česky  українською 

rozšířené vyhledávání

Podávání podnětů a stížností

Pravidla pro podávání stížností

Obecná pravidla

Stížnosti osob, jež nebyly dotčeny jednáním zaměstnance či úředním postupem Generálního konzulátu ČR ve Lvově, nelze považovat za faktickou stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a budou vyřízeny jako podnět veřejnosti.

Stížnost lze podat pouze v okamžiku, kdy není možné uplatnit opravný prostředek v rámci správního řízení. V případě zamítnutí žádostí o udělení víz je tak např. nutné místo stížnosti využít institutu žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza, resp. odvolání.

Stížnost lze podat písemně v listinné podobě (prostřednictvím poštovního úřadu, kurýrních služeb či technických prostředků, např. faxem), elektronicky (datovou schránkou, e-mailem) anebo ústně.

Osobně lze stížnost podat na Generálním konzulátě ČR ve Lvově vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 hod.

Náležitosti stížnosti

Stížnost adresovaná Generálnímu konzulátu ČR ve Lvově může být formulována v češtině, angličtině, ukrajinštině a ruštině. Pokud je však stížnost určena přímo pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR, musí být napsána buď v českém nebo slovenském jazyce, nebo musí být opatřena překladem do českého jazyka, vyhotoveném na náklady stěžovatele.

Ze stížnosti musí být jednoznačně patrné, kdo ji podává, jaké věci se týká a co se v ní požaduje, popř. navrhuje, dále musí obsahovat co nejpřesnější označení dotčených zaměstnanců generálního konzulátu, popis události, která je příčinou stížnosti, popis místa a času, kdy došlo k události, uvedení případných svědků a doložení případných důkazů.

Musí zahrnovat kontaktní údaje stěžovatele (minimálně jméno a příjmení, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jeho doručovací adresu)

Stížnost bez výše uvedených požadovaných náležitostí nemůže být řádně vyřízena.

Vyřízení stížnosti

Řádně podaná stížnost splňující všechny požadované náležitosti se vyřizuje v zákonné lhůtě 60 dnů od data doručení na generální konzulát.

O vyřízení stížnosti je stěžovatel vyrozuměn písemně nebo elektronicky v českém jazyce.

Podrobnější informace o podání stížností, podnětů a oznámení na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR