česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19: Lucemburské velkovévodství

Od 18. 3. 2020 do 24. 6. 2020 byl kvůli pandemii vyhlášen nouzový stav. Do 30. 9. platí zákonodárství upřesňující karanténní režim (trvá obligatorní distanciation sociale/2m, přísná hygienická pravidla a nošení masek na veřejnosti v případech, kdy nelze dodržovat rozestupy). Nedodržování zákonodárství je penalizováno pokutami (aktuálně 25 až 500 eur/přestupek).

Počet případů v zemi od 1. 7. opět roste (2. vlna onemocnění).

Vývoj situace na www.gouvernement.lu. www.ecdc.eu, resp. www.who.lu.

SANITÁRNÍ OPATŘENÍ

Nouzový stav byl ukončen 24. 6. 2020,  2. vlnu onemocnění po 1. 7. se zatím nedaří zastavit.

Sanitární omezení byla zpřísněn, v soukromí lze návštěvy pořádat do max. 10 osob, v  podnicích budou znásobeny kontroly a firmy, u nichž bude prokázán nedostatek sanitární disciplíny, budou na 3 měsíce zcela uzavřeny, nebo jim bude odebrána/zpětné vymáhána st. pomoc.

Pokuty (za nedodržování přikázané karantény/v dotčených případech; za absenci nošení masek/v definovaných prostorách a za nedodržování social distancing / všeobecně) stouply na  25-500 eur za přečin. Mobilní tracing-aplikace zatím zavedena nebyla,  analogové trasování plánuje LU  rozšířit i na příhraniční regiony.

Po 1. fázi plošného testování bude v 8/2020-2/2021 spuštěna 2. vlna testů, na jejímž konci, jak vláda doufá, bude již k dispozici vakcína.

CESTOVÁNÍ

Letiště bylo znovu zprovozněno 1.6. (domácí přepravce LuxAir zahájil první lety po 1.6.).

Režim na vnitřních hranicích byl uvolněn 15. 6. 2020. 

Po cestovních omezeních BE, CY, DE, DK, EE, FI, IE, LT, LV, RO, SI, SK a CH a NO zařadila LU mezi rizikové oblasti i GB.

Vláda do 14. 9. 2020 proplácí 1 test v případě všech potvrzených prázdninových letenek/pobytů (covidtest.décplacements), Obchodní komora svým členům proplácení testů přislíbila hradit bez omezení (covid19@houseofentrepreneurship.lu).

Od 1. 7. povoluje LU dle doporučení EK vstup residentů, pendlerů, vysoce kvalifikovaných i sezónních pracovníků a osobám, které mají „závažný osobní důvod“ (dringlichen persönlichen Grund) z 15 třetích (mimo-schengenských) zemí: Alžírska, Austrálie, Číny, Gruzie, Japonska, Jižní Korey, Kanady, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Thajska, Tuniska i Uruguaye).

St. občané 3. zemí, kteří do LU přijeli/přijedou mezi 1. 1. a 31. 7. dostali k vyřízení pobytového titulu nikoli 3, ale 6 měsíců; tituly expirující po 1. 3. byly ex offo prodlouženy do 31. 8. Krátkodobá víza a pobyty bezvízových cizinců z 3. zemí, jejichž pobyt překročí 90 dní, byly prodlouženy do 31. 7., pro odjezd ze země si již lze žádat o návratová víza. Žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří do LU přicestovali po 16. 3., budou nadále opět zváni na úvodní pohovor.

