english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Export zboží do UK

Vývozní podmínky EU

Vzájemný obchod se od 1. 1. 2021 řídí Dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím. Nejsou zaváděna cla ani kvóty na zboží, které splní pravidla původu. Je však nutné dodržet nové procedury.

Pro vývoz zboží z EU do Spojeného království bude nutné splňovat podmínky pro vývoz z EU: Export from the EU (ec.europa.eu)

EU readiness notices – změny pro více než 100 specifických odvětví: Příprava na konec přechodného období (ec.europa.eu)

Vývozní licence – dovoz/vývoz určitého zboží (např. vojenského materiálu a zboží dvojího užití) může podléhat zákazům a omezením podle práva EU. V některých případech mají zákazy a omezení formu povinného povolení/schválení/oznámení zásilky dovážené ze třetí země do EU nebo vyvážené z EU do třetí země, za kterou nyní bude Spojené království považováno. Změny v režimu jsou uvedeny například ve Vystoupení Spojeného Království z EU a právní předpisy týkající se zejména dovozních/vývozních licencí (ec.europa.eu)

Licenční řízení má v ČR v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu.

EU EORI – registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu pro vyřízení celních formalit vydané ve Spojeném království již nebude platné a je třeba požádat o vydání nového EORI ve členském státu EU, případně jmenovat celního zástupce v EU. V ČR vydávají EORI celní úřady: EORI registrace (www.celnisprava.cz)

GB EORI – pro vyřízení celních formalit bude potřeba i britské EORI

(pozn.: číslo EORI je nutné pro vyřízení celních náležitostí na obou stranách – export i import. Povinnost mít EORI se tak vztahuje na ty hospodářské subjekty, které komunikují s celními orgány.)

Celní řízení

I přes absenci cel je nutné dodržet administrativní postup - britská pravidla pro dovoz zboží na ostrov Velká Británie jsou obsažena v The Border Operating Model. Dohoda na celních pravidlech nic nemění (s výjimkou platby cel).

EORI number – viz výše

Vyřízení celních náležitostí v EU/ČR – informace na stránkách Generálního ředitelství cel, nutno např. splnit podmínky pro nalodění v nizozemských přístavech v portálu Portbase, informace o přechodu francouzských hranic na webu Velvyslanectví ČR v Paříži

Vyřízení celních náležitostí při příjezdu do UK – od 1. 1. 2022 Británie zavádí plné celní kontroly na import veškerého zboží, přesné informace v Border Operation Model. Nové požadavky od 1. 1. 2022 zahrnují i povinnost předběžného oznámení importu sanitárního a fytosanitárního zboží (SPS), fyzické kontroly SPS však budou na vybraných hraničních přechodech (Border Control Post) prováděny až od 1. 7. 2022, stejně tak byla na červenec 2022 posunuta povinnost předkládat exportní zdravotní certifikáty (Export Health Certificates) a Prohlášení o bezpečnosti importovaného zboží.

Platba DPH – bude uplatněn režim obchodu se třetí zemí, zboží bude zpravidla osvobozeno od DPH v EU, která bude hrazena až ve Spojeném království. Informace jsou dostupné ze zdrojů EU: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy v oblasti DPH i zdrojů britských: Check how to pay duties and VAT on imports - GOV.UK UK od 1. 1. 2021 změnila systém platby DPH, informace na Změny v platbách DPH ve Velké Británii od ledna 2021 | Velvyslanectví České republiky v Londýně (mzv.cz)

Duty Deferment Account – při pravidelném dovozu zboží do Spojeného království je možné zažádat o účet umožňující odložit povinné platby na jednou měsíčně, zpravidla bez nutnosti zálohy: Check which type of account to apply for to defer duty payments when you import goods - GOV.UK

Authorized Economic Operators – status AEO bude i nadále uznáván a bude požívat určité výhody v rámci celního procesu (zjednodušení) - Check if Authorised Economic Operator status could benefit you - GOV.UK (www.gov.uk)

