english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Na co nezapomenout po ukončení zaměstnání či dlouhodobého pobytu v UK a návratu do ČR

Níže uvedená informace popisuje základní povinnosti českých občanů po ukončení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU a návratu do ČR

Pozn.: Uvedené informace nemusí být úplné a slouží pouze pro základní orientaci v problematice.

Jakmile ukončíte svou výdělečnou činnost v jiném členském státě a rozhodnete se vrátit do ČR, měli byste kontaktovat následující instituce:

a) Zdravotní pojišťovnu – po dobu činnosti v jiném členském státě jste - kromě výjimek, nebyli v ČR zdravotně pojištěni. Proto je nutné znovu obnovit pojistný vztah k jedné z českých zdravotních pojišťoven.

Bude však nutno doložit, že jste byli po dobu odhlášení účastníkem systému zdravotního/sociálního zabezpečení jiného státu, příp. byli pojištěni jiným způsobem. Požádejte tedy zdravotní pojišťovnu, u které jste byli v zahraničí pojištěni, o vystavení formuláře E104 nebo S041 nebo jiného potvrzení, které dokládá Vaši účast v tamním systému sociálního zabezpečení.

Ve výjimečných případech můžete své zahraniční pojištění doložit i jiným způsobem, např. výplatními páskami či jiným dokladem, ze kterého bude patrné, že jste byli v daném členském státě po celou dobu pojištěni. Doporučujeme tak učinit po dohodě s Vaší zdravotní pojišťovnou. Pojištění v ČR nelze obnovit po dobu, po kterou trvá pojištění v jiném členském státě (např. z důvodu pobírání nemocenských dávek, dávek v nezaměstnanosti apod.).

 

b) Kontaktní pracoviště pobočky Úřadu práce v místě Vašeho bydliště - pokud si přejete hledat jeho prostřednictvím nové zaměstnání, nebo žádáte o dávky poskytované tímto úřadem.

 

c) Okresní správě sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště, pokud jste byl jako OSVČ důchodově, příp. důchodově pojištěn

O nároku na dávky v nezaměstnanosti lze hovořit pouze v případě, že jste v průběhu své SVČ v jiném členském státě byli proti riziku nezaměstnanosti pojištěni. I pokud tomu tak bylo, tak po návratu do ČR nemáte vždy nárok na českou podporu v nezaměstnanosti.

Obecně platí, že dávky v nezaměstnanosti poskytuje stát, ve kterém byla vykonávána poslední činnost.

Výjimka platí jen v případě, pokud jste během posledního zaměstnání bydleli v ČR, což splňují zejména příhraniční osoby vykonávající SVČ (pendleři) a osoby vykonávající v zahraničí SVČ jen krátkodobě – tyto osoby mohou po skončení zahraniční SVČ žádat o dávky v nezaměstnanosti na českém ÚP. Ostatní osoby vykonávající SVČ mají možnost dávky v nezaměstnanosti nárokovat od státu, ve kterém byli naposledy výdělečně činní a případně si nechat tyto dávky vyplácet po omezenou dobu do ČR.

 

*****************************************************************************************

 

Informace ČSSZ k některým otázkám sociálního zabezpečení osob po návratu ze zahraničí

Komunikaci s klienty v ČR vedou především okresní správy sociálního zabezpečení, které jsou lidem v regionech nejblíže. Se zahraničními partnery/nositeli pojištění komunikuje především ČSSZ (ústředí), kde jsou žádosti o důchod zpracovávány a kde probíhá i o rozhodování o nároku.

Obvyklý postup získání příslušných informací z Velké Británie (dále UK):

1. Žádost o důchod  - Pokud má žadatel o důchod trvalý pobyt v České republice, je možné žádat o dávky z pojištění v UK prostřednictvím regionální Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), a to dle místa bydliště. Je to nejjednodušší způsob, který odpovídá příslušným evropským nařízením.  ČSSZ (tj. ústředí) k žádosti doplňuje údaje z evidence ČSSZ.

OSSZ žádost postupuje ČSSZ, sama ji nikdy neodesílá. ČSSZ žádost zkompletuje, doplní a postoupí k vyřízení britskému nositeli pojištění, tedy International Pension Centre v Newcastlu. V tomto případě sám klient britského nositele kontaktovat nemusí, často však dodatečně britský nositel pojištění kontaktuje klienta přímo nebo prostřednictvím ČSSZ se žádostí o doložení dalších dokladů. Tiskopisy potřebné k uplatnění žádosti má k dispozici OSSZ, která je klientovi při jejich vyplnění nápomocna. (jde o tiskopisy E202/203/204, E207, základní a dodatečná příloha k žádosti).

K žádosti je dobré doložit zejména číslo pojištění v UK, kvůli identifikaci klienta v britském systému.

2. Doklady potvrzující zaměstnání v UK - Doklady, resp. údaje o pracovní činnosti v cizině, není třeba ČSSZ předkládat. Doby účasti na pojištění v zahraničí a případně další skutečnosti související s budoucími důchodovými nároky by měly být evidovány příslušným nositelem pojištění a budou využity v okamžiku, kdy žadatel podá žádost o důchod. V každém případě je dobré, aby si je klient všechny uchoval pro případnou pozdější potřebu dokladování.

3. Povinnosti při návratu do ČR
Jakmile osoba ukončí výdělečnou činnost v jiném členském státě a rozhodne se vrátit do České republiky, měla by kontaktovat následující instituce:

  1. zdravotní pojišťovnu – po dobu činnosti v jiném členském státě - kromě výjimek - nebyla osoba v České republice zdravotně pojištěna. Proto je nutné znovu obnovit pojistný vztah k jedné z českých zdravotních pojišťoven. Osoba požádá zdravotní pojišťovnu, u které byla v zahraničí pojištěna o vystavení formuláře E 104 nebo jiného potvrzení, které doloží účast v tamním systému zdravotního/sociálního zabezpečení.
  2. kontaktní pracoviště Úřadu práce (ÚP)  v místě bydliště – pouze za předpokladu, že si prostřednictvím ÚP přeje osoba hledat nové zaměstnání.
  3. ČSSZ se nic ohlašovat nemusí.


Další informace jsou dostupné na webových stránkách:


Na evropské úrovni upravuje sociální zabezpečení migrujících osob základní předpis:

 

*****************************************************************************************

Další praktické postřehy a zkušenosti českých občanů je možno dále nalézt na některých krajanských serverech v UK (např. Lochneska.czPohyby.co.uk apod.)

 

Pozn.: Výše uvedené informace jsou pouze orientační. Velvyslanectví neručí za jejich úplnost, či aktuálnost.