EKONOMIKA

Bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu byl přijat první balík opatření na pomoc národnímu hospodářství ve výši 8,8 mld. eur. Zahrnuje: Přímou finanční pomoc (1, 75 mld. eur na Kurzarbeit (stát 80%/podnik 20% platu zaměstnance, clk. předpokládaná obálka 500 mil. eur měsíčně); návratnou státní pomoc podnikům (do 800.000 eur, pokud prokáží, že se do obtíží dostaly v souvislosti s pandemií, clk. předpokládaná obálka 300 mil. eur); nenávratnou nedaněnou státní pomoc malým podnikům do 9 zaměstnanců / 5.000 eur i do 20 zaměstnanců / 12.500 na podnik; předpokládaná obálka 50 mil. eur); volno pro rodiče hlídající během krize děti do 12 let (congé pour raisons familiales, clk. předpokládaná obálka 200 mil. eur); Šestiměsíční odklad daní a sociálních plateb (4,550 mld. eur/odklad záloh na daně (1, 550 mld. eur) a odklad odečtu na sociální pojištění zaměstnance (3 mld. eur); a Státní garance půjček (3, 1 mld. eur/do výše 2, 5 mld. eur MF (na 6 let  - stát ručí za 85 % obnosů;  6 největších bank země, (BCEE, BGL, BNP Paribas, BIL, Reiffesien, Banque de Luxembourg a ING) a 2 (blíže nespecifikované) čínské banky za zbývajících 15%). Novou složkou se staly garantované půjčky státní investiční banky SNCI (do výše 600 mil. eur).  6. 4. 2020 byla anoncována další (opět do roka splatná) firemní subvence ve výši 500.000 eur a vytvořen „program pro start-upy“ k předkládání projektů na „opatření pro zmírnění ekonomicko-obchodních či ekonomicko-sociálních dopadů pandemie“ (15 projektů po 150.000 eur/projekt, tj. fakticky další subvence menším firmám). Firmy s nepřerušeným provozem mohou napříště odmítat žádosti zaměstnanců o dovolenou (a revokovat již vydaná povolení). Bez časového omezení nadále funguje podpora v nezaměstnanosti (běžně rok) a v případě zdravotních překážek v práci (běžně 78 týdnů). Podnikům byla odpuštěna veškerá penalizace prodlev při úhradách záloh na sociální zabezpečení, firmy od počátku krize nemusejí odevzdávat ani zálohy na pojištění, ani na mateřskou; anulována povinnost zdravotních prohlídek před přijímáním nových pracovníků. Náklady na sociální zabezpečení byly sníženy o 10% první 3 měsíce, „o 20% pro 3 měsíce a déle“, sic. Kulturní instituce obdržely zvláštní „sociální subvenci“ ve výši měsíční min. mzda/zaměstnance plus denní výpomoc „až ve výši 20 dní v měsíci“ (nad rámec 121 denních podpor dle režimu platného již v předkrizovém období), zatím na období 1. 3. – 31. 5. 2020. Na onemocnění COVID-19 se napříště nemá vztahovat ochranná lhůta proti propuštění (26 týdnů). OSVČ zaměstnávající do 10 osob, dostaly (v případech, že jejich základní příjem nepřevyšuje 2,5 mzdového minima) možnost získat nezdanitelnou, s dalšími podporami nekombinovatelnou st. pomoc ve výši 2.500 eur. Náklady na zdravotnické RaD slíbila vláda napříště pokrýt z 80%, v případě základního výzkumu až z 100%. Podniky, které budou výrobu pro zajištění samostatnosti země konvertovat do produkce dezinfekčních gelů a respiračních masek obdrží st. pomoc až 80%, v případě, že půjde o záměr realizovaný během 2 měsíců až 95% (“aide de minimis“). Náklady na zvláštní zaměstnanecký režim (chômage partiel) mají dosahovat 86,6 mil. eur „pro podniky, které musely aktivity „redukovat“ a 57,3 mil. eur pro „firmy, které musely aktivity zcela zastavit“, na celkovou obálku kalkuluje vláda perspektivně až mld. eur. 16. 4. dostaly možnost žádat o subvence až do 30. 9. sportovní kluby. Hoteliérům a restauračnímu sektoru zatím určitou další podporu“ premiér zatím slíbil nezávazně (AllianceUp (lobbyistický spolek start-upů a OSVČ) v souvislosti publikoval žádost o navýšení pomoci pro SMEs a Svaz průmyslníků / FEDIL se v souvislosti vyslovil pro „odklad ekologických investic, flexibilizaci přístupu k ETS a za udržení nízkých cen PHM“). Na sezónní práce v zemědělství zatím LU žádné pracovníky dle resortního ministra „nepotřebuje“. 20. 4. byla přislíbena nenávratná nedaněná státní pomoc i podnikům do 20 zaměstnanců (ve výši 12.500 eur na podnik). 21. 4. spustila Obchodní komora ve spolupráci s platformou House of Entrepreneurship informační portál pro výměnu praktických informací ohledně st. pomoci firmám (#ReAct; cc.lu/covid19/ReAct). 7. 5. bylo rozhodnuto, že o další st. podporu mohou žádat OSVČ (nevratných 3.000, 3.500 či 4.000 eur/nikoli v závislosti na počtu zaměstnanců, ale na výši příjmů) a studenti (1.000 eur, z toho 500 půjčka). 8. 5. byla oznámena první st. pomoc mediálním skupinám v zemi (odstupňovaná dle počtu žurnalistů, max. do výše 200.000 eur). 12. 5. byl prodloužen režim st. podpor (zatím do 15. 7., v případě OSVČ v kulturní oblasti pouze do 30. 6.) 2020.

