuštěn, je nutné podat celní prohlášení a předložit zboží (osobní majetek) celnímu úřadu. Osobní majetek může být předložen buď v celním prostoru, případně lze na žádost celní řízení provést mimo celní prostor, což je však zpoplatněno (viz § 8 vyhlášky č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů).

Pro více informací ohledně stěhování a převozu osobních věcí je možné se obrátit na infolinku Celní správy ČR, telefonicky na +420 261 331 919 či přes elektronický kontaktní formulář na webu Celní správy.