česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náležitosti k podání žádosti o schengenské vízum

Žadatelé mohou žádost podat nejdříve 3 měsíce a zpravidla nejpozději 15 dní před plánovanou cestou. Dle Vízového kodexu je žádost konzulátem rozhodnuta ve lhůtě 15 dní (v ojedinělých případech až 60 dní).

Upozornění: Podání žádosti je možné pouze v úředních hodinách vízové a konzulární sekce, tj. v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00.

Harmonizované podmínky podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum:

(*) Pokud žádost neobsahuje některý z níže uvedených dokumentů označených (*), je považována za nepřípustnou a všechny předložené doklady, dokumenty a poplatek za podání žádosti budou žadateli bez dalšího vráceny (viz Vízový kodex čl. 19 odst. 3).

 1. Formulář žádosti (PDF, 49 KB)(*) – žádost musí být řádně a čitelně vyplněna v anglickém či českém jazyce a podepsána žadatelem (v případě žadatelů mladších 15 let je žádost podepsána rodičem či právním zástupcem, u žadatelů mezi 15-18 rokem věku je nutné k žádosti doložit písemný souhlas rodiče/právního zástupce a kopii jeho cestovního dokladu); (Vzor vyplněné žádosti (PDF, 318 KB))
 2. Originál cestovního dokladu (*) + kopie identifikační strany cestovního dokladu, předchozích schengenských víz, apod. – pas musí být platný nejméně 3 měsíce po předpokládaném datu odjezdu z území Schengenu. Dále nesmí být cestovní doklad starší 10 let a musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky. Pro seznam uznávaných cestovních dokladů ze strany jednotlivých členských států Schengenu navštivte webovou stránku Evropské komise;
 3. Aktuální barevná fotografie (*) (rozměr 3,5 x 4,5 cm, splňující podmínky standardů ICAO, světlé pozadí, neutrální výraz obličeje, zakrytí vlasů možné pouze z náboženských důvodů);
 4. Cestovní zdravotní pojištění (nevyžadováno u držitelů diplomatických pasů a rodinných příslušníků občanů EU) – platné pro celé území Schengenu a celou dobu pobytu s pojistným krytím pro lékařské ošetření, hospitalizaci a repatriaci ve výši minimálně 30.000 EUR, uzavřené u akreditované pojišťovny.
 5. Předběžná rezervace letenky či jízdenky včetně zpáteční cesty (velvyslanectví si vyhrazuje právo vyžádat si v případě potřeby plně uhrazenou letenku),  případě použití soukromého vozidla mezinárodní řidičský průkaz a doklad od vozidla;
 6. Rezervace hotelu příp. jiný doklad o zajištěném ubytování pro celou dobu pobytu v schengenském prostoru (pokud tato skutečnost nevyplývá z jiného dokumentu - viz níže);
 7. Kopie národního identifikačního průkazu (obě strany) nebo dokladu o povolení k pobytu (platnost pobytového povolení musí přesahovat dobu plánovaného pobytu v České republice/schengenském prostoru o minimálně tři měsíce)
 8. Doklad prokazující dostatečné finanční prostředky pro zamýšlenou návštěvu schengenského prostoru:
 • výpis z bankovního účtu v anglickém jazyce za období posledních 3 měsíců (online výpisy je nutné opatřit razítkem příslušné bankovní instituce);
 • pokud žadateli není zasílán plat na bankovní účet, je požadováno doložení výplatních listů;
 • platná kreditní karta vydaná na jméno žadatele a výpis z účtu za poslední 3 měsíce včetně finančního limitu karty opatřený razítkem příslušné bankovní instituce;
 • cestovní šeky vystavené na jméno žadatele a řádně podepsané - originál a kopie;
 • formulář Pozvání od zvoucí osoby, ve kterém se zvoucí osoba zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s pobytem žadatele v schengenském prostoru - ověřený orgány Cizinecké policie;
 • v případě žadatelů, jimž hradí náklady jiná osoba/firma - garanční dopis s ověřeným podpisem a doklady o vlastnictví dostatečných finančních prostředků dle tohoto výčtu;
 • jakékoli jiné dokumenty týkající se osobního postavení žadatele v Zambii, jako je oddací list, doklady o vlastnictví nebo dohody o pronájmu;
 • Velvyslanectví může žádat o více dokladů o zajištění finančních prostředků.

         10. Originální doklady potvrzující účel cesty:

        A. ŽADATELÉ CESTUJÍCÍ ZA ÚČELEM TURISTIKY:

 • V případě organizovaného cestovního ruchu (prostřednictvím cestovní kanceláře apod.): potvrzení o rezervaci zájezdu (např. voucher) a doklad o úhradě nákladů;
 • V případě individuální turistiky: doklad o rezervaci ubytování a doklad o úhradě nákladů (i formou zálohy);
 • Podrobný plán cesty;
 • Zaměstnané osoby: podepsané písemné potvrzení od stávajícího zaměstnavatele uvádějící tyto informace:
  • osobní údaje zaměstnance, pracovní zařazení nebo profesi;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • datum nástupu do zaměstnání;
  • čistá měsíční mzda;
  • počet let v daném zaměstnání / dané organizaci;
  • počet dní dovolené, na niž má zaměstnanec nárok;
  • datum a kontaktní údaje zaměstnavatele;
 • Osoby samostatně výdělečně činné: kopie zambijského osvědčení TPIN (daňové identifikační číslo)či podobný doklad Zimbabwe, Malawi a pokud je k dispozici bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • Důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • Studenti: potvrzení o studiu ze školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

       B. ŽADATELÉ CESTUJÍCÍ ZA ÚČELEM NÁVŠTĚVY RODINY A PŘÁTEL:

 • Formulář Pozvání od zvoucí osoby - ověřený orgány Cizinecké policie.
 • Doklad o rodinných vztazích - je-li relevantní;
 • Zaměstnané osoby: podepsané písemné potvrzení od stávajícího zaměstnavatele uvádějící tyto informace:
  • osobní údaje zaměstnance, pracovní zařazení nebo profesi;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • počet let v daném zaměstnání / dané organizaci;
  • počet dní dovolené, na niž má zaměstnanec nárok;
  • datum a kontaktní údaje;
 • Osoby samostatně výdělečně činné: kopie zambijského osvědčení TPIN (daňové identifikační číslo) či podobný doklad Zimbabwe, Malawi a, pokud je k dispozici, bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • Důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • Studenti: potvrzení o studiu ze školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

         C. ŽADATELÉ CESTUJÍCÍ ZA ÚČELEM OBCHODU NEBO ÚČASTI NA KONFERENCI (VČETNĚ OFICIÁLNÍCH NÁVŠTĚV):

 • Podepsaný zvací dopis od zvoucí organizace. Pozvání musí obsahovat tyto informace:
  • osobní údaje žadatele;
  • důvod návštěvy členského státu určení;
  • dobu trvání zamýšleného pobytu v členském státě;
  • kdo bude zodpovídat za finanční podporu žadatele během doby pobytu v členských státech;
  • datum a kontaktní údaje;
 • Velvyslanectví též může žádat o korporátní dohody, firemní doklady a údaje o množství obchodních transakcí mezi zambijskou a dotčenou evropskou firmou.
 • V případě účasti na veletrhu/konferenci: doklad o registraci a úhradě registračních poplatků
 • Zaměstnané osoby: podepsané písemné potvrzení od stávajícího zaměstnavatele nebo organizace uvádějící následující informace:
  • osobní údaje žadatele;
  • pracovní zařazení nebo profesi žadatele;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • počet let v daném zaměstnání / dané organizaci;
  • účel návštěvy;
  • kdo bude zodpovídat za finanční podporu žadatele během doby pobytu v členských státech;
  • mzda: výplatní pásky a výpisy z bankovního účtu za poslední tři měsíce;
 • Osoby samostatně výdělečně činné: kopie zambijského osvědčení TPIN (daňové identifikační číslo) či podobný doklad Zimbabwe, Malawi  a, pokud je k dispozici, bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • Důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • Studenti: potvrzení o studiu ze školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