22. 5. vláda avizovala druhý záchranný balík ek. opatření, „Neistart Lëtzebuerg“, obálku nevratných subvencí „do výše 800 mil. eur“, k po-krizovému oživení ekonomiky (udržení likvidity firem a postupná konverze/investice do digitální, „zelené“ ekonomiky) v perspektivě konce 1. trimestru 2021. Vztahovat se má na firmy, které zaznamenaly min. 25% ztráty měsíčního obratu (obchody od min. ztrát 50% měsíčně). V oblasti restaurací a hotelů/Horesca, zábavního průmyslu (secteur évenementiel), turistiky a fitness zastropován 1.250 eur za měs. za pracujícího zaměstnance a 250 eur za zaměstnance na neplaceném volnu (dle velikosti firmy max. 10.000, 50.000 či 100.000 eur). V oblasti obchodníků mimo potraviny je omezen na 1.000 eur na zaměstnance v 6/2020 (a na 750 eur v 7/2020, resp. 500 eur v 8/2020, do 50.000 eur na firmu). Firmy zároveň dostaly zákaz propouštět více než ¼ zaměstnanců. Nájemci mají nově možnost odepisovat z daní evt. slevy nájmů (15.000 eur na plochu/tj. až dvojnásobek zdanitelného základu). Nájmy pro soukromé osoby nesmějí být navyšovány až do 31. 12. 2020. Advokáti a advokáti-koncipienti (avocats-stagiaires) mají dostat st. příspěvek k honorářům (až 10%). Stát přislíbil vydat i poukázky k budoucím pobytům v hotelech v zemi (ve výši 50 eur pro všechny osoby starší 16 let a příhraniční pracovníky). Slíbena byla i (nekvantifikovaná, cílená) st. pomoc v oblasti kultury a sportu. Investiční anticyklické subvence do 50 % nákladů a 800.000 na podnik mají být aplikovatelné v případě, že firmy samy proinvestují min. 20.000 eur (malé), 50.000 eur (střední) či 250.000 eur (velké podniky). Pro jednotlivce má jít o bonusy v oblasti energetických renovací (zateplování/“Prime House Program“: zvýšení st. podpor o 50%, konverze kotlů na fosilní topiva/“Masutt Ersatzprogramm: další 25% bonus), v oblasti e-mobility (prémie pro nákup e-aut zvýšena z 5.000 na 8.000 eur/tj. o 60%; prémie na nákup e-bicyklů dle modelu o 600-1.000 eur/tj. o 25-100%) a v oblasti fotovoltaiky (nad 30 kW mohou zařízení nově budovat i fyzické, nikoli pouze právní osoby). Vyloučeny byly zároveň veškeré příslušné administrativní poplatky a zdvojnásobena soc. pomoc nejpotřebnějším (pro jednu osobu na měsíčních 2.640 eur (ze současných 1.320 eur), pro dvojici v jedné domácnosti na 3.300 eur, pro tři osoby na 3.960 eur, pro čtyři osoby na 4.620 a pro pět osob na 5.280 eur). Zároveň bylo prodlouženo moratorium na placení soc. příspěvků (do 31. 12. 2020), vyplácení podpor v umělé nezaměstnanosti (do 15. 9. 2020), podpora v nemocenské („do konce krizového stavu“), podpora rodičům hlídajícím doma potomky (congé pour raisons familiales, do 15. 7.) a pomoc VŠ studentům (do 2021). Nově ustavena byla pomoc pro osoby starající se o starší nesamostatné osoby (congé pour soutien familial). Žádosti o soc. podporu lze podávat nově až do 31. 5. (jednotlivci), resp. do 31. 7.2020 (podniky). 27. 5. publikovalo Ministerstvo kultury plán 5 mil. podpory společnostem působícím v sektoru. 28. 5. představila Agentura LuxInnovation program „Fit4Resilience“ umožňující podnikům od 6/2020 po dobu max. 25 dní hrazené (z 50%, do 750.000 eur ze st. kasy) konzultace ke konverzi firemních aktivit do „digitálních, zelených a regionálních“ politik. Na „zelenou konverzi“ v bydlení vyčlenila vláda v rámci 2. záchranného balíku 25 mil. eur (prémie k renovaci domů“ vzrostou o 50%, k výměně kotlů o 30% a k budování solárních panelů o 25%). 8. 6. udělilo Ministerstvo sporu 54 sportovním federacím a 1.600 klubům země 5 mil. eur podpory, rozhodlo o navýšení st. podpory na výstavbu sportovních zařízení (na 35%/zbytek komuny či soukromníci) a představilo cílenou kampaň k posílení sportu ve společnosti, „Luxemburg lieft Sport“.

