english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Export zboží do UK

Vývozní podmínky EU

Vzájemný obchod se od 1. 1. 2021 řídí Dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím. Nejsou zaváděna cla ani kvóty na zboží, které splní pravidla původu. Je však nutné dodržet nové procedury.

Pro vývoz zboží z EU do Spojeného království bude nutné splňovat podmínky pro vývoz z EU: Export from the EU (ec.europa.eu)

EU readiness notices – změny pro více než 100 specifických odvětví: Příprava na konec přechodného období (ec.europa.eu)

Vývozní licence – dovoz/vývoz určitého zboží (např. vojenského materiálu a zboží dvojího užití) může podléhat zákazům a omezením podle práva EU. V některých případech mají zákazy a omezení formu povinného povolení/schválení/oznámení zásilky dovážené ze třetí země do EU nebo vyvážené z EU do třetí země, za kterou nyní bude Spojené království považováno. Změny v režimu jsou uvedeny například ve Vystoupení Spojeného Království z EU a právní předpisy týkající se zejména dovozních/vývozních licencí (ec.europa.eu)

Licenční řízení má v ČR v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu.

EU EORI – registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu pro vyřízení celních formalit vydané ve Spojeném království již nebude platné a je třeba požádat o vydání nového EORI ve členském státu EU, případně jmenovat celního zástupce v EU. V ČR vydávají EORI celní úřady: EORI registrace (www.celnisprava.cz)

GB EORI – pro vyřízení celních formalit bude potřeba i britské EORI

(pozn.: číslo EORI je nutné pro vyřízení celních náležitostí na obou stranách – export i import. Povinnost mít EORI se tak vztahuje na ty hospodářské subjekty, které komunikují s celními orgány.)

Celní řízení

I přes absenci cel je nutné dodržet administrativní postup - britská pravidla pro dovoz zboží na ostrov Velká Británie jsou obsažena v The Border Operating Model. Dohoda na celních pravidlech nic nemění (s výjimkou platby cel)

EORI number – viz výše

Vyřízení celních náležitostí v EU/ČR – informace na stránkách Generálního ředitelství cel, nutno např. splnit podmínky pro nalodění v nizozemských přístavech v portálu Portbase, informace o přechodu francouzských hranic na webu Velvyslanectví ČR v Paříži

Vyřízení celních náležitostí při příjezdu do UK – možnost odkladu náležitostí pro většinu zboží o 6 měsíců po dovozu, pro zboží živočišného původu bude nutno doložit všechny náležitosti již při vstupu od října 2021; plná pravidla od 1/2022 pro všechno zboží, přesné informace v Border Operation Model

Platba DPH – bude uplatněn režim obchodu se třetí zemí, zboží bude zpravidla osvobozeno od DPH v EU, která bude hrazena až ve Spojeném království. Informace jsou dostupné ze zdrojů EU: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy v oblasti DPH i zdrojů britských: Check how to pay duties and VAT on imports - GOV.UK UK od 1. 1. 2021 změnila systém platby DPH, informace na Změny v platbách DPH ve Velké Británii od ledna 2021 | Velvyslanectví České republiky v Londýně (mzv.cz)

Duty Deferment Account – při pravidelném dovozu zboží do Spojeného království je možné zažádat o účet umožňující odložit povinné platby na jednou měsíčně, zpravidla bez nutnosti zálohy: Check which type of account to apply for to defer duty payments when you import goods - GOV.UK

Authorized Economic Operators – status AEO bude i nadále uznáván a bude požívat určité výhody v rámci celního procesu (zjednodušení) - Check if Authorised Economic Operator status could benefit you - GOV.UK (www.gov.uk)

Další kontroly

POAO – některé druhy zboží jako například produkty živočišného původu budou vyžadovat specifické doprovodné dokumenty, odklad nových kontrol je pro POAO do 1. 10. 2021: Importing animals, animal products and high-risk food and feed not of animal origin from 1 January 2021 - GOV.UK

Pravidla původu – od 1. 1. bude nutné prokázat původ obchodovaného zboží pro vznik nároku na preferenční zacházení podle Dohody mezi EU a Spojeným královstvím. Je možná tzv. samocertifikace zboží vývozcem, nad rámec materiálů je možné započítat i zpracování v EU/UK (plná kumulace). Detaily zde

Certifikace zboží

UKCA (UK Conformity Assessed) – většina zboží, které v současné době podléhá označení CE, bude muset využívat nový britský ekvivalent UKCA: Using the UKCA mark from 1 January 2021 - GOV.UK. To neplatí pro zboží, které již bylo plně vyrobeno a dodáno na trh před 1. 1. 2021. Mění se i některá další pravidla pro označování zboží: Marking, labelling and marketing standards from 1 January 2021

Další certifikace – viz POAO, širší přehled skupin zboží vyžadujících zvláštní dokumenty zde: Import licences and certificates from 1 January 2021

Speciální režimy – kompletní přehled různých režimů zde: Starting to import - GOV.UK

Hraniční kontroly

Po skončení přechodného období začnou probíhat plnohodnotné hraniční kontroly, které budou zaváděny ve fázích. Britská vláda odsunula náběh kontrol o dalších 6 měsíců, místo od 1. 7. 2021 budou kontroly pro většinu zboží zavedeny od 1. 1. 2022: The Border Operating Model.  Dohoda na hraničních kontrolách nic nemění.

Informace pro dopravceHaulier Handbook

Kent Access Permit (KAP) – !! zrušena od 20. 4. 2021, původně nutná pro průjezd kamionů (nad 7,5 t) hrabstvím Kent směrem z Velké Británie do Francie přes Eurotunel a přístav Dover. Elektronický systém Check an HGV je dále možné využít pro kontrolu dokumentů nutných pro překročení hranice. Informace v češtině na Nákladní doprava – nová pravidla pro přepravu z/do Velké Británie | Velvyslanectví České republiky v Londýně (mzv.cz)

Border Control Post – některé druhy zboží (živá zvířata, živočišné produkty, rostliny, rostlinné produkty a dřevo z EU) budou moci vstoupit do Spojeného království pouze přes vybrané hraniční přechody: Applying to set up a border control post at your port or airport - GOV.UK

Obchod se Severním Irskem - Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland from 1 January 2021 - GOV.UK

Autorizovaný a odpovědný zástupce

Se sídlem v EU již nebude ve Velké Británii od 1. 1. uznáván, stejně tak britský zástupce již nebude moci být využíván i pro EU. Pro produkty nabízené na britském trhu bude muset zástupce mít sídlo ve Spojeném království: Placing manufactured goods on the market in Great Britain from 1 January 2021 - GOV.UK. (V případě zájmu o vyhledání obchodního zástupce v Británii je možno kontaktovat zahraniční kancelář CzechTrade či Velvyslanectví ČR v Londýně)

Povinnosti distributora vs. importéra

Odpovědnost subjektů se liší podle jejich pozice v dodavatelském řetězci. Společnosti vyvážející zboží z EU do Spojeného království se stanou exportéry jako při vývozu do každé jiné třetí země a budou muset splňovat výše uvedené podmínky. Příjemce zboží ve Spojeném království bude importérem a bude muset být připraven na změny dle tohoto seznamu: Prepare to import goods from the EU to Great Britain from 1 January 2021 - GOV.UK

Obchod se Severním Irskem

Pro styky se Severním Irskem budou platit některá specifická pravidla, primárně v oblasti certifikace, kde se Severní Irsko bude nadále řídit unijními pravidly. Administrativní hranice vznikla mezi ostrovem Velká Británie a Severním Irskem. Podrobnější informace zde: Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland from 1 January 2021 - GOV.UK