       D. ŽADATELÉ CESTUJÍCÍ ZA ÚČELEM LÉKAŘSKÉHO OŠETŘENÍ:

 • Dopis ze zdravotnického zařízení nebo od lékaře v členském státě určení uvádějící následující údaje:
  • kontakty s místním lékařem žadatele;
  • povaha ošetření, které mu léčebné zařízení v členském státě souhlasí poskytnout;
  • odhadovaná doba trvání léčby;
  • nutnost opakované návštěvy;
  • náklady na léčbu a potvrzení, že zdravotnické zařízení nebo lékař souhlasí se zamýšleným způsobem platby;
  • doklad o zaplacení zálohy na léčbu; 
 • Písemný doklad napsaný a podepsaný během uplynulých tří měsíců ošetřujícím lékařem žadatele, uvádějící informace o aplikované léčbě a potvrzující, že je zapotřebí, aby byla v zahraničí poskytnuta specifická léčba;
 • Pokud nebyla složena záloha či plná úhrada léčby, pak doklad o dostatečných finančních prostředcích k úhradě léčby (a souvisejících nákladů)
 • Zaměstnané osoby: datované a podepsané písemné potvrzení [stávajícího] zaměstnavatele uvádějící tyto informace:
  • osobní údaje zaměstnance, pracovní zařazení nebo profesi;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • počet let v zaměstnání;
  • počet dní dovolené, na niž má zaměstnanec nárok;
 • Osoby samostatně výdělečně činné: kopie zambijského osvědčení TPIN (daňové identifikační číslo) či podobný doklad Zimbabwe, Malawi  a pokud je k dispozici, bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • Důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • Studenti: potvrzení o studiu ze školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

       E. ŽADATELÉ CESTUJÍCÍ ZA ÚČELEM MEZINÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍ:

 • Podepsaný zvací dopis od pořadatelské organizace. Pozvání musí obsahovat tyto informace:
  • osobní údaje žadatele;
  • název a datum (data) akce v členském státě;
  • zda organizátor akce pokryje nějaké náklady a/nebo pojištění účastníků;
  • datum a kontaktní údaje;
 • Datované a podepsané písemné potvrzení místní sportovní organizace/federace, v němž se uvádějí následující informace:
  • osobní údaje žadatele;
  • informace o konkrétní funkci, kterou žadatel v rámci organizace/federace zastává;
  • účel cesty;
  • jméno osoby nebo název organizace odpovědné za finanční podporu v době strávené v schengenském prostoru;
 • Zaměstnané osoby: datované a podepsané písemné potvrzení [stávajícího] zaměstnavatele uvádějící tyto informace:
  • osobní údaje zaměstnance, pracovní zařazení nebo profesi;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • počet let v zaměstnání;
  • počet dní dovolené, na niž má zaměstnanec nárok;
 • Osoby samostatně výdělečně činné: kopie zambijského osvědčení TPIN (daňové identifikační číslo) či podobný doklad Zimbabwe, Malawi  a pokud je k dispozici, bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • Důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • Studenti: potvrzení o studiu ze školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

       F. ŽADATELÉ CESTUJÍCÍ ZA ÚČELEM STUDIA A VÝZKUMU (MAXIMÁLNĚ DO 90 DNŮ POBYTU):

 • Písemné potvrzení o přijetí od vzdělávací/výzkumné instituce v členském státě. Pozvání musí obsahovat tyto informace:
  • osobní údaje žadatele;
  • popis kurzu, do něhož byl žadatel přijat / výzkumu, který má žadatel provést;
  • dobu trvání kurzu/výzkumu;
  • kdo bude zodpovídat za finanční podporu žadatele během doby pobytu v členském státě;
  • datum a kontaktní údaje;
 • Podepsané písemné potvrzení od vzdělávací instituce žadatele obsahující osobní údaje žadatele, název instituce, kontaktní údaje, zápis do kurzu a počet let absolvovaných v instituci.
 • Zaměstnané osoby: datované a podepsané písemné potvrzení [stávajícího] zaměstnavatele uvádějící tyto informace:
  • osobní údaje zaměstnance, pracovní zařazení nebo profesi;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • počet let v zaměstnání;
  • počet dní dovolené, na niž má zaměstnanec nárok;
 • Osoby samostatně výdělečně činné: kopie zambijského osvědčení TPIN (daňové identifikační číslo) či podobný doklad Zimbabwe, Malawi a pokud je k dispozici, bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • Důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • Studenti: potvrzení o studiu ze školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

