français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu České republiky - říjen 2016

Důležité upozornění velvyslanectví pro občany ČR žijící v Lucembursku v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2016.
 

Shrnutí

  • Hodláte-li uplatnit své aktivní volební právo a hlasovat v říjnových volbách do Senátu, musíte být zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeným na konzulárním oddělení zastupitelského úřadu ČR (dále jen ZÚ). Pak můžete volit na území ČR, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny, na základě tzv. voličského průkazu, který Vám vystaví Velvyslanectví ČR v Lucembursku po zapsání do zvláštního seznamu voličů.
  • Pokud se stěhujete zpět do ČR nebo do jiného státu, je třeba ZÚ požádat vyškrtnutí ze zvláštního seznamu a o potvrzení o tomto vyškrtnutí. Pak můžete hlasovat ve volebním okrsku v rámci Vašeho trvalého bydliště v ČR, a to po předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu příslušným úřadům kompetentním k organizaci voleb ve stanovené lhůtě (viz níže). V případě přestěhování se do jiného státu je zapotřebí obrátit se na tamní ZÚ a nechat se zapsat do zvláštního seznamu voličů.
  • Velvyslanectví ČR si v této souvislosti dovoluje připomenout, že jeho konzulární oddělení vede zvláštní seznamu voličů, který není vázán jen na volby do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2016, nýbrž i na jiné druhy voleb (prezidentské či do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).  Je v zájmu občanů ČR, kteří žijí a pracují v Lucembursku, aby se ujistili, zda jsou ve zvláštním seznamu voličů zapsáni, a případně se do něho dali zapsat.

 

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2016 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek, 7. října 2016
a sobotu 8. října 2016.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Hlasování do Senátu tudíž probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky, nikoliv na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, avšak pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem, a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Občané ČR s přechodným či trvalým bydlištěm na území Lucemburského velkovévodství, kteří hodlají realizovat své aktivní volební právo a hlasovat v České republice v místě svého trvalého bydliště a jsou vedeni ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadu, by měli požádat ZÚ o vyškrtnutí z tohoto seznamu. ZÚ jim vydá potvrzení o tomto vyškrtnutí, které občan předloží v ČR ve stanovené lhůtě před volbami úřadům uvedeným v předchozím odstavci.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, v nichž podle Ústavy a volebního zákona uplyne volební období členů Senátu, kteří byli zvoleni v roce 2010.

Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek, 14. října 2016 a v sobotu, 15. října 2016. V případě, že se kandidát vzdá své kandidatury před druhým kolem voleb ve volebním obvodu, pozbude práva být volen nebo zemře, koná se druhé kolo voleb až třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole, tj. v pátek, 21. října 2016 a v sobotu 22. října 2016.

Zastupitelské úřady ČR m. j. vedou zvláštní seznamy voličů pro voliče. Tyto seznamy ZÚ uzavírají v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 volebního zákona 30 dnů přede dnem voleb, tj. 7. září 2016, a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán. Po odstranění duplicit sdělí Ministerstvo zahraničních věcí nejpozději 20 dnů přede dnem voleb, tj. 17. září 2016, konečné znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 30. září 2016) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 5. října 2016 do 16 hod); o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 22. září 2016) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Doporučuje se vydávat voličské průkazy najednou pro obě kola voleb (jeden pro první kolo, druhý pro druhé kolo) bez ohledu, zda je v žádosti výslovně uvedeno, že volič chce oba průkazy vydat současně; tyto voličské průkazy je třeba opatřit řádnými daty a razítkem a uvést, pro které kolo voleb jsou vydány.  Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu.

Pro úplnost je třeba dodat, že prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil
i volby do zastupitelstev krajů. Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem, však nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště, nebo kterým byl obecním úřadem vydán voličský průkaz ve volebním okrsku, spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra ČR:   www.mvcr.cz – Volby – Volby do Senátu Parlamentu ČR .