українською  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com

Často kladené dotazy

Přehled opakujících se otázek, které přicházejí na generální konzulát.

DLOUHODOBÁ VÍZA A POVOLENÍ K POBYTU

Před dvěma měsíci jsem podával žádost o dlouhodobé vízum/pobyt. Každý den volám na konzulát, ale stále nemám informaci o stavu své žádosti.

Rozhodování o žádostech o dlouhodobá víza a pobyty všech účelů je dle zákona ve výlučné kompetenci Ministerstva vnitra ČR (odboru azylové a migrační politiky) a Generální konzulát ČR ve Lvově nemá na délku těchto řízení jakýkoliv vliv, ani nedisponuje informacemi, v jaké fázi se dané řízení nachází. Jakmile konzulát obdrží informaci od Ministerstva vnitra ČR o výsledku řízení, neprodleně příslušného žadatele kontaktuje, a to formou SMS zprávy nebo dopisem (v případě vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec je v případě schválení žádosti informována e-mailem i kontaktní osoba českého zaměstnavatele).

Obdržel jsem Váš dopis/SMS zprávu s uvedením data vyzvednutí víza. Na tento termín se však nemohu/nestihnu dostavit. Jak mám v takovém případě postupovat?

Dostavte se v úředních hodinách konzulátu v jiný termín, nicméně, předložte konzulárnímu pracovníkovi onen dopis/SMS zprávu.

Při novém způsobu objednávání se do předmětu e-mailu zadávají jen číslice zahraničního cestovního dokladu, nebo písmena (série) i číslice?

Obojí.

Podal/a jsem žádost o zaměstnaneckou kartu/dlouhodobé vízum. Vím, že o žádostech o dlouhodobá víza a pobyty všech účelů rozhoduje Ministerstva vnitra ČR (odbor azylové a migrační politiky), kam Generální konzulát ČR ve Lvově mou žádost odeslal. Chci sledovat na webové stránce Ministerstva vnitra ČR, v jaké fází řízení je, resp. zda již bylo ukončeno. Prosím, sdělte mi číslo jednací, pod kterým je tam moje žádost vedena.  

Generálnímu konzulátu ČR ve Lvově bohužel číslo jednací odboru azylové a migrační politiky MV ČR není sdělováno. S dotazem kontaktujte tento orgán. 

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, kde je možné sledovat stav řízení žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt, je uvedena informace, že moje žádost je již povolena, ale dosud jsem nebyl konzulátem vyzván k převzetí víza.

Jak je ostatně uvedeno přímo na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, tak informace zde zveřejněná není právně závazná. Konzulát tedy musí vyčkat, až oficiálně, vnitřními komunikačními kanály, z Ministerstva vnitra ČR příslušný pokyn/souhlas s udělením víza obdrží, k čemuž může dojít až po neoficiálním zveřejnění na webu Ministerstva vnitra ČR. Konzulát následně standardně a neprodleně vyzývá žadatele k převzetí prostřednictvím SMS.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt jsem ve formuláři uvedl kontaktní telefon, který však již nevlastním, a proto bych rád nahlásil nové telefonní číslo.

Zašlete nové údaje prostřednictvím e-mailu na lvov@embassy.mzv.cz s jasnou indikací Vaší podané žádosti – tzn. číslo jednací, jméno a příjmení dle transkripce v cestovním dokladu a datum narození.

Je možné na konzulátě získat překlad do českého jazyka dokumentu, který je vyžadovaný k podání žádosti o vízum/pobyt (např. doklad o vzdělání, rodný/oddací list) ?

Konzulát překladatelské služby neposkytuje. Je nutné se obrátit na komerční subjekty a následně tento dokument v souladu s uzavřenou Smlouvou mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech nechat úředně ověřit u místního notáře. Takový překlad již nevyžaduje žádné další vyšší ověření.

Opakovaně zkouším telefonovat na konzulát, abych získal informace o registraci k podání žádosti o vízum/pobyt, případně jaký je převis zájemců.