       G. NEZLETILÉ OSOBY (OSOBY MLADŠÍ 18 LET) CESTUJÍCÍ BEZ OBOU RODIČŮ ČI OPATROVNÍKA:

 • Kopie rodného listu (originál může být vyžádán);
 • Kopie dokladů totožnosti a cestovních pasů obou rodičů (opatrovníka) - v případě neexistence či úmrtí jednoho z rodičů příslušný doklad o této skutečnosti
 • Ověřený písemný souhlas obou rodičů (opatrovníka), pokud nezletilá osoba cestuje sama, nebo od rodiče, který dítě na cestě nedoprovází;
 • Je-li zákonným zástupcem jiná osoba než biologický rodič uvedený v rodném listu, je třeba předložit doklad o svěření dítěte do péče prokazující poručnictví či opatrovnictví;
 • Písemné potvrzení školy uvádějící jméno nezletilé osoby, jména rodičů, ročník, počet let absolvované školní docházky, školní prázdniny, kontaktní údaje, datum a jméno zástupce školy;
 • Cestuje-li nezletilá osoba ve skupině: úplný seznam jmen všech cestujících členů skupiny a jméno osoby, jež je za skupinu zodpovědná.

      H. ŽADATELÉ Z JINÉHO STÁTU NEŽ ZAMBIE, KTEŘÍ MAJÍ BYDLIŠTĚ V ZAMBII:

 • Kopie platného zambijského (zimbabwského, malawiského) povolení k pobytu. Doba platnosti povolení musí překračovat alespoň o tři měsíce předpokládaný pobyt v členských státech.

 


Doplňující informace

Každý žadatel musí uhradit nevratný poplatek za podání žádosti o vízum, který se vybírá na místě v hotovosti v místní měně ZMW po přepočtu dle platného kurzu České národní banky České republiky. Jde o ekvivalent 60 EUR podle aktuálního měsíčního přepočítacího kurzu. Děti mladší 6 let jsou od poplatku osvobozeny, děti mladší 12 let platí snížený poplatek 35 EUR.

Každému žadateli jsou odebrány digitální otisky prstů s výjimkou dětí mladších 12 let, žadatelů, kteří již v předchozích 5 letech odevzdali své otisky na zastupitelském úřadu schengenského státu (velvyslanectví však má právo vyžadovat kdykoliv nový odběr otisků), žadatelů, u nichž je odběr otisků fyzicky nemožný, hlav států, předsedů vlád a členů jejich delegace při oficiálních návštěvách a členů královských rodin při oficiálních návštěvách.

Upozornění:

 • Všechny žádosti o vízum musí být podány na velvyslanectví osobně (výhradně v úředních hodinách vízového úseku) za účelem odběru digitálních otisků prstů.
 • Podání žádosti doložené výše uvedenými dokumenty negarantuje udělení víza. Každá žádost je posuzována individuálně.
 • Každý žadatel předkládá samostatný formulář žádosti o vízum a samostatnou sadu dokumentů.
 • Vízový úsek velvyslanectví má právo požadovat k posouzení další dokumenty, proto vždy do formuláře žádosti o vízum uvádějte platné telefonní a emailové spojení. Předložení kompletní sady dokumentů však negarantuje automatické udělení víza.
 • Jste rodinný příslušník (manžel/ka, registrovaný partner/ka, přímý příbuzný v sestupné linii mladší 21 let nebo přímý příbuzný ve vzestupné linii) občana EU, Islandu, Norska, Švýcarska nebo Lichtenštejnska? V takovém případě bude Vaše žádost vyřízena zdarma a ve lhůtě dvou týdnů. Musíte však prokázat svůj příbuzenský vztah k občanu EU a jeho občanství EU. Nemusíte předkládat doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění (jeho uzavření je však z praktických důvodů doporučeno), rezervaci letenek či jízdenek, doklad o dostatečných finančních prostředcích a doklad od zaměstnavatele.

Pracovníci vízového oddělení provádí zpětné prověřování náležitostí, které žadatel předložil. V případě, kdy je zjištěno, že po vydání schengenského víza došlo ke změně okolností, které žadatel uvedl při podání žádosti, aniž by žadatel o této změně informoval, vízové oddělení v souladu s čl. 34 vízového kodexu vízum zruší (pokud podmínky udělení víza nejsou nadále plněny) nebo prohlásí za neplatné (bylo-li vízum získáno podvodným způsobem).

přílohy

Formulář žádosti 48 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2018

Vzor vyplněné žádosti 317 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2018