česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stanovení nového termínu podání žádosti o sloučení rodiny a sezónního zaměstnání žadatelů, kteří byli registrováni na podání již v únoru a březnu 2022, resp. zaregistrovali se do losování v únoru 2022

Žádáme, aby si žadatelé v přiložené tabulce dle svého jména nebo čísla své stvrzenky našli termín, kdy se mají dostavit na konzulát k podání své žádosti.
Žádosti osob, které v mezidobí souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny požádaly o dočasnou ochranu v ČR či v jiné členské zemi EU, v souladu s §5a Zákona č.65/2022 Sb. v aktuálním znění (tzv. Lex Ukrajina) na zastupitelských úřadech ČR přijímat nelze.

Upozornění:

Při současném podání žádosti v novém termínu nesmí být náležitosti k žádosti o udělení dlouhodobého víza starší 180 dnů s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Cestovní doklad, matriční doklad a doklad prokazující účel pobytu je cizinec povinen předložit v originále, stejně jako souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území. Ostatní náležitosti mohou být doloženy buď v originále, případně ověřené kopii.

Doklad o zajištěném ubytování po dobu pobytu na území ČR – takovým dokladem může být např. potvrzení o zajištění ubytování s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo nájemní smlouva mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. V případě, že doklad o zajištění ubytování není podepsán vlastníkem nemovitosti, je třeba rovněž doložit oprávnění udělené vlastníkem nemovitosti, na jehož základě je osoba, která vystavila doklad o zajištění ubytování, oprávněna takové potvrzení vystavit (takovým dokladem může být např. nájemní smlouva mezi vlastníkem nemovitosti a poskytovatelem ubytování; v případě, že nepůjde o nájemní smlouvu, musí být podpis vlastníka nemovitosti na takovém dokladu úředně ověřen). Každá součást dokladu o ubytování musí být v originále, případně ověřené kopii.

Tabulka s přidělenými termíny na podání žádosti (XLS, 184 KB)

Základní pravidla podání těchto žádostí:

  1. Žadatel musí být majitelem registrované stvrzenky a musí se dostavit v termínu určeném konzulátem (viz výše uvedená tabulka). Pokud se ve stanoveném termínu nedostaví, jeho registrace bez náhrady propadá.
  2. Žadatel se musí dostavit k podání žádosti osobně (zastoupení zmocněncem není možné).
    • Děti mladší 15 let musejí být doprovázeny svým zákonným zástupcem (rodičem).
    • Děti mladší 12 let nemusejí být přítomny osobně, žádost za ně může podat jejich zákonný zástupce (rodič).
  3. Žadatel se dostaví na Generální konzulát ČR ve Lvově na adrese Lvov, Antonovyča 130A v určený termín v 08:30 hod.
  4. Žadatel nemůže přenechat svou stvrzenku jiné osobě, a to ani blízkému příbuznému.
  5. Žadatel podá žádost o dlouhodobé vízum za rodinným účelem, o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny nebo o dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání dle standardních pravidel, včetně úhrady správního poplatku.

Opakovaně Generální konzulát České republiky ve Lvově upřesňuje, že v tuto chvíli nepřijímá žádosti o víza a jiné pobytové tituly (včetně žádostí za účelem studia či vzdělávacích aktivit) od žadatelů, kteří nebyli registrováni k podání žádosti před 24. únorem 2022. V případě obnovení náběru nových žádostí bude taková informace zveřejněna na www.mzv.cz/lvov

Zájemci o studium, vzdělávací či jinou činnost v ČR, kteří dosud nepožádali o dočasnou ochranu v jiné členské zemi EU ani ji neobdrželi, mají možnost přicestovat do ČR, požádat zde o dočasnou ochranu a v jejím rámci plnit účel zamýšleného pobytu.