Konzulát patří k vízově nejvytíženějším zastupitelským úřadům ČR ve světě. I z tohoto důvodu je na webové stránce konzulátu vyvěšeno upozornění o tom, že na konzulát se každý den obrací několik desítek žadatelů, je tedy velmi vytížen a obvykle může být problém se dovolat. Proto je doporučeno formulovat žádost, resp. dotaz písemně a zaslat jej e-mailem. Takové upozornění vnímáme jako vstřícný krok vůči veřejnosti, která je tak informována o nejsnazší komunikaci s naším úřadem. V této souvislosti doplňujeme, že na každý písemný dotaz je reagováno bez zbytečných prodlev a v mnohem kratších lhůtách, než ukládá zákon.

Detailní informace o způsobu registrace žadatelů na podání žádosti o vízum/pobyt jsou uvedeny na webové stránce.

Objednávání probíhá na všechny účely vyjma zaměstnanecké karty a podnikání každý týden ve zveřejněný čas. V zájmu rovného a spravedlivého přístupu ke všem žadatelů není jakýkoliv jiný, alternativní způsob registrace možný.

Převis zájemců se může pohybovat v řádech desítek žadatelů. V takovém případě nezbývá než registraci provést opakovaně v dalších týdnech.

ÚČEL ZAMĚSTNÁNÍ

Chci pracovat v České republice. Můžete mi poradit, jak si mám najít pracovní místo?

Generální konzulát ČR ve Lvově službu tohoto druhu neposkytuje. Na konzulátě se pouze podávají žádosti o dlouhodobá víza a pobyty, včetně těch za účelem vydání zaměstnanecké karty mimo Program kvalifikovaný zaměstnanec nebo modré karty. Žádosti o vydání zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec se podávají ve vízovém centru ve Lvově. Podrobnější informace naleznete na webu konzulátu.

Mám zájem o dlouhodobé zaměstnání v ČR, kde se mohu dozvědět podrobnosti jak postupovat?

Veškeré potřebné informace jak k pravidlům příjmu žádosti o zaměstnanecké karty, tak obecně k podání žádostí o víza a pobyty, jsou podrobným způsobem uvedeny na webové stránce konzulátu.

Slyšel jsem, že žádost o zaměstnaneckou kartu mohu podat i bez registrace. Jak mám postupovat?

Pro žadatele o zaměstnaneckou kartu existují dva způsoby podání žádostí - buď prostřednictvím facilitačních projektů, nebo na základě registrace.

Našel jsem si práci v České republice, firma mi poslala již všechny potřebné dokumenty, které potřebuji k podání žádosti (pracovní smlouvu, mzdový výměr, číslo volného pracovního místa, popř. rozhodnutí z Úřadu práce, potvrzení o ubytování apod.). Jak se mám registrovat na podání žádosti?

Podrobnější informace o způsobu registrace naleznete na webu konzulátu.

Obdržel jsem na Vašem konzulátě vízum za účelem převzetí pobytu, poté jsem se dostavil na policii v ČR, odebrali mi biometrické údaje, ale poté jsem musel kvůli nečekaným rodinným záležitostem z ČR odjet. Vízum jsem tedy spotřeboval. Jak se dostanu do ČR znovu, aby mi mohli vystavit zaměstnaneckou kartu?

Dostavte se v úředních hodinách na Generální konzulát ČR ve Lvově.

Při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu mi chyběl jeden z dokumentů. Žádost byla přijata, ale předali mi na okénku písemnou výzvu, abych do 60 dnů tento chybějící dokument doložil. Chci požádat o prodloužení této lhůty, protože do jejího ukončení se mi z důvodů, které nezáleží ode mě, nepodaří na konzulát dokument předložit.

