english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

vystavení osvědčení o státním občanství ČR

Pokud potřebujete vystavit osvědčení o státním občanství ČR, například v případě skončení platnosti českého cestovního pasu či v případě skončení platnosti předchozího osvědčení.

Žádost o vystavení osvědčení o státním občanství České republiky v případě, že je žadatel českým občanem, avšak nemá o této skutečnosti žádný platný doklad, lze podat osobně na našem konzulátě, případně o něj lze požádat i poštou pod podmínkou, že k žádosti budou přiloženy veškeré náležitosti a podpisy na formulářích budou ověřeny českým honorárním konzulem (ověření podpisu na formuláři je v tomto případě zdarma), případně místním notářem (notary public). Konzulát žádost následně postoupí příslušnému úřadu do ČR - krajskému úřadu podle místa (posledního) trvalého bydliště na území ČR. Aktuálně vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce od jejího podání.

Náležitosti k podání žádosti o osvědčení o státním občanství:

 1. vyplněná "Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR" (form osvedceni par 42 (PDF, 181 KB))
 2. vyplněný "Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR" (form osvedceni dotaznik (PDF, 190 KB))
 3. pokud je žadatel mladší 18 let, je třeba předložit vyplněné prohlášení pro nezletilou osobu (form prohlaseni nezletily (PDF, 133 KB)) a dále vyplněné prohlášení o občanství rodiče-občana ČR (form prohlaseni (PDF, 133 KB))
 4. český rodný list, český oddací list; případně dále rozsudek o rozvodu manželství žadatele s doložkou o nabytí právní moci (rozsudek amerického soudu musí být uznán Nejvyšším soudem ČR v Brně!) či úmrtní list zemřelého manžela
 5. české rodné listy rodičů žadatele, jejich český oddací list; případně dále rozsudek o rozvodu manželství rodičů žadatele či jejich úmrtní listy (má-li tyto uvedené doklady žadatel k dispozici)
 6. dříve vydané doklady o státním občanství žadatele a jeho rodičů (český cestovní pas, český občanský průkaz anebo osvědčení o státním občanství ČR)
  POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu", jinak bude žádost vrácena zpět jako neakceptovatelná
 7. má-li žadatel dvojí občanství (např. české a americké), je nutné předložit originál naturalizační listiny USA a zároveň platný cestovní pas USA nebo platný řidičský průkaz USA
 8. doklad totožnosti žadatele - neplatný český pas nebo neplatný český občanský průkaz a zároveň platný cestovní pas USA nebo řidičský průkaz USA; pokud žadatel nemá žádný platný doklad totožnosti, musí svoji totožnost prokázat svědeckou výpovědí alespoň jednoho svědka, který se musí prokázat platným dokladem totožnosti a vyplnit formulář "Protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti" (form totoznost (PDF, 115 KB))
  POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu", jinak bude žádost vrácena zpět jako neakceptovatelná
 9. hotovost (USD) k úhradě poplatku dle aktuálního kurzu (položka 159a)
 10. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (form osobni udaje (PDF, 175 KB))

Na vyžádání krajského úřadu předloží žadatel i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby.

Upozornění:
Veškeré náležitosti žadatel předkládá v originále nebo v kopii ověřené českým úřadem. Formuláře je třeba vyplnit úplně a uvést veškeré požadované údaje, neboť v opačném případě řízení potrvá mnohem déle nebo bude zastaveno. V případě, že bude chybět kterákoli z uvedených náležitostí či žádost bude obsahovat jiné vady, žádost nebude nabrána a bude vrácena žadateli zpět k doplnění. V případě podání neúplné žádosti poštou bude celá žádost automaticky vrácena žadateli zpět k doplnění.

Pro účel vystavení nového českého cestovního pasu je PLATNOST osvědčení o státním občanství České republiky JEDEN ROK od data jeho vystavení!