česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Možnost podání žádosti o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt za účelem studia

Občané Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana v jiném členském státě Evropské unie než v ČR, mohou na konzulátu ve Lvově podat žádost o dlouhodobé vízum/dlouhodobý pobyt za účelem studia v Česku.

Podmínkou podání je studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole či stipendijní pobyt realizovaný na základě platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, platného stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, stipendijního programu Evropské unie nebo na základě rozhodnutí vlády České republiky (tzn. pouze studium definované v § 64 písm. a) a d) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR) - viz Nařízení vlády ČR číslo 308/2022 Sb., platné od 15. 10. 2022.  

Žádost je v souladu s § 169 D (1) cizineckého zákona žadatel povinen podat osobně (nikoliv poštou nebo zplnomocněným zástupcem). Místní příslušnost GK zůstává zachována.

Na podání žádosti je třeba se registrovat emailem na consulate_lvov@mzv.cz. Objednávání probíhá průběžně a na podání žádosti není stanovena žádná početní kvóta.

V emailu prosím uveďte tyto údaje: 

 • Jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)
 • Datum narození žadatele
 • V kterém členském státě EU byla žadateli udělena dočasná ochrana 
 • Kontaktní údaje na žadatele (telefon a e-mail)

Do přílohy emailu prosím vložte ve formátu pdf:

 • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu
 • kopii udělené dočasné ochrany

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou objednávku splňující uvedená kritéria, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Vyčkejte na obdržení termínu a nezasílejte registrace bezprostředně opakovaně. Termíny jsou přidělovány chronologicky vždy na následující týden (či dle dohody později) v pořadí doručení objednávek do e-mailové schránky: consulate_lvov@mzv.cz; doporučujeme registraci provést tehdy, když má žadatel připraveny veškeré náležitosti pro podání.

Náležitosti pro podání žádosti:

 1. žádost o udělení dlouhodobého víza/dlouhodobého pobytu (vyplněnou úplně a čitelně latinkou velkým hůlkovým písmem a opatřenou fotografií odpovídající současné podobě žadatele)
 2. platný cestovní doklad – nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza; nesmí být poškozen
 3. 2 shodné fotografie
 4. doklad o účelu pobytu - potvrzení příslušné vzdělávací instituce o přijetí ke studiu; (v tomto případě se doporučuje předložit jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ověřenou kopii)
 5. finanční prostředky k pobytu na území ČR
 6. doklad o zajištění ubytování na území ČR
 7. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) – tento doklad se nevyžaduje od žadatelů mladších 15 let; v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení
 8. výpis z rejstříku trestů jiné země - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)
 9. v případě dítěte do 18 let - souhlas rodičů (v originále, ověřená kopie nestačí), popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; tento souhlas se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území

Držitelé dočasné ochrany v ČR již na českých školách studovat mohou na základě dočasné ochrany a žádná další víza nepotřebují. Krátkodobě (do 90ti dnů) mohou ukrajinští studenti v ČR studovat bez víz.