5. 6. byl v perspektivě znovuotevření vnitřních hranic 15. 6. představena cílená kampaň na posílení turistiky do zahraničí „Lëtz Go“  (se zvýhodněnými letenkami a pobyty LuxAir a LuxAirTours) i v LU, „Lëtzebuerg, dat ass Vakanz“ (vč. tematického podpůrného fondu, „Fonds Tourisme“ ve výši 35 mil. eur  na vouchery k ubytování v místních hotelích, ubytovnách a campinzích). Stejně jako v sektoru restaurací („Save to serve“) má k posílení důvěry klientů vzniknout plaketa „National Buiseness Event“ slibující hostům v místě „bezpečí a vysoké hygienické standardy“. 15. 6. oznámilo MK prodloužení podpor OSVČ v oblasti kultury do 31. 8.2020, 17. 6. MZe  balík 5 mil. eur pomoci zemědělcům a vinařům (2.500-5.000 eur na podnik),  kampaň na podporu lokální potravinářské výroby, „Vun eise Baueren, Frësch fir Eich“;  program výroby desinfekce z (nevyužitého) vína; založení inovativního hubu k modernizaci zemědělské výroby v LU, „Platform  Landwirtschaft Plus“; zvýšení zemědělských dotací o 12%/4,3 mil. eur i další „podporu mikro-podnikům“ (bez specifikace). 18. 6. spustilo ministerstvo energetiky kampaň na podporu fotovoltaiky, "Clever solar" (tarify pro odběr solární energie z domácích zdrojů ve shodě s 2. záchranným balíčkem ek. opatření, "Neistart Lëtzebuerg", zůstanou v planosti 15 let, podpora bude odstupňována dle výkonu od 200 kW po 5MW, nově založen bude "solární katastr", evidující všechny domácí výrobce/dodavatele. 22. 6. byla prodloužena řada opatření na podporu ekonomiky: congé de soutien familial/ do 24. 6.; congé familial / do 15. 7., zmrazení nájmů a podpora v umělé nezaměstnanosti/do 12/2020. Zrušeno naproti tomu bylo prodloužení pracovní doby na 60h týdně (40 h v případě studentů), rozpuštěna krizová organizační buňka (celule logistique). Ministerstvo pro ochranu spotřebitele spustilo na podporu domácích obchodníků a restauratérů kampaň, „Smile again“. Sestavena byla „charta pro vydávání voucherů“ na podporu domácích obchodníků a restauratérů. Režim žádostí o podporu v umělé nezaměstnanosti (chômage partiel )je nadále zpracováván pouze prostřednictvím centrálního elektronického systému MyGuichet.lu. Ministerstvo dopravy spustilo v rámci programu ministerstva turistiky, „Restart tourism“, ve všech 5 regionech LU bezplatný program „MoveWeCarry.lu“ pro cyklo-turisty, kteří si během dovolené přejí převážet během etap zavazadla. Ministerstvo pro střední třídu spustilo kampaň za digitalizaci SMEs, „Fit 4 Digital Package Artisanat“ (prostřednictvím agentury LuxInnovation, za účast v kurzu a firmu/6.500 eur hradí vláda 5.000). Tripartita se  5.7. usnesla na řadě dalších podpůrných opatření (aide à l´embauche