français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Biometrický pas

Jedná se o pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji. Územní platnost do všech států světa. Doba platnosti 5 let pro občany mladší 15 let, nebo 10 let pro občany starší 15 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit. Lhůta pro vydání je 120 dnů, je-li žádost podána na ZÚ

 

Kdo vydává

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, a v městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa jeho trvalého pobytu, resp. podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá pas Magistrát města Brna.

 

Územní a časová platnost

Územní platnost do všech států světa.

Doba platnosti 5 let pro občany mladší 15 let, nebo 10 let pro občany starší 15 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

 

Lhůty pro vydání

30 dnů, je-li žádost podána v ČR,

120 dnů, je-li žádost podána na ZÚ

 

Náležitosti  žádosti

 K žádosti o vydání pasu je žadatel povinen doložit:

 a) doklad totožnosti žadatele: platný cestovní pas, nebo platný občanský průkaz, nebo Osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí  být k datu podání žádosti starší než 12 měsíců

 b) doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (např. občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, český matriční doklad);

 c) 1 fotografii o optimálním rozměru 5 x 5 cm - vzor viz příloha níže

Fotografie musí mít hladký povrch, může být v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazuje občana v předním čelném pohledu a ukazuje jeho hlavu a horní část ramen. Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno nebo pootočená hlava nejsou přípustné. Výška obličejové části hlavy (vzdálenost od očí k bradě) je minimálně 13 mm. Vzdálenost mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je minimálně 5 mm. Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré popř. světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby (obočí, oči, nos, ústa, brada a celkový tvar obličeje).

f) doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového cestovního pasu změna některého ze zapsaných údajů.

 

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

·       vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno

·       cestovní pas lze převzít jen u zastupitelského úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu, či u příslušného Obecního úřadu v ČR.

·       při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji

·       před převzetím cestovního pasu občan obdrží poučení o tom, jak nakládat s cestovním pasem a chránit jeho datovou stránku a nosič dat (čip) před poškozením

 

Poplatek za vydání

Správní poplatek se vybírá dle aktuálního kurzu při nabrání žádosti o vyhotovení cestovního pasu.

 

Sankce

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

 

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

·       uplynutím doby v něm vyznačené

·       ohlášením jeho ztráty nebo odcizení

·       uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana

·       pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého

 

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

·       je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost

·       obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana

·       jeho držitel podstatně změnil podobu.

přílohy

biometrický pas - pasová fotografie- passport photo 584 KB JPG (Obrázek / Fotka) 9.11.2015