Další kontroly

POAO – nové celní požadavky od 1. 1. 2022 zahrnují i povinnost předběžného oznámení importu sanitárního a fytosanitárního zboží (SPS), fyzické kontroly SPS však budou na vybraných hraničních přechodech (Border Control Post) prováděny až od 1. 7. 2022, stejně tak byla na červenec 2022 posunuta povinnost předkládat exportní zdravotní certifikáty (Export Health Certificates) a Prohlášení o bezpečnosti importovaného zboží. Importing animals, animal products and high-risk food and feed not of animal origin from 1 January 2021 - GOV.UK

Pravidla původu – od 1. 1. 2021 je nutné prokázat původ obchodovaného zboží pro vznik nároku na preferenční zacházení podle Dohody mezi EU a Spojeným královstvím. Je možná tzv. samocertifikace zboží vývozcem, nad rámec materiálů je možné započítat i zpracování v EU/UK (plná kumulace). Detaily zde

Certifikace zboží

UKCA (UK Conformity Assessed) – většina zboží, které v současné době podléhá označení CE, bude muset využívat nový britský ekvivalent UKCA: Using the UKCA mark from 1 January 2021 - GOV.UK. To neplatí pro zboží, které již bylo plně vyrobeno a dodáno na trh před 1. 1. 2021. Mění se i některá další pravidla pro označování zboží: Marking, labelling and marketing standards from 1 January 2021

Další certifikace – viz POAO, širší přehled skupin zboží vyžadujících zvláštní dokumenty zde: Import licences and certificates from 1 January 2021

Speciální režimy – kompletní přehled různých režimů zde: Starting to import - GOV.UK

Hraniční kontroly

UK od 1. 1. 2022 zavádí plné celní kontroly na hranicích. Většina přístavů (vč. Dover) a Eurotunnel budou využívat systém Goods Vehicle Movement Service (GVMS, služba pro pohyb nákladních vozidel), který propojuje  předem podaná celní prohlášení do jednoho referenčního čísla Goods Movement Reference (GMR, referenční číslo pohybu zboží). Při odbavení je povinnost předložit platný doklad o GMR. GMR obvykle vystavuje řidič, který zboží převáží, ale může to udělat i manažer dopravce nebo celní agent či speditér obchodníka. Pro každé vozidlo lze vytvořit pouze jeden doklad o GMR.

GVMS - registrace do systému na webu britské vlády

Informace pro dopravceHaulier Handbook

Border Control Post – některé druhy zboží (živá zvířata, živočišné produkty, rostliny, rostlinné produkty a dřevo z EU) budou moci vstoupit do Spojeného království pouze přes vybrané hraniční přechody: Applying to set up a border control post at your port or airport - GOV.UK

Obchod se Severním Irskem - Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland from 1 January 2021 - GOV.UK

Autorizovaný a odpovědný zástupce

Se sídlem v EU již nebude ve Velké Británii od 1. 1. 2021 uznáván, stejně tak britský zástupce již nebude moci být využíván i pro EU. Pro produkty nabízené na britském trhu bude muset zástupce mít sídlo ve Spojeném království: Placing manufactured goods on the market in Great Britain from 1 January 2021 - GOV.UK. (V případě zájmu o vyhledání obchodního zástupce v Británii je možno kontaktovat zahraniční kancelář CzechTrade či Velvyslanectví ČR v Londýně)

Povinnosti distributora vs. importéra

Odpovědnost subjektů se liší podle jejich pozice v dodavatelském řetězci. Společnosti vyvážející zboží z EU do Spojeného království se stanou exportéry jako při vývozu do každé jiné třetí země a budou muset splňovat výše uvedené podmínky. Příjemce zboží ve Spojeném království bude importérem a bude muset být připraven na změny dle tohoto seznamu: Prepare to import goods from the EU to Great Britain from 1 January 2021 - GOV.UK

Obchod se Severním Irskem

Pro styky se Severním Irskem budou platit některá specifická pravidla, primárně v oblasti certifikace, kde se Severní Irsko bude nadále řídit unijními pravidly. Administrativní hranice vznikla mezi ostrovem Velká Británie a Severním Irskem. Podrobnější informace zde: Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland from 1 January 2021 - GOV.UK