français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis registrovaného partnerství uzavřeného v cizině

Dle lucemburského právního řádu je registrované partnerství dohoda uzavřená mezi dvěma osobami různého či stejného pohlaví, která uspořádává jejich společný život. Z registrovaného partnerství vyplývají pro partnery práva a povinnosti, zejména jejich vzájemná pomoc a finanční podpora (zákon z 9. července 2004).

 

Kdy registrované partnerství uzavřít nelze?

Nelze ho uzavřít v následujících případech:

-mezi partnery je přímý příbuzenský vztah;

- jeden z partnerů je v manželském svazku;

- jeden z partnerů již uzavřel PACS, který není zrušen;

- jeden z partnerů je pod ochranou poručníka;

- jeden z partnerů není plnoletý.

 

Kde se registrované partnerství uzavírá?

Uzavírá se na radnici podle místa bydliště. Platí, že oba partneři musí mít v Lucembursku bydliště na stejné adrese.

 

Jaké doklady lucemburské úřady vyžadují?

-platný doklad totožnosti (cizinci platný cestovní pas);

-potvrzení o společném bydlišti (vydává příslušná radnice)

-čestné prohlášení partnerů o neexistenci obdobného svazku

-výpis z ústřední matriční evidence (Répertoire Civil, tel. 475981341, Côte d´Eich č. 12), že obdobný svazek není v Lucembursku zaznamenán

- rodný list ne starší než 6 měsíců

- doklad o rodinném stavu a o způsobilosti k právním úkonům ( certificat de célibat): v ČR je třeba za tímto účelem požádat  o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

- cizinci musí doložit, že neuzavřeli partnerství nebo sňatek v zahraničí (rozvedení přikládají rozsudek o rozvodu), lze využít i formu tzv. certificat de coutume

- v případě, že PACS uzavírá osoba rozvedená či ovdovělá, je třeba tuto skutečnost doložit rozvodovým rozsudkem resp. úmrtním listem manžela

- majetkovou dohodu v případě, že ji partneři uzavřeli.

 

Všechny doklady musí být  úředně přeloženy do francouzštiny, němčiny nebo angličtiny, příp. opatřeny vícejazyčným formulářem  (informace lze získat u " Parquet général" - tel. 475981335).