français  česky 

rozšířené vyhledávání

Ukončení trvalého pobytu

Ukončení trvalého pobytu v ČR

  • Místem trvalého pobytu (TP) dítěte narozeného v zahraničí je poslední platný TP matky na území ČR (v případě, že matka je cizí státní občankou, je to poslední TP otce).
  • Pokud má matka (otec) v době narození dítěte ukončený TP na území ČR, je místem TP dítěte zvláštní matrika v Brně.
  • Pokud se dítě narodí v ČR a rodiče nemají TP na území ČR, je místem TP dítěte ohlašovna TP v místě jeho narození.

Z hlášeného TP na území ČR vyplývají určité povinnosti (např. dítě s TP v ČR, ale žijící v zahraničí, má v 15 letech povinnost požádat o vydání OP; otázka nástupu na povinnou školní docházku, placení zdravotního a sociálního pojištění, účast ve volbách, platby za odvoz komunálního odpadu, smluvní vztahy a z nich vyplývající povinnost informovat o změně údajů atd.)

Občan ČR s ukončeným TP na území ČR si může zvolit adresu pro doručování písemností včetně adresy v zahraničí.

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

Sdělení může podat:

  • občan České republiky starší 15 let
  • zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

Sdělení lze podat:

  • osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu, nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas
  • v listinné podobě  s úředně ověřeným podpisem občana
  • elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem
  • prostřednictvím datové schránky

Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Pokud tak neučiní, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.