english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Práce ve Velké Británii

Informace a rady týkající se práce ve Velké Británii.

Velká Británie je pro české občany jedním z nejdostupnějších pracovních trhů, nicméně jeho budoucí podoba po odchodu země z EU je nyní velice nepředvídatelná. V rámci jednotného pracovního trhu EU je pohyb pracovních sil nadále legální, nicméně podmínky pro občany EU po 29. březnu 2019 jsou zatím nejasné a závisí na výsledcích jednání., Theresa Mayová je silnou promotérkou tzv. „tvrdého Brexitu“, který by znamenal vystoupení z Evropského jednotného trhu a celní unie. Jednání k Brexitu mají skončit 29. března 2019, po nich by mělo následovat přechodné období po dobu přibližně jednoho až dvou let.

Pracovníci z jiných zemí musí v UK kromě daně z příjmu platit i sociální a zdravotní pojištění (National insurance). Po získání registračního průkazu musí zaměstnanec požádat The Department for Work and Pensions o přidělení National insurance number (NIN). Pod tímto kódem jsou následně evidovány příspěvky zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění. Číslo obdrží zaměstnanec po absolvování pohovoru na nejbližším úřadu práce (Job Centre Plus office). Při zaměstnávání nelegálních pracovníků hrozí zaměstnavateli pokuta 20.000 GBP za každého takového pracovníka. Při opakovaném přistižení může jít zaměstnavatel do vězení na 5 let a výše pokuty je neomezená.

Občané ČR, pokud byli/jsou zaměstnáni v UK a žijí zde, mají nárok na všechny sociální dávky jako jiní občané EU. To zahrnuje dávky v nezaměstnanosti i sociální příplatek. Po ukončení pracovního poměru v UK je vhodné nechat si před odjezdem do ČR vystavit formulář CA3916, což je potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Zároveň potvrzuje dobu placení sociálního pojištění v UK, která se bere v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v ČR.

U vybraných profesí je v UK vyžadováno uznání kvalifikace, což znamená, že ještě před zahájením podnikání/zaměstnání je nutné o uznání kvalifikace zažádat. Seznam regulovaných profesí a další postup, jak zjistit, zda je konkrétní profese regulována a jakému uznávacímu orgánu žádost o uznání kvalifikace předložit, lze nalézt na internetových stránkách Národního kontaktního místa pro odborné kvalifikace. Ve Velké Británii není v případě profese inženýrů povinná registrace v profesních sdruženích, nicméně k výkonu některých profesí je třeba prokázat potřebnou kvalifikaci. Uznání inženýrské profese je upraveno na základě směrnice Rady 89/48 EEC. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uveřejnila na svých stránkách průvodce „Jak pracovat jako inženýr v EU“. Nutno také dodat že momentálně je v Británii velká poptávka po inženýrech, díky stavebním programům jako je Northern Powerhouse a Midlands Engine či výstavbě nových elektráren. Britská organizace Institution of Civil Engineers (ICE) vydala průvodce o základních požadavcích při procesu uznávání profesní kvalifikace. Potřebné informace v českém jazyce je možné získat také u českého uznávacího orgánu, kterým je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Vysílání zaměstnanců

Při vysílání zaměstnanců (občanů ČR nebo jiného členského státu EU) na krátkodobé zakázky do UK (do 183 dní v roce, přičemž účetní rok je od 1. dubna do 31. března) se český zaměstnavatel musí řídit jak britskými zákony vymezujícími pracovní podmínky (především pro bezpečnost práce, výši minimální mzdy, roční placenou dovolenou), tak i směrnicí 96/71/ES z roku 1996, která upravuje podmínky, za kterých jsou zaměstnanci vysílání do jiného členského státu EU. Délka pracovního vyslání není omezena, ale z pohledu daňového úřadu (HM Revenue & Customs) vzniká každé osobě s úhrnným pobytem v UK nad 183 dní v daném účetním roce (v UK duben-březen) povinnost registrovat se k dani z příjmů. Uvedené platí i v případě krátkodobých pobytů v UK v průměrné délce nad 91 dní ročně (nepočítá se den příjezdu a odjezdu), pokud tato situace nastane po dobu čtyř let v řadě.