Žádost pošlete poštou nebo přineste na Generální konzulát ČR ve Lvově osobně, případně zašlete datovou schránkou prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR. Pokud tuto žádost zašlete pouze e-mailem, nebude se k ní přihlížet, neboť tato není podáním učiněným v souladu s § 37 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“), a proto se jím správní orgán, kterým je v tomto případě Ministerstvo vnitra ČR, nemůže zabývat.

Dle § 37 odst. 4 správního řádu je podání možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Pokud je tedy žádost o prodloužení lhůty doručena elektronicky, nicméně bez uznávaného elektronického podpisu, tj. např. e-mailem, a následně není ve lhůtě 5 dnů doplněna některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 4, větě první správního řádu, nelze ji pokládat za učiněnou a zabývat se jí. Pokud si tedy přejete, aby se Vaším podáním správní orgán zabýval, musíte jej učinit některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 4, větě první správního řádu (písemně, tj. poštou nebo osobně, nebo prostřednictvím datové schránky).

VLÁDNÍ PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

Od budoucího zaměstnavatele jsem obdržel informaci, že jsem byl zařazen do vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec; kdy mohu přijít na podání žádosti?

Generální konzulát ČR ve Lvově, prostřednictvím společnosti VFS Global, informuje o termínu podání žádosti přímo určenou kontaktní osobu českého zaměstnavatele, jež je následně odpovědná za předání této informace samotnému žadateli. Termíny jsou přidělovány striktně v pořadí, v jakém jsou žadatelé přijati do tohoto vládního programu. Kontaktní osoba zaměstnavatele je informována o termínu podání žádosti svého potenciálního budoucího ukrajinského zaměstnance zpravidla do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy takovou informaci obdrží konzulát od Ministerstva zahraničních věcí ČR. Z kapacitních důvodů není možné mezi stovkami žadatelů zjišťovat, zda kontakty toho kterého žadatele již byly ministerstvem doručeny na konzulát, či zatím nikoliv. Pokud tedy obdržíte od svého budoucího českého zaměstnavatele informaci o zařazení do tohoto programu, měli byste se následně od něj také dozvědět termín, kdy máte podat žádost ve vízovém centru ve Lvově.

Lze na konzulát zaslat e-mailem doklady, které žadateli chyběly při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu?

Žádáme jak žadatele, tak i jejich budoucí zaměstnavatele, v žádném případě nezasílat e-mailem (často velmi objemné) scany dokumentů, které žadateli chyběly při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Jak je uvedeno ve výzvě, kterou žadatel při podání v takovém případě obdrží, předloženy mají být originály, případně ověřené kopie. Zasláním scanů e-mailem řízení neurychlíte, jelikož na takto doručené dokumenty nelze brát dle zákona zřetel, a naopak práci zaměstnanců konzulátu zbytečně zbrzdíte. I na tomto místě upozorňuje konzulát žadatele, že lhůty pro vyřízení žádostí začínají běžet až od doby, kdy je žádost kompletní, nikoli od data podání žádosti. Zároveň připomínáme, že chybějící náležitosti se dokládají osobně (nebo jinou osobou na základě zplnomocnění) přímo do vízového centra.

Zjistili jsme na Ministerstvu vnitra ČR, že o žádosti našeho zaměstnance již bylo rozhodnuto, ale zatím on nebyl o tom z Vaší strany informován.

Generální konzulát ČR ve Lvově vždy bez zdržení informuje žadatele poté, co tuto informaci obdrží z příslušného pracoviště Ministerstva vnitra ČR, které o žádosti rozhoduje.

Již v den, kdy žadatel žádost podává, je přijímajícím pracovníkem informován, že jakmile konzulát obdrží informaci o výsledku řízení z ČR, bude žadateli zaslána SMS na telefonní číslo, které uvede ve své žádosti, nebo mu bude zaslán v poštovním styku dopis.

Pokud Ministerstvo vnitra dalo souhlas k žádosti o zaměstnaneckou kartu, obdrží o tomto informaci jak žadatel (prostřednictvím výše uvedené SMS zprávy), tak i příslušný český zaměstnavatel (zasláním e-mailu kontaktní osobě tohoto zaměstnavatele).

