français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvědčení o státním občanství ČR

Osvědčení o státním občanství ČR se vyžaduje k žádosti o první cestovní pas ČR nebo k žádosti o nový cestovní pas ČR, pokud žadatel nemá platný český pas nebo občanský průkaz.

Kdo vydává

- úřad příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná;

- Úřad městské části Praha 1, pokud osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla.

 

Kdy se vyžaduje

- k žádosti o první cestovní pas ČR;

- v aktuální formě k žádosti o nový cestovní pas ČR, pokud žadatel nemá platný český pas nebo občanský průkaz.

 

Kdy a kde lze žádost o osvědčení podat

- nejdříve dnem zletilosti fyzické osoby; za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce;

- osoby s trvalým pobytem v cizině mohou žádost podat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR (konzulární úsek ZÚ Lucemburk)

 

Náležitosti žádosti, formuláře a jejich vyplnění:

A) žádost a dotazník

- kromě platného dokladu totožnosti je třeba předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů např. rodný list, oddací list, starý cestovní pas, staré osvědčení o stát. občanství ČR

- občané, kteří nabyli cizí státní občanství, předloží rovněž listinu o udělení cizího státního občanství nebo jiný doklad, z něhož je zřejmé datum a způsob nabytí cizího státního občanství;

- předepsaný správní poplatek se hradí hotově.