Vyslané zaměstnance je rovněž nutné vybavit formulářem A1/E101, který vystavuje Česká správa sociálního zabezpečení. Pro případ návštěvy státního zdravotnického zařízení v UK se doporučuje mít u sebe Evropský průkaz zdravotního pojištění prokazující platné zdravotní pojištění v ČR.

Na co si dát pozor při hledání práce ve Velké Británii přes pracovní agenturu

Před odjezdem za prací do zahraničí je důležité se řádně připravit. Potřebné informace poskytnou proškolení EURES poradci na každém ze 14 krajských úřadů práce nebo kontaktní osoby EURES na každém ze 77 okresních úřadů. Dokument přináší stručný přehled toho, na co si dát pozor, pokud konkrétně ve Velké Británii budete využívat služeb pracovních agentur. Důležité je také dát si pozor na tzv. „Gig Economy“ zaměstnání (UBER, Deliveroo, DPD) a podobné self-employment práce. Tyto práce nejsou doposud regulované, a často nedodržují pracovní právo, jako je minimální mzda, povinné dovolené nebo minimální pracovní doba.

Žádné poplatky

Pracovní agentura po vás nesmí vyžadovat poplatek za to, že vám našla práci nebo za to, že vás zapsala do svého seznamu/registrovala. Pracovní agentura po vás nesmí vyžadovat, abyste si jako podmínku pro využití její služby koupili další výrobky nebo služby, jako např. napsání životopisu, školení, ochranné pomůcky apod.

Písemné prohlášení o smluvních podmínkách (statement of terms and conditions)

Jakmile se zapíšete u jakékoliv agentury, musíte před začátkem práce dostat písemné prohlášení o smluvních podmínkách. To se vyžaduje bez ohledu na to, jestli vám agentura hledá dočasné či trvalé zaměstnání. Jakmile jsou podmínky odsouhlasené a písemně potvrzené, nesmí dojít k jejich změně bez vašeho souhlasu. Všechny odsouhlasené změny musí být písemně potvrzeny do pěti dní.

Pokud vám agentura hledá dočasné zaměstnání, písemná smlouva musí zahrnovat:

 • zda jste vedený jako zaměstnanec agentury, nebo pracovník, který se smluvně zavázal dodat určitou službu („contracted for services“). Obvykle budete vedený jako pracovník.
 • specifikaci toho, že dostanete zaplaceno za všechnu vykonanou práci.
 • jakou výpovědní lhůtu musíte dodržet a na jakou máte nárok při ukončení smlouvy.
 • mzdu, kterou budete dostávat, anebo nejnižší minimální mzdu, kterou vám agentura může zajistit. Musí to být nejméně ve výši národní minimální hodinové mzdy.
 • zda budete dostávat mzdu týdně či měsíčně.
 • na kolik placené dovolené máte nárok. Na většinu pracovníků agentur se vztahují pravidla o pracovní době (Working Time Regulations) a mají nárok na nejméně čtyři týdny placené dovolené za rok.

Zdraví a bezpečnost

Agentury mají povinnost zjistit všechna zdravotní a bezpečnostní rizika, o kterých najímající ví, a udělat vše pro to, aby těmto rizikům zabránily anebo je omezily. Agentury musí zkontrolovat, že najímající provedl úplné vyhodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik, a předtím, než vás do organizace umístí, musí mít jistotu, že o dané situaci víte.

Vyplácení mzdy

Agentura nesmí zadržet váš plat jenom proto, že nedostala zaplaceno od společnosti nebo organizace, kde jste pracovali, anebo proto, že nemůžete předložit podepsaný záznam odpracovaných hodin. Pokud společnost, kde pracujete, odmítne podepsat tento záznam, vaše agentura je zodpovědná za to, aby zjistila, kolik hodin jste ve skutečnosti pracoval/a. Za tyto hodiny musíte dostat zaplaceno.

