українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Současná vízová činnost konzulátu během koronavirové epidemie

Rozsah a podmínky příjmu žádostí o víza i vyznačování víz. Povinnost PCR testu po příjezdu do ČR.

Upozorňujeme, že platnost veškerých informací, jež pokrývá tento článek, má přednost před obdobnými informacemi v jiných částech webu konzulátu. Naopak, informace, které nejsou v tomto článku zmíněny a nacházejí se jinde na webu konzulátu, jsou nadále platné.

Základní pravidla

 • Před konzulátem je třeba striktně dodržovat veškerá platná protiepidemiologická opatření, včetně dodržování vzájemných dvoumetrových rozestupů, a řídit se pokyny Národní gardy.
 • Do prostor konzulátu bude vpuštěna jen ta osoba, která se předem řádně registrovala (podmínky a způsob registrace – viz níže).
 • Před vstupem na konzulát bude muset každý strpět změření teploty – pokud bude vyšší než 37 °C, nebo pokud bude dotyčný vykazovat symptomy onemocnění, nebude na konzulát vpuštěn.
 • Každý je povinen mít při vstupu a po celou dobu pobytu v čekárně konzulátu nasazenou roušku zakrývající nos i ústa.
 • Při vstupu je každý povinen použít dezinfekci na ruce, jež je umístěna hned vedle vchodu do čekárny.
 • Žádost o vízum, veškeré náležitosti k ní i jakýkoliv jiný dokument nesmí být předložen v plastové fólii (netýká se dokumentů předkládaných v zatavených fóliích)

Upozornění:

V současné době není známo, kdy dojde k dalšímu rozšíření vízové činnosti, a kdy se tak např. začnou nabírat žádosti o jiné než níže uvedené pobytové tituly. Proto je zbytečné se na to dotazovat. Sledujte webovou stránku konzulátu, kde se bez prodlení zveřejňují všechny aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Dočasná změna úředních hodin

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VÍZA

Schengenská víza

Upozorňujeme, že v případě, že je žádost podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, je povinností žadatele předložit při podání žádosti rovněž řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 135 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude žádost přijata; tento doklad stačí předložit ve formě scanu (originál není vyžadován).

 • Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:
  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

 • do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 
 1. Žádosti se podávají prostřednictvím vízových center.

 2. Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, který mu určí vízové centrum (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

 3. Kategorie žadatelů, kteří můžou podat žádost

  • sezonní zaměstnanci, tj. ti, kteří jedou za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017, v aktuálním znění)

   • registrace: prostřednictvím vízových center

   • upozorňujeme, že pokud žadatel nepředloží povolení k sezonnímu zaměstnání dle § 96 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebude jeho registrace přijata (zkontrolujte si dle vzoru (JPG, 697 KB))

  • osoby, které žádají za účelem zaměstnání v oblasti potravinářské výroby

  • osoby, které žádají za účelem zaměstnání ve zdravotnictví nebo sociálních službách a jejich rodinní příslušníci

  • rodinní příslušníci občana EU nebo občana ČR, pracovníci mezinárodní dopravy, pracovníci kritické infrastruktury, diplomaté a úředníci mezinárodních organizací

   • registrace: na základě individuálně podané žádosti na e-mail Consulate_Lvov@mzv.cz (do e-mailové žádosti je třeba napsat jméno a příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu, účel podání žádosti a přiložit oscanované dokumenty prokazující daný účel)

 4. Vízová centra ve Lvově, Užhorodě a Ivano-Frankivsku můžou dohromady přijmout až 400 žadatelů o schengenská víza denně.

Informace pro žadatele, kteří udělené schengenské vízum nemohli z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro cestu do ČR využít, nebo jejichž žádost o schengenské vízum byla z téhož důvodu zastavena

Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 1. Žádosti se podávají přímo na konzulátě (adresa: Lvov, Antonovyča 130A).

 2. Žadatel se musí dostavit k žádosti přesně v čase, který mu určí konzulát (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

 3. Kategorie žadatelů, kteří můžou podat žádost

  • sezonní zaměstnanci tj. ti, kteří jedou za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017., v aktuálním znění)

  • žádající o povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, a to výhradně v případech, kdy se jedná o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky; ostatních rodinných příslušníků se obnovení příjmu tohoto typu žádostí prozatím netýká.