se má nadále týkat o osob pod 45 let, rozšířen má být live-long learning, ve st. správě má vzniknout dalších 300 míst/OTI/Occupation temporaire indemnisée…). Reservy lék. materiálu LU mají postačovat pouze na 4 měsíce - vláda v perspektivě očekávané podzimní vlny zahájila intenzivní práce na jejich doplnění. Ministři energetiky a živ. prostředí po kampani za širší využití  fotovoltaiky (Clever Solar) spustili kampaň na podporu elektomobility (Clever Fueren, Clever Lueden, vystavěnou na st. pomoci pro budování privátních nabíjecích portů (bornes électique/Ladegeräte), od 750 do 1650 eur dle počtu přípojek). Výrobu masek zahájila další místní firma (Lysis). Řadu podpůrných aktivit avizovalo 11. 7. i  Ministerstvo soc. věcí (rozšíření podpor v nezaměstnanosti na osoby od 30 do 45 let, vyloučení věkového omezení u stáží; udělení prémie podnikům zaměstnávajícím učně, vytvoření nových 1.700 stabilních a 300 dočasných míst ve st. správě, nové rekvalifikační kurzy Skills-Dësch, Fit4VET, ad.). Pomoc pro SMEs (3. - 4.000 eur pro OSVČ, 5.000 eur pro mikro-podniky, 12.500 eur pro SMEs s 10-20 zaměstnanci) a st. kompenzace sociální pojištění podnikům nyly s koncem 1. vlny ukončeny, další pomoc podnikům nicméně ohlásily resorty  MZe a turistiky (po 3 mil. eur). 22. 7.  Sněmovna „podnikům, které během krize zaznamenaly snížení obratu“ schválila další st. pomoc.  Subvence v souhrnné výši max. 800.000 eur na 1 investiční projekt, v rozmezí 20-50% clk. nákladů, mají být orientovány na „rozvoj podniků“ (20%, či, v případě, že půjde o ekologická opatření, 50% subvence); na reorganizaci (50%) a posilování energetické výkonnosti (až 50%). Detaily budou registrovaným firmám sděleny přímo, během tematických webminářů ministerstva hospodářství (30. 7., 5. 8. a 9. 9. 2020). Od 27. 7. platí další soc. opatření: podnikových stáží mohou v rámci rekvalifikací využívat i osoby nezaměstnané; sociální podporu/contrat de réinsertion-emploi mohou čerpat i osoby od 30 let a o podniky, které přijmou lidi bez práce ve věku 30-45 let, získají možnost dalšího snížení odvodů. Další nevratná st. pomoc byla přislíbena firmám v sektoru turistiky (vč. kongresové) a kultury (pokud meziročně utrpěly ztrátu obratu min. 25%//do 1.500 eur/zaměstnance//do 11/2020 a max. 10.000 eur na mikro-podnik, 50.000 eur na SME a 100.000 pro velkou firmu) a maloobchodníkům (do 85% ztráty měsíčního obratu, 1.000 eur/zaměstnance v 7/2020, 750 eur v 8/2020 a 500 eur v 9/2020, v případech, kdy meziročně utrpěli ztrátu obratu min. 50%“; nedostali jiný typ podpory a nepropouštěli). Splatnost vratné pomoci byla dále prodloužena až do 12/2020, až do 800.000 eur/firmu.

