english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ověřování podpisů, kopií a překladů

Pokud potřebujete ověřit svůj podpis či kopii dokumentu nebo její překlad pro použití v České republice.

O ověření podpisu na listině nebo o ověření kopie listiny/dokumentu lze požádat osobně na našem generálním konzulátě, případně na kterémkoli českém honorárním konzulátě. Ověření je provedeno zpravidla na počkání s výjimkou případů, kdy se jedná o větší množství úkonů. Ověřování na generálním konzulátu ČR v Los Angeles je t. č. podmíněno předchozím sjednáním schůzky, v žádosti o termín schůzky uveďte též počet požadovaných ověření.

Upozorňujeme, že ověření provedená českými zastupitelskými úřady v USA platí pro použití v České republice, nikoli v USA. Pokud potřebujete ověření platné pro úřady USA, je třeba se obrátit na amerického notáře (notary public) anebo na Velvyslanectví USA v Praze.


K ověření podpisu je bezpodmínečně nutná vaše osobní přítomnost. Dále je třeba:

 • předložit platný doklad totožnosti - platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas USA nebo platný řidičský průkaz USA
 • podepsat se na listinu/dokument v přítomnosti konzulárního pracovníka
 • uhradit v hotovosti (USD) poplatek dle aktuálního kurzu (položka 150a)

K ověření kopie je třeba:

 • přinést originál listiny/dokumentu a fotokopii určenou k ověření
 • předložit platný doklad totožnosti - platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas USA nebo platný řidičský průkaz USA
  POZOR: v případě žádosti o ověření zaslané poštou musí být kopie českého pasu nebo občanského průkazu opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu", jinak bude žádost vrácena zpět jako neakceptovatelná
 • uhradit v hotovosti (USD) poplatek dle aktuálního kurzu (položka 151a)

Upozorňujeme, že podle platných zákonů ČR zastupitelský úřad nemůže ověřit fotokopii např. cestovního pasu, občanského průkazu, řidičského průkazu, zbrojního průkazu nebo jiných dokumentů, jejichž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit. Dále nelze ověřit kopii listiny opatřené plastickým textem nebo plastickým razítkem. O ověření shody kopie listiny/dokumentu s originálem můžete požádat také poštou.


O ověření shody originálu s překladem můžete požádat na našem konzulátě buď osobně anebo poštou, nelze však žádat na českém honorárním konzulátě v naší jurisdikci. Ověření je provedeno zpravidla do 1-3 pracovních dnů v návaznosti na charakter přeložené listiny a délku překladu. Ověření překladu je vyznačeno zpravidla na poslední straně překladu, případně na listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad je pevně spojen s originálem překládané listiny či s jejím úředně ověřeným opisem (úředně ověřenou kopií).

K ověření překladu je třeba:

 • přinést originál listiny/dokumentu a překlad do českého jazyka určený k ověření
 • předložit platný doklad totožnosti - platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas USA nebo platný řidičský průkaz USA
  POZOR: v případě žádosti o ověření zaslané poštou musí být kopie českého pasu nebo občanského průkazu opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu", jinak bude žádost vrácena zpět jako neakceptovatelná
 • uhradit v hotovosti (USD) poplatek dle aktuálního kurzu (položka 151c)

Upozorňujeme, Generální konzulát ČR v Los Angeles neprovádí odborné překladatelské ani tlumočnické služby, pouze na žádost a po uhrazení příslušného správního poplatku ověřuje správnost předkladů, které nebyly vyhotoveny v ČR registrovaným soudním tlumočníkem.

Konzulát nesmí ověřit správnost překladu, jsou-li v listině jakékoli doplňky psané rukou, nebo jsou-li v listině jakékoli změny, vsuvky nebo škrty, které by mohly zpochybnit její věrohodnost. Konzulát také nesmí ověřit správnost překladu, pokud nemůže jeho obsah spolehlivě posoudit, pokud překlad obsahuje chyby, anebo je-li obsah listiny ve zřejmém rozporu s právními předpisy ČR nebo USA nebo účelem obchází zákony ČR nebo pokud se příčí dobrým mravům. Porušilo by se tím ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu ve smyslu Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a mohla by tak být naplněna skutková podstata trestného činu křivého tlumočení podle trestního zákona.