Je ve vlastním zájmu žadatele, aby si zajistil převzetí příslušné SMS zprávy na telefonu nebo převzetí doporučené poštovní zásilky. V případě, že adresáta pošta nezastihne, vrací zásilku odesílateli, tedy na konzulát. Třetím osobám bez plné moci, tedy ani budoucímu zaměstnavateli žadatele, nemůže konzulát sdělovat, kromě výše zmíněné informace o kladném posouzení žádosti, žádné jiné informace ohledně žádosti žadatele.

Žádost jsem podával se skupinou dalších mých deseti známých. Oni již vízum mají a odjeli do České republiky, ale mě ještě nikdo nekontaktaktoval. Jak je to možné? Je nějaký problém s mojí žádostí?

Každá žádost je posuzována individuálně, proto nelze vyvozovat, že ve stejný den podané žádosti se stejnými doklady budou rovněž rozhodnuty v témže okamžiku.

Obdržel jsem Váš dopis/SMS zprávu s uvedením data vyzvednutí víza. Na tento termín se však nemohu/nestihnu dostavit. Jak mám v takovém případě postupovat?

Dostavte se v úředních hodinách konzulátu v jiný termín, nicméně, předložte konzulárnímu pracovníkovi onen dopis/SMS zprávu.

Byl jsem informován o termínu, kdy se mám dostavit k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. V uvedený termín se však nemohu dostavit. Jak mám postupovat?

Obraťte se na svého zaměstnavatele, nebo na koordinátora, pokud takového určil. Generální konzulát ČR ve Lvově termíny žadatelů nemá možnost měnit, protože každý měsíc jsou obsazeny všechny možné termíny podání.

Byl jsem informován o termínu, kdy se mám dostavit k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu, o podání žádosti však již zájem nemám. Jak mám postupovat?

Obraťte se na svého zaměstnavatele, nebo na koordinátora, pokud takového určil, a o této změně jej informujte. Zároveň informujte, například formou e-mailu, i Generální konzulát ČR ve Lvově.

Neobdržel jsem od zaměstnavatele všechny náležitosti, které k podání žádosti budu potřebovat, některé dokumenty mi ještě chybí. Co mám dělat?

Dostavte se k podání žádosti do vízového centra i v tomto případě ve stanoveném termínu. Během komunikace s přijímajícím pracovníkem obdržíte výzvu s určením nejzazšího data, do kterého chybějící doklad budete mít možnost doložit. Pokud se k podání žádosti nedostavíte, Váš termín marně propadá a nebudeme Vám schopni nabídnout náhradní. Chybějící doklad doložíte do vízového centra ve Lvově, kde jste žádost podával.

Může chybějící doklad doložit místo mě jiná osoba?

Ano, může. Tato osoba by měla mít s sebou Vaše zmocnění k tomuto úkonu (podpis nemusí být ověřen), doklad své totožnosti a výzvu, kterou jsme Vás vyzvali k doložení dokladu, nebo alespoň kopii této písemné výzvy. Chybějící náležitosti se dokládají do vízového centra na adrese Dzherelna ul. 18 ve Lvově, a to osobně.

Byl jsem nemocný, proto jsem se k podání nedostavil. V příloze  svého e-mailu zasílám lékařské potvrzení. Žádám o nový termín podání své žádosti.

S dodatečným zdůvodněním své nepřítomnosti z důvodu nemoci se obraťte na Vašeho zaměstnavatele, nebo jeho kontaktní osobu (koordinátora), nikoli na konzulát. Generální konzulát ČR ve Lvově nemá možnost stanovovat žadatelům nové termíny, protože každý měsíc jsou obsazeny všechny možné termíny podání.

Podal jsem žádost o zaměstnaneckou kartu, obdržel jsem již souhlas i výzvu dostavit se na konzulát k převzetí, ale z osobních důvodů do ČR nebudu cestovat.