LU se dle Word Competitiveness Yearbook švýc. IMDI dále propadá v žebříčku konkurenceschopnosti (z 63 zemí v 2015 na 6. místě, v 2018 na místě 11., v 2019 na místě 12., v 2020 na místě 15.). První historická vládní půjčka (k zajištění st. garancí na krizová opatření s náklady dle odhadů až 2,5 mld. eur) byla nicméně  na sv. kapitálových trzích vzhledem k ratingu země (AAA) zajištěna ve 2 tranších (1,5 mld. eur na 5 let a 1 mld. eur na 10 let) s mimořádným, negativním úrokem, -0,035%, druhá, v 7/2020, ve výši 350 mil. eur, již za běžných podmínek. 

Místní ekonomika z 1/3 staví na bankovnictví a finančnictví (propad v zemi registrovaných fondů byl v 5/2020 zaznamenán na 4,15 tril. eur, v 6/2020 obálka opět mírně narostla, na 4,585.196 mld. eur, stále ovšem ještě pod 4, 7 tril. v 2/2020). Strmý propad příjmů hlásí st. zdravotní pojišťovna (ze 1,1 mld. na 281 mil. eur) i   soc. zabezpečení (namísto předpokládaných 1,1 mld. eur v 2020 pouze 281 mil. a v 2021 jen 342 mil. eur). Hospodářský propad LU má být - 43,9%, tj. ještě více než IT (-42,5%) a SK (-42%), dle statistik vůbec nevyšší v eurozóně (-28%) i v EU (-27,2%). Nezaměstnanost se má z 7,6% v 2020 snížit na 7,2% v 2021.  Deficit má v 2020 dosáhnout 5 mld. eur/tj. 8,5% HNP, v 2021 pak 150 mil. eur/ 3% HNP.  Zadlužení má z 22,1% v 2019 stoupnout v 2020 na 29,4%, v 2021 dokonce na 29,6% HNP.

Lucemburský statistický úřad STATEC za předpokladu jediné vlny onemocnění předpokládá propad lucemburské ekonomiky v 2020 o -6% HDP, v 2021 růst do +7%; nezaměstnanost 7,6%. Za předpokladu dvou vln COVID-19 mají být čísla o poznání horší: v 2020 negativní růst -12,6%, v 2021 pozitivní růst pouhých +1, 7%; nezaměstnanost 9,7% (rostoucí potíží je nezaměstnanost mladých/po GR a ES následuje v EU s 51,9%  právě LU; resp. propad místní turistiky /hotely mají být obsazeny do 30%).

MF LU potvrdilo, že z příjmového (800 mil.) nadále v 2020 počítá s deficitním rozpočtem (téměř 5 mld. eur) a dluhem 17 mld. eur (28,7% HNP; v 2021 dokonce na 29,6%). Odhady zároveň kalkulují s nárůstem deficitu až na bezprecedentní 3% (v posledních 25 letech zaznamenalo LU deficit pouze 3x, dosud vždy max. do 1 % HDP….). Recese tak má být nejtěžší od konce 2. sv. války, s finanční krizí z 2008 nesrovnatelná.

LU přesto avizuje záměr udržet dosud plánovaný investiční plán 2,8 mld. eur v 2020/3 mld. v 2021.

www.gouvernement.lu.