Důležité internetové adresy

 • Přehled vašich práv
 • Pokud agentura porušuje zákon, můžete se obrátit na Employment Agency Standards Inspectorate. Tato vládní služba činnost agentur práce reguluje. Více informací na Employment Agency Standards Inspectorate.
 • Legislativa upravující činnost agentur a další informace.
 • Kompletní informace, jak řešit problémy v zaměstnání ve Velké Británii, můžete získat na stránkách Directgov.
 • Další informace nejen k zaměstnaneckým podmínkám ve Velké Británii můžete nalézt na stránkách EURES (česky) a EURES(vícejazyčně).
 • Podrobnější informace o změnách ve vztahu k Brexitu najdete na Goav.uk

Některé agentury jsou členy Recruitment and Employment Confederation (REC), která stanovuje normy povinné pro své členy – pracovní a personální agentury. Jestliže je vaše agentura členem REC, můžete si konfederaci stěžovat, pokud se domníváte, že agentura porušuje vaše práva.

Domoci se svých práv z pozice zaměstnance ve Velké Británii není jednoduché. Můžete se ale obrátit na odbory, jste-li jejich členem, nebo na různé poradenské instituce. Mohou vás například zastupovat před Zaměstnaneckými tribunály (Employment Tribunals), které se zabývají zaměstnaneckými problémy a spory. Většina stížností musí být podána do 3 měsíců od události. U případů, které se zabývají odškodněním při výpovědi z důvodu nadbytečnosti, je tato lhůta 6 měsíců. Postup, jak vznést podnět/stížnost k tribunálu, naleznete na stránkách Directgov.

Pokud budete potřebovat poradit, obraťte se například na Citizens Advice Bureau (CAB). Tuto službu naleznete ve všech větších městech ve Velké Británii. Její pracovníci poskytují bezplatné, důvěrné, nestranné a nezávislé poradenství. Zabývají se problémy spojenými se zaměstnáním, imigrací, ubytováním, sociálními dávkami a podobně. Poradci CAB vám mohou také pomoct s vyplňováním formulářů, psaním dopisů a vyjednáváním s věřiteli nebo vás mohou zastupovat u soudu a tribunálu.   

Aktuální pracovní nabídky jsou publikovány online, např. na:

Více informací o pracovních příležitostech lze získat rovněž na internetových stránkách portálu pro evropskou mobilitu portal.mpsv.cz/eures/.

1 Maximální délka pracovní doby: Pracovní doba včetně přesčasů nesmí překročit průměrně 48 hodin (40 hodin pro mladistvé) týdně během referenční doby, což je zpravidla 17–52 týdnů. Referenční doba nesmí zahrnovat dobu dovolené či nemoci. Zaměstnanci mohou pracovat déle než 48 hodin týdně, pokud dobrovolně uzavřou se zaměstnavatelem písemnou dohodu (tzv. opt-out). Minimální doba odpočinku: Zaměstnanci mají nárok na odpočinek 20 minut během pracovní doby delší než 6 hodin. Mladiství zaměstnanci mají nárok na odpočinek v délce 30 minut, pokud pracují v kuse déle než 4,5 hodiny. Zaměstnanci mají nárok na 11 hodin nepřerušeného odpočinku denně a 1 den volna týdně. Mladiství mají nárok na 12 hodin nepřerušeného odpočinku denně a 2 dny volna týdně. Zvláštní pravidla platí pro tzv. mobilní pracovníky v letecké, námořní a silniční dopravě. Minimální délka dovolené: Každý zaměstnanec (plný i částečný pracovní úvazek) má nárok na roční placenou dovolenou v délce 5,6 násobku pracovního týdne ročně, resp. poměrnou část za neúplný pracovní rok. Pokud tedy zaměstnanec pracuje 5 dnů týdně, má nárok na 28 dnů dovolené ročně. Britské státní svátky (bank holidays) se nepřipočítávají k délce roční placené dovolené. Nutno však podotknout, že svátky připadnou vždy na pracovní dny (zpravidla pondělí). Minimální mzda: Výše minimální mzdy je 7.50GBP/hod. pro zaměstnance ve věku 25 let a starší,  7.05 pro zaměstnance ve věku 21-24, 5.60 GBP/hod. pro zaměstnance ve věku 18-20 let, resp. 4.05GBP/hod. pro zaměstnance ve věku 16-17 let. Výše sazeb za přesčasy závisí na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance.


Od ledna 2010 vstoupila v účinnost evropská směrnice o službách transponována do britského právního řádu Zákonem o poskytování služeb, která zásadním způsobem zjednodušuje poskytování krátkodobých přeshraničních služeb, především ve smyslu uznávaní požadovaných kvalifikací a oprávnění poskytovat služby na základě povolení získaného v domovském státě.