Dostavte se v úřední hodiny na konzulát k vyplnění formuláře „zpětvzetí žádosti“. Tím bude tato současná žádost uzavřena a kdykoliv v budoucnu můžete podat žádost novou.

Podal jsem současně žádost o zaměstnaneckou kartu a schengenské vízum pro práci, než zaměstnaneckou kartu obdržím. Informaci o stavu řízení o zaměstnaneckou kartu jsem dosud neobdržel, ale protože jsem pracoval v mezidobí v ČR, tak můj telefon byl nedostupný.

V případě udělení souhlasu s vydáním zaměstnanecké karty konzulát standardně žadatele vyrozumí prostřednictvím SMS nebo poštou. Opakovaně konzulát z důvodu vytíženosti pracovníků vyrozumívání žadatelů neprovádí. Doporučujeme zajistit trvalou dosažitelnost na telefonu uvedeném ve vízové žádosti, a to i tehdy, pokud se nacházíte v zahraničí.

ŽADATELÉ MIMO VLÁDNÍ PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

Můj zaměstnavatel je malá firma, má jen tři zaměstnance a nemůže být zařazen do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Co mi poradíte?

Doporučujeme hledat ty české zaměstnavatele, kteří souhlasí s tím, aby požádali o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec, popř. již do něj byli zařazeni; žadatelé společností zařazených do tohoto programu nejsou odkázáni na registraci.

Generální konzulát ročně kontaktuje 40 000 žadatelů, kteří byli zařazeni do vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. To znamená, že více než 95 procent žadatelů o zaměstnanecké karty podá svou žádost bez problémů způsobem, kdy jsou k tomu ze strany konzulátu vyzváni, přicházejí do vízového centra ve Lvově průběžně, v určený den a hodinu.  Vyzýváni jsou striktně na základě chronologického pořadí, které konzulát obdrží z Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze. Pořadová čísla přiděluje Ministerstvo zahraničních věcí dle toho, kdy kontaktní údaje žadatelů, resp. informaci o jejich zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec, obdrží od některého z garantů vládního programu. Oproti tomu je mimo vládní Program kvalifikovaný zaměstnanec možné podat měsíčně 60 žádostí.

Co mám dělat v případě, že firma, v níž bych rád pracoval, nesplňuje podmínky pro zařazení do vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec, nebo o zařazení není ochotna požádat a nechci spoléhat na registraci ?

V tom případě se pokuste najít zaměstnání u jiného zaměstnavatele.

Pokud žádost o zaměstnaneckou kartu nepodám v nejbližší době a náležitosti žádosti, které jsem si připravil, budou starší než 6 měsíců, budu si muset vyřizovat nové?

Ano. Přesnější informace najdete na webové stránce konzulátu.

ÚČEL PODNIKÁNÍ

Budu podávat dlouhodobé vízum za účelem podnikání. V cestovním pase mám vízum, na jehož základě mohu v Polsku pracovat. Musím cestovní pas nechat u Vás? Přijdu tak o možnost práce v Polsku ?  

Cestovní pas žadatele po podání žádosti o dlouhodobé vízum na konzulátě nezůstává. Žadatel pas předloží při podání žádosti, ale ještě během této návštěvy konzulátu jej obdrží zpět. V Polsku tak můžete nadále pracovat.

ÚČEL STUDIUM

Před 6 týdny jsem podal žádost dlouhodobý pobyt za účelem studia. Kdy dostanu vízum?

Rozhodování o žádostech o dlouhodobá víza a pobyty všech účelů je dle zákona ve výlučné kompetenci Ministerstva vnitra ČR (odboru azylové a migrační politiky), a Generální konzulát ČR ve Lvově nemá na délku těchto řízení jakýkoliv vliv, ani nedisponuje informacemi, v jaké fázi se dané řízení nachází. Jakmile konzulát obdrží informaci od Ministerstva vnitra ČR o výsledku řízení, neprodleně příslušného žadatele kontaktuje, a to formou SMS zprávy nebo dopisem.

