english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

žádost o nový cestovní pas ČR

Pokud potřebujete požádat o nový český cestovní pas, např. z důvodu blížícího se konce platnosti stávajícího pasu, z důvodu ztráty či odcizení stávajícího pasu anebo pokud český pas dosud nemáte.

Žádost o vydání cestovního pasu ČR s biometrickými údaji (dále jen "pas") mohou občané ČR žijící v jurisdikci Generálního konzulátu ČR v Los Angeles podat osobně na základě předem sjednané schůzky. O schůzku lze požádat telefonicky na čísle 310-473-0889 nebo emailem na losangeles@embassy.mzv.cz

Žadatel se musí k podání žádosti dostavit osobně. Konzulát žádost následně postupuje příslušnému úřadu v ČR. Lhůta pro vydání pasu je 120 dnů. Aktuálně vyřízení žádosti trvá přibližně 2 měsíce od jejího podání.

Pasy se vydávají s platností na 10 let (na 5 let občanům mladším 15 let). Vyhotovený pas lze převzít na základě předem sjednané schůzky osobně na našem konzulátě v Los Angeles, případně na základě předchozí (!) žádosti také u honorárního konzulátu v naší jurisdikci anebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území ČR). Upozorňujeme na povinnost odevzdat svůj stávající či jakýkoli předchozí cestovní pas ve chvíli vyzvednutí nově vyhotoveného cestovního pasu, jinak Vám nebudeme moci nový pas předat!

Náležitosti k podání žádosti o cestovní pas:

  1. doklad totožnosti - platný český pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas USA nebo řidičský průkaz USA
  2. doklad o státním občanství - platný český pas nebo platný český občanský průkaz. Pokud není ani jeden z těchto dokladů platný, je třeba předložit Osvědčení o státním občanství ČR případně Listinu o nabytí státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Dosavadní, ačkoli již neplatný pas, je třeba odevzdat nejpozději při převzetí nového pasu. Pokud došlo ke ztrátě či odcizení dosavadního pasu, je třeba předložit vyplněné a podepsané oznámení (form_oznamení (PDF, 82 KB)
  3. český rodný list a pokud v něm není uvedeno rodné číslo, rovněž samostatný doklad o přidělení rodného čísla
  4. český oddací list - je třeba předložit vždy pokud došlo ke změně příjmení v souvislosti se sňatkem
  5. vyplněné a podepsané prohlášení o občanství (form prohlaseni (PDF, 133 KB)); v případě nezletilé osoby je třeba předložit prohlášení pro nezletilou osobu (form prohlaseni nezletily (PDF, 133 KB))
  6. hotovost (USD) k úhradě poplatku dle aktuálního kurzu (položka 157a)
  7. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (form osobni udaje (PDF, 175 KB))
  8. v případě, že si vystavený pas přejete vyzvednout u honorárního konzulátu v naší jurisdikci, dodejte rovněž dvě (2) poštovní známky USPS typu USPS Priority Mail Express (v současné době 2 x 26,95 USD). Známky musí být nedatované, klasické s obrázkovým motivem. Upozorňujeme, že hotovost výměnou za známky nelze přijmout!                                       

V případě žádosti občana mladšího 15 let žádost podává zákonný zástupce (jeden z rodičů).
Vyžaduje se osobní účast jak zákonného zástupce, tak i dítěte. K žádosti je třeba předložit výše uvedené dokumenty a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Za občana mladšího 15 let vyhotovený pas přebírá zákonný zástupce, který žádost podal. Osobní účast dítěte při převzetí pasu se nevyžaduje.

V případě žádosti občana ve věku 15-18 let se žádost podává v přítomnosti zákonného zástupce (jednoho z rodičů), který musí podepsat souhlas s vydáním pasu pro nezletilého občana. Jinak platí postup jako v případě dospělého žadatele.


Předchozí ověření údajů v informačním systému evidence obyvatel (IS EO)

V případě žadatelů, kteří dosud neměli český cestovní pas, bylo jim navráceno občanství ČR, změnili si jméno v souvislosti se sňatkem/rozvodem anebo u nich došlo ke změně rodinného stavu, doporučujeme ve vlastním zájmu, aby si ještě před podáním své žádosti o pas v dostatečném předstihu podali žádost o ověření svých údajů v informačním systému evidence obyvatel (IS EO).

Žádost lze podat prostřednictvím vyplněného a podepsaného (!) formuláře (zadost ISEO (PDF, 189 KB)) , který žadatel na náš úřad může dodat osobně, naskenovaný emailem, případně poštou. K žádosti je třeba připojit kopie veškerých dokladů, které žadatel k žádosti o pas bude předkládat (viz seznam výše). POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem (!) pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu", jinak bude žádost vrácena zpět jako neakceptovatelná.


Upozorňujeme, že pokud žadatel uzavřel sňatek či registrované partnerství mimo ČR a tato matriční událost dosud nebyla v souladu se zákonem zaregistrována zvláštní matrikou v Brně, je třeba ještě před podáním žádosti o nový pas předem požádat o registraci sňatku či registrovaného partnerství! Pokud tak žadatel neučiní, jeho údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel nebudou odpovídat skutečnosti. Řízení o takové žádosti nebude moci být zahájeno, případně bude ihned po nabrání žádosti zastaveno ze strany příslušného úřadu v ČR do doby sjednání nápravy.