česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní průkaz

Cestovní průkaz (tzv. náhradní cestovní doklad, emergency travel document) je vydáván občanovi, který nemá jiný cestovní doklad. Cestovní průkaz je vydáván k jednotlivé cestě (k návratu do ČR) s časovou platností omezenou účelem cesty.

V případě ztráty, odcizení, poškození cestovního pasu mohou čeští občané požádat o náhradní cestovní doklad v Zambii na Velvyslanectví ČR v Lusace, v Malawi na Honorárním konzulátu v Lilongwe  a v Zimbabwe na Honorárním konzuláru v Harare.

Žádost o vydání cestovního průkazu může podat občan ČR starší 15 let. Pokud se jedná o nezletilého žadatele, je nutné připojit k žádosti písemný souhlas rodiče. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. K podání žádosti se musí žadatel dostavit osobně, a to výhradně na základě předem sjednané schůzky.

Účel a platnost

Zastupitelský úřad vydává cestovní průkaz (tzv. náhradní cestovní doklad) na žádost občana ČR, kterému byl cestovní doklad v zahraničí odcizen nebo zničen, který cestovní doklad ztratil nebo poškodil, anebo který nebyl držitelem cestovního dokladu, popřípadě v dalších odůvodněných případech. Cestovní průkaz se občanovi ČR vydá k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do ČR. Cestovní průkaz neobsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat pro biometrické údaje.

V zemích, ve kterých nemá ČR diplomatické zastoupení, mají občané ČR právo na konzulární ochranu včetně vydání náhradního cestovního dokladu zastupitelským úřadem kterékoli jiné členské země EU.

Náležitosti k vydání cestovního průkazu

  1. Čitelně a úplně vyplněná žádost o vydání cestovního průkazu (formulář žádosti Vám bude poskytnut na velvyslanectví),
  2. Doklad totožnosti, není-li z něj zřejmé státní občanství ČR, pak i doklad o státním občanství ČR. Pokud občan žádné doklady totožnosti nemá (např. mu byly všechny odcizeny), ze totožnost ověřit i na základě podkladů, např. fotokopie dokladů totožnosti, řidičského průkazu či jiného průkazu. Totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR.
  3. Dvě identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35x45 mm s hladkým povrchem, postavené na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy, zobrazující občana v předním čelném pohledu a ukazující jeho hlavu a ramena, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části od očí k bradě min. 13 mm a vzdáleností mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie min. 2 mm (fotografie musí odpovídat skutečné podobě občana, mohou být černobílé nebo barevné s bílým a světlemodrým pozadím, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev).
  4. Potvrzení o ztrátě nebo zničení cestovního pasu (policejní zpráva nebo oznámení o ztrátě původního cestovního pasu ČR) Oznámení o ztrátě (DOC, 105 KB)
  5. Doklad o datu uskutečnění cesty do ČR - kopie letenky do ČR
  6. Správní poplatek za vystavení cestovního průkazu ve výši 400 Kč, který se vybírá na místě v hotovosti v místní měně ZMW po přepočtu dle platného kurzu České národní banky České republiky

Cestovní průkaz se vydává na dobu omezenou účelem cesty, nejvýše však na dobu platnosti 6 měsíců. Platnost průkazu lze prodloužit za podmínky, že celková platnost cestovního průkazu nepřesáhne 6 měsíců od jeho vystavení. 

O vystavení cestovního průkazu je informován příslušný obecní úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště žadatele v ČR. Žadatelovou povinností je po využití cestovního průkazu doklad vrátit zastupitelskému úřadu či obecnímu úřadu v místě trvalého bydliště.

Aby se zamezilo případnému zneužití ztraceného či odcizeného cestovního dokladu, Velvyslanectví ČR neprodleně informuje příslušné orgány ČR a požádá o zneplatnění dokladu. Prokazování se odcizeným nebo ztraceným pasem (t.j. pasem neplatným) je protiprávní.

přílohy

Oznámení o ztrátě 104 KB DOC (Word dokument) 24.4.2018