français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - voličský průkaz

Voliči, kteří nestihli termín pro zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného u ZÚ Lucemburk, mohou požádat o vystavení tzv. voličského průkazu, na jehož základě je možné volit kdekoliv ve volební místnosti v ČR nebo na ZÚ, kde se konají volby.
 

 
Jak a do kdy mohu o voličský průkaz požádat

Písemným podáním s termínem doručení příslušnému úřadu do 1. října 2021 - na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (žádost o voličský průkaz nebo plná moc další osobě k vystavení voličského průkazu) nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
nebo 
Osobním podáním do 6. října 2021 do 16.00 hodin. Volič se dostaví na úřad, kde se prokáže platným dokladem totožnosti (český cestovní pas či občanský průkaz) a úřad o žádosti učiní úřední záznam. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.
 

Kde o voličský průkaz žádat

O voličský průkaz je možné požádat u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů, který chce volit jinde, než je zapsán, musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. žádost o vystavení voličského průkazu (DOC, 33 KB)
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
 

Kdy volič průkaz dostane 

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy 23. září 2021. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle na uvedenou adresu.
Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
 

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

https://www.mvcr.cz/volby/