   • registrace: prostřednictvím registračního e-mailu visa_lviv@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail + nutné přiložit scan pobytového oprávnění osoby, s níž se žadatel slučuje); registrace nových žadatelů je zahájena vždy v pondělí od 10:00 hod. ukrajinského času (tj. od 09:00 hod. českého času) na týden následující, a to do vyčerpání kapacit

  • žádající o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků;

  • studenti

   • v rámci Režimu Student

    • registrace: žadatel se neregistruje, nýbrž vyčká, až se s ním spojí konzulát

   • mimo Režim Student

    • registrace: prostřednictvím registračního mailu studium_lvov@mzv.cz (žadatelé musejí splňovat kritéria studia dané zákonem (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail ); registrace je zahájena vždy v pondělí od 10:00 hod. ukrajinského času (tj. od 09:00 hod. českého času) na týden následující, a to do vyčerpání kapacit

  • žadatelé v rámci Programu Kvalifikovaný zaměstnanec

   • registrace: žadatel se neregistruje; konzulát sdělí termín podání českému zaměstnavateli, jenž následně informuje samotného žadatele

  • žadatelé o přenos pobytového oprávnění do nového cestovního dokladu

  • žadatelé o dlouhodobé vízum a povolení k pobytu za účelem kulturním, sportovním a jiné vzdělávací aktivity

  • žadatelé o trvalý pobyt zařazení do vládního programu dle usnesení vlády č. 1014/2014 (týká se krajanů s potvrzením o příslušnosti ke krajanské komunitě)

 4. Konzulát přijímá maximálně 100 žadatelů o víza nad 90 dnů a povolení k pobytu týdně (z toho 10 žádostí za účelem studia) a 120 žádostí o zaměstnaneckou kartu denně v rámci Programu Kvalifikovaný zaměstnanec ve vízovém centru ve Lvově.

VÝDEJ UDĚLENÝCH VÍZ

Schengenská víza

 • Vyzvednutí v termínu, který žadatel obdržel při podání žádosti, vždy od 10:00 hod.

Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

Zatímco nové žádosti se přijímají jen za omezeným počtem účelů, tak v případě žádostí, které již byly na konzulátu v minulosti podány, žádné takové omezení není. To znamená, že konzulát (resp. příslušné české orgány) pokračuje v řízeních u všech podaných žádostí, bez ohledu na jejich účel.

 1. Souhlasy s udělením víza

  • Konzulát vyznačuje všechna udělená / schválená víza s výjimkou dlouhodobých víz za účelem jiné vzdělávací aktivity, kulturním a sportovním

  • Pokud byl žadatel konzulátem vyzván, aby se dostavil k vyznačení víza, může, tak jako dosud, se dostavit na konzulát bez předchozí registrace, vždy v pracovní den v 8:30 hod.

   • S sebou je povinen přinést

    • cestovní doklad, s nímž žádost podával

    • stvrzenku o zaplacení vízového poplatku

    • doklad o pojištění dle stanovených podmínek 

    • v případě, že žádost byla podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 135 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude vízum vyznačeno; tento doklad stačí předložit ve formě scanu (originál není vyžadován)

     • Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

      • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

      • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

      • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

     • do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 

     • týká se to i přenesení platného povolení k pobytu do nového cestovního dokladu

  • Vízum mu bude uděleno téhož dne v odpoledních hodinách.

 2. Zamítnutí žádostí o vízum
  • Konzulát zasílá zamítnutým žadatelům příslušná rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR.

 3. Dokumenty související s vízovou procedurou

  • Konzulát zasílá žadatelům veškeré další dokumenty, které se týkají řízení o udělení víza (např. žádostí k doplnění náležitostí, výzvy k dostavení se k pohovoru či výslechu atd.).

    

Upozornění pro cesty do ČR:

 • V souladu s výše uvedeným ochranným opatřením každý cizinec, který pobýval v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, tedy i na Ukrajině, je povinen nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2.
  • Do doby předložení výsledků tohoto testu nebude cizinec moci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí
   • Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní.
 • Cizí státní příslušníci jsou žádáni ověřit si před cestou podmínky vstupu do ČR, které pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje Ministerstvo vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." V této tabulce je rovněž přehledně uvedeno, jaká karanténní opatření, vč. případné povinnosti testu na COVID-19, se na jednotlivé kategorie cestujících vztahují.