česky  english 

rozšířené vyhledávání

Povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce.

Žádost o dlouhodobý pobyt se podobné jako žádost o dlouhodobé vízum podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce (a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem). Žádost o dlouhodobý pobyt lze podat pouze pro následující účely pobytu: zaměstnání (zaměstnanecká karta nebo modrá karta), studia (ve studijním programu akreditovaném při MŠMT), výzkumu a společného soužití rodiny. Více informací k typům dlouhodobých víz, podmínkám podání žádosti a příslušný formulář žádosti lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra ČR.

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. K podání žádosti se musí žadatel dostavit osobně K podání žádosti se musí žadatel dostavit osobně v úterý nebo ve  čtvrtek od 13.00 do 15.00 hod., a to výhradně na základě předchozí registrace e-mailem na visa_lusaka@mzv.cz.

Zastupitelský úřad žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR, které se uděluje se jako jednorázové, v délce 60 dnů a dobou platnosti 6 měsíců.

Náležitosti k žádosti o dlouhodobé vízum:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • 2x fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek (2 500 Kč obecně, 5 000 Kč pro účel podnikání)
 • podpůrné doklady
  • o účelu pobytu
  • ubytování
  • o dostatečných finančních prostředcích
  • dosaženém vzdělání
  • sociálním zázemí ve vlastní zemi
 • výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců
 • na vyžádání doklad potvrzující splnění opatření před zavlečením infekčního onemocnění
 • cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza

Velvyslanectví ČR v Lusace v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum / pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

Veškeré doklady se pro účely řízení dodávají v českém jazyce.

Právní zdroje:

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

DLOUHODOBÉ VÍZUM A POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU - ROZDÍLY

Dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu se udělují za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Obecně lze říci, že dlouhodobé vízum je určeno především pro cizince, jejichž délka pobytu na území ČR se pohybuje v řádu měsíců – např. studium v několika měsíčním programu. Povolení k dlouhodobému pobytu je určeno především pro cizince, jejichž předpokládaný pobyt na území ČR bude delší – např. vysokoškolské studium nebo zaměstnání.

Pro účel pobytu zaměstnání žádejte o dlouhodobý pobyt – zaměstnaneckou kartu, příp. modrou kartu.

SHODNÉ PRVKY:

 • opravňují k pobytu delšímu než 90 dnů (3 měsíce)
 • opravňují k pohybu po schengenském prostoru – pobyt v ostatních státech schengenského prostoru nesmí překročit 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů a musí být nevýdělečný
 • dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu lze prodloužit na území ČR – v případě trvání účelu pobytu se obraťte na příslušnou pobočku Ministerstva vnitra

ROZDÍLNÉ PRVKY:

         A. Dlouhodobé vízum

 • uděluje se jako vícenásobné, max. na 1 rok
 • uděluje se za účelem zdravotním, kulturním, sportovním, studijním, výzkumným, rodinným, podnikání nebo ostatním

         B. Dlouhodobý pobyt

 • uděluje se jako jednorázové za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR, v délce 60 dnů a dobou platnosti 6 měsíců
 • uděluje se za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta nebo modrá karta), studia, výzkumu a společného soužití rodiny