français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 - upozornění

Důležité upozornění ohledně blížící se lhůty pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů nejpozději ke dni 29. 8. 2021

V souvislosti s avizovaným konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 důrazně upozorňujeme občany ČR dlouhodobě žijící v Lucembursku, kteří mají zájem volit na ZÚ Lucemburk, že dnem 29. 8. 2021, tedy 40 dní před prvním dnem konání voleb, končí lhůta pro podávání žádostí pro zápis do zvláštního volebního seznamu vedeného zmíněným úřadem. Po uvedeném termínu bude na ZÚ Lucemburk nezapsaným voličům umožněno volit pouze na voličský průkaz, který jim vydá obecní úřad v místě jejich trvalého bydliště v ČR (kde jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů).

Občané, kteří o zápis do zvláštního seznamu voličů žádali v předchozích letech, se znovu zapisovat nemusí, pokud v mezičase sami nepožádali o vyškrtnutí.

Vzhledem k tomu, že poslední dva dny této lhůty, tedy 28. a 29. 8. 2021 vycházejí na sobotu a neděli, upozorňujeme, že aby nedošlo ke zkrácení práv voličů, bude ZÚ případné žádosti přijímat i v těchto dnech. Záměr doručit žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je však nutné avizovat do pátku 27. 8. 2021 16.00 hodin na emailovou adresu úřadu luxembourg@embassy.mzv.cz, případně i v průběhu víkendu na pohotovostní mobilní telefon konzulární služby úřadu +352 621 719 375. Návštěvu ZÚ je třeba avizovat s dostatečným předstihem a bude možné ji uskutečnit pouze v době mezi 8.00 – 16.00 hodinou

Za účelem zápisu do zvláštního seznamu voličů je zapotřebí předložit:

- originál písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (vzor žádosti je v příloze níže), podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen;

a dále originály, popř. ověřené kopie níže uvedených dokladů:

- doklad potvrzující totožnost: platný občanský průkaz ČR, platný cestovní doklad ČR (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz), popř. jiný platný úřední doklad, a to i cizozemský, opatřený fotografií držitele a obsahující základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystavený příslušným orgánem;

- doklad prokazující státní občanství ČR: občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz), osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listina o nabytí či udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku;

- doklad potvrzující bydliště na území Lucemburska

Po tomto datu již nebude možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, nicméně účastnit se voleb bude možné na základě voličského průkazu. Voličský průkaz má jednorázový charakter, na základě žádosti jej vydá obecní úřad dle místa Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. O vydání voličského průkazu lze již požádat (lhůta plyne ode dne vyhlášení voleb), a to:

 - podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021 na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče;

- osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin, volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Obecní úřad následně vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu našeho velvyslanectví (2, rond-point Schuman, L2525 Luxembourg). V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na naše velvyslanectví, kde Vám bude voličský průkaz předán a následně budete moci přistoupit k hlasování.

žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 26 KB)

https://www.mvcr.cz/volby/