česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověření kopie, podpisu či překladu

Potřebujete ověřit Váš podpis, kopii dokumentu nebo jeho překlad? Zde se dozvíte, jak na to.
 

Legalizace je úřední ověření skutečnosti, že určitá osoba listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině uznala za vlastní. Pro ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem, se používá vidimace. V případě, že je nutné listinu použít v zahraničí, pak se k jejímu ověření využívá superlegalizace.

Upozorňujeme, že ověření provedená českým zastupitelským úřadem v Lusace platí pro použití v České republice, nikoli v Zambii. Pokud potřebujete ověření platné pro úřady Zambie, je třeba se obrátit na zambijské notáře anebo na Velvyslanectví Zambie v Berlíně.

Zákonná úprava ověřování se nachází v zákoně č. 21/2006 Sb., o ověřování.

Legalizace - ověření podpisu

Rádi bychom Vás upozornili, že náš zastupitelský úřad může ověřit pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit vlastní doklad totožnosti s fotografií –např. platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz. Předložení občanského průkazu či cestovního pasu nelze nahradit předložením řidičského průkazu! Informace o dokumentech, které je možno použít pro prokázání totožnosti, je uvedena níže.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Podpis mimo jiné není možné ověřit v následujících případech:

 • podpis je na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text,
 • podpis má být ověřen v písemném, faxovém či podobném styku bez osobní přítomnosti žadatele,
 • podpis je na listině, jejíž obsah zastupitelský úřad nemůže spolehlivě posoudit,
 • podpis je na listině, jejíž obsah je ve zřejmém rozporu se zákony nebo dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky anebo listina svým obsahem nebo účelem zákony České republiky obchází či se příčí dobrým mravům,
 • podpis na listině je ve zřejmém rozporu s právním řádem státu působnosti zastupitelského úřadu,
 • v jsou listině změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

Vidimace - ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem

Náš zastupitelský úřad též provádí ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možné také ověřit shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis.

K ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem je třeba přinést originál listiny a fotokopii určenou k ověření a předložit platný doklad totožnosti – např. platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz. Předložení občanského průkazu či cestovního pasu nelze nahradit předložením řidičského průkazu! Informace o dokumentech, které je možno použít pro prokázání totožnosti, je uvedena níže.

Ověření shody opisu nebo kopie mimo jiné není možné provést v následujících případech:

 • jedná se o kopii osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz apod.), vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • jedná se o kopii listiny, jejíž obsah zastupitelský úřad nemůže spolehlivě posoudit,
 • pokud je listina svým obsahem ve zřejmém v rozporu se zákony České republiky či v rozporu s právním řádem státu působnosti,
 • jsou-li v listině změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

Ověření překladu dokumentu

Zastupitelský úřad též ověřuje, příp. po předchozí domluvě pořizuje překlady dokumentů, a to do češtiny a angličtiny.

Ověření shody originálu s překladem bude vyznačeno na překladu nebo na listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad bude spojen s originálem překládané listiny či s jejím úředně ověřeným opisem (úředně ověřenou kopií).

K ověření překladu je třeba přinést originál listiny a překlad do českého jazyka určený k ověření a předložit platný doklad totožnosti – např. platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz. Předložení občanského průkazu či cestovního pasu nelze nahradit předložením řidičského průkazu! Informace o dokumentech, které je možno použít pro prokázání totožnosti, je uvedena níže.

Ověření předkladu dokumentu mimo jiné není možné provést v následujících případech:

 • jsou-li v listině změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jedná se o překlad dokumentu, jehož obsah zastupitelský úřad nemůže spolehlivě posoudit,
 • pokud je dokument svým obsahem ve zřejmém rozporu s právními předpisy České republiky či v rozporu s právním řádem státu působnosti anebo dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky anebo dokument svým obsahem nebo účelem zákony České republiky obchází či se příčí dobrým mravům

Podání žádosti a správní poplatek

Podání žádosti o ověření výše uvedeného je možné výhradně na základě předchozí registrace e-mailem: lusaka@embassy.mzv.cz nebo na tel. čísle: +260 211269878.

Ověřovací úkony podléhají správnímu poplatku (viz sazebník poplatků), který se vybírá v hotovosti, před provedením ověřovacího úkonu, v místní měně ZMW po přepočtu podle platného kurzu České národní banky České republiky a po zaokrouhlení na celé ZMW.

Pozn.: Potřebujete-li notářské služby na území členských států EU, pro vyhledání notáře můžete využít Evropský seznam notářů.

 


 

Informace o dokumentech, které je možno použít pro prokázání totožnosti

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování

§ 18

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 5, předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.