français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů vedený u Zastupitelského úřadu v Lucemburku

Zvláštní seznam voličů (dále jen " ZSV"), pro účely voleb

  • do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

  • do Senátu Parlamentu ČR,

  • do Evropského parlamentu,
  • prezidenta republiky.

vede Konzulární úsek Zastupitelského úřadu ČR v Lucemburku a mohou do něho být zapsáni ti státní občané ČR, kteří mají bydliště na území Lucemburska.

ZSV je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro další volby znovu. Aktualizace ZSV se provádí průběžně, vždy na základě žádosti voliče, a to buď žádosti o zápis do ZSV, nebo žádosti o vyškrtnutí ze ZSV.

Podle současné právní úpravy ČR lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při:

  • volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • volbě prezidenta republiky.

Při volbách do Senátu lze hlasovat pouze na území ČR. Voliči zapsaní do ZSV mohou na území ČR hlasovat na základě voličského průkazu vydaného naším velvyslanectvím. Obdobně lze na základě voličského průkazu hlasovat i při volbách do Evropského parlamentu.

Voliči zapsaní do ZSV nemohou hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí.

Informace o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů vedených zastupitelskými úřady ČR v zahraničí

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

Pokud by tento volič chtěl poté v budoucnu volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (zastupitelský úřad vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení) a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu.

Volič zapsaný do zvláštního voličského seznamu na zastupitelském úřadu by tedy měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí ze zvláštního voličského seznamu a o vydání písemného potvrzení o vyškrtnutí.

 Vzhledem k výše uvedenému je pro voliče, kteří pobývají v zahraničí pouze po určitou relativně krátkou dobu, výhodnější, aby (pokud chtějí hlasovat ve volbách do PSP či prezidentských volbách v zahraničí) požádali o vydání voličského průkazu obecní úřad, u kterého jsou vedeni ve stálém seznamu voličů podle místa bydliště na území České republiky.

 

Náležitosti pro zápis do ZSV (v originále nebo ověřené kopii):

a. písemná žádost o zápis do ZSV - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen

b. doklad potvrzující totožnost - platný OP, cestovní doklad, jiný úřední doklad - i cizozemský opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození)

c. doklad prokazující státní občanství ČR - OP, CP, DP, SP, cestovní průkaz, osvědčení, resp. potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

d. doklad potvrzující bydliště v zahraničí

žádost o zápis do zvláštního volebního seznamu (DOC, 26 KB)

žádost o vydání voličského průkazu (DOC, 33 KB)

žádost o vyškrtnutí ze zvláštního voličského seznamu (DOC, 23 KB)