français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Voličské desatero

V případě, že se občan CZ zdržuje v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu CZ či během prezidentských voleb v zahraničí, má volební právo a chce hlasovat, může volit na  ZÚ CZ.

 

K volbám

K volbám

  1. Základní informace: volby do PSP CZ vyhlásil prezident CZ rozhodnutím,  publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, rozeslané 31. 12.2020. Voličem je státní občan CZ, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje. Volebními dny jsou pátek 8. října 2021, sobota 9. října 2021.
  2. Volič v zahraničí: může hlasovat ve zvláštním volebním okrsku při ZÚ/KÚ CZ, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“).
  3. Hlasování je možné: na základě zápisu do tzv. zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ (při dlouhodobém pobytu, na základě písemné žádosti o zápis (není třeba předepsaný formulář), doložené originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost, státní občanství a bydliště voliče v územním obvodu ZÚ, bez ověřeného podpisu voliče) nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021, nebo b) na základě voličského průkazu (seznam ZÚ, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k  dispozici na internetových stránkách MZV/www.mzv.cz, ikona O  ministerstvu – Adresář diplomatických misí – Zastoupení ČR v zahraničí).
  4. Důsledky zápisu do zvláštního seznamu: Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti, na ZÚ/KÚ. V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území CZ, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu (vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů nebrání tomu, aby volič mohl ve volbách do  zastupitelstev obcí a volbách do zastupitelstev krajů dále  hlasovat na území CZ). Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území CZ, je třeba, aby požádal ZÚ o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů - potvrzení o vyškrtnutí je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi. Pokud se volič zapsaný do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu, na který je oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a  v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
  5. Kraj, kterému budou v 2021 na základě volby losem podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí: Ústecký kraj (zj. voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje).
  6. Voličský průkaz: Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území CZ, nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.  Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. O voličský průkaz lze žádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče (volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný ZÚ/KÚ). Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, jeho datum narození, adresu trvalého pobytu, resp. evt. požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Žádost lze podat písemně (na listině s úředně ověřeným podpisem voliče) či elektronicky (datovou schránkou) s doručením úřadu do 1. 10. 2021, či osobně do 6. 10. 2021 do 16.00 h. (na ZÚ/KÚ, za předpokladu prokázání totožnosti/úřad o žádosti učiní úřední záznam). ZÚ/KÚ vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 23. 9.  2021) a předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, evt. jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu ZÚ/KÚ, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na úřad, kde bude voličský průkaz předán. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi (která mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků), pokud se rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí průkaz rovněž komisi odevzdat (jinak mu komise hlasování neumožní).
  7. Volební místnost: na viditelném místě budou vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, evt. prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 h před zahájením volby (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží) a evt. informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost bude vybavena zákonem o volbách do Parlamentu na žádost k zapůjčení/k nahlédnutí.
  8. Hlasování: Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství CZ platným OP nebo pasem CZ či cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Volič s voličským průkazem je povinen průkaz zvláštní okrskové volební komisi odevzdat (přiloží jej k výpisu ze zvláštního seznamu voličů). Průkaz opravňuje volbám v jakémkoli volebním okrsku na území CZ, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku na ZÚ/KÚ CZ v zahraničí. Volič následně od zvláštní okrskové volební komise obdrží prázdnou úřední obálku s úředním razítkem příslušného ZÚ/KÚ a hlasovací lístky (samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici). Na lístku je uvedeno jejich číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Hlasovací lístky pro Ústecký volební kraj jsou opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu Ústeckého kraje.  Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
  9. Úprava hlasovacího lístku: Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku předností hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Neplatné jsou naproti tomu hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
  10. Způsob hlasování: Po opuštění prostou určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise) a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.
K volbám

K volbám

8. - 9. 10. 2021 se těšíme na Vaši  účast.

Váš ZÚ Lucemburk