Můj syn podal před měsícem žádost o dlouhodobý pobyt za účelem studia. Výuka na vysoké škole již začala. Velmi se trápím, kvůli tomu, že ještě nemá vízum a nemůže odjet do ČR. Bylo velmi těžké se na tuto školu dostat. Zatím studuje individuálně doma, ale obávám se, že pokud se nedostaví na výuku a praktická cvičení, nebude moct ve studiu pokračovat. Prosím, udělte mému synovi vízum rychleji.

Upozorňujeme rodiče plnoletých žadatelů, že konzulát nemůže poskytovat informace o vízovém řízení třetím osobám, a to ani v případě, že se jedná o příbuzné v přímé linii. Nadto nemá možnost jakkoli urychlit vyřízení žádosti, o níž rozhoduje výlučně Ministerstvo vnitra ČR (odbor azylové a migrační politiky).

Byl jsem přijat na univerzitu do ČR. Mám požádáno o dlouhodobé vízum/pobyt za účelem studia. Protože vyřízení dlouhodobého víza/pobytu trvá až 60 dnů a já mám nebiometrický pas, chci si zároveň požádat o vízum krátkodobé, abych mohl co nejdříve odjet do ČR a studium zahájit. A až dostanu vízum dlouhodobé, tak si jej vyzvednu. Je to možné?

Tento postup není možný. Pokud budete studovat v ČR po dobu delší než 90 dnů, musíte si včas požádat o dlouhodobé vízum nebo pobyt za účelem studia a počkat na jeho vyřízení. Nemůžete se stejnými dokumenty žádat zároveň o vízum krátkodobé (schengenské), taková žádost bude dle schengenských pravidel zamítnuta. Základním pravidlem totiž je, že schengenské vízum lze obdržet pouze v případě, že deklarovaný účel bude skutečně krátkodobý, tj. nepřesáhne 90 dnů.

ÚČEL SLOUČENÍ RODINY

Chci podat žádost o dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny, bude postačovat výpis z mého bankovního účtu, nebo musí mít manželka otevřený svůj účet?  

Postačuje výpis z Vašeho bankovního účtu. Ujistěte se, že na Vašem bankovním účtu je dostatek finančních prostředků pro dvě osoby a k žádosti přiložte prohlášení, že manželku během jejího pobytu v ČR finančně zajistíte.

SCHENGENSKÁ VÍZA

Podal jsem žádost o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza. Kdy mohu očekávat odpověď?

Vaše žádost byla odeslána ke komisionálnímu posouzení na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které o ní rozhodne nejpozději do 60 dnů. O tomto rozhodnutí budete informován dopisem, který bude zaslán na Vaši adresu, jež jste v žádosti uvedl. S ohledem na výše popsaný postup je třeba vzít v úvahu též čas, který zabere doručování písemností v poštovním styku.

Co má obsahovat pozvání, pokud není na oficiálním formuláři cizinecké policie ČR ?

Musí obsahovat minimálně tyto údaje:

  1. u pozvaných osob – jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního pasu, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména spolucestujících nezletilých dětí
  2. u zvoucí fyzické osoby -  její jméno, příjmení a adresa pobytu; v případě rodinných příslušníků informace o charakteru příbuzenského vztahu; její podpis musí být ověřen notářem
  3. u zvoucí právnické osoby, podniku či organizace -  na hlavičkovém papíře; úplný název a adresa organizace, identifikační číslo organizace; jméno a pracovní zařazení osoby, která žádost podepsala; opatřeno razítkem

Odpovědi na otázky dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Kolik bylo na zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině evidováno žádostí o registraci na podání žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání od občanů Ukrajiny, a to za rok 2019 ? Totéž i od 1.9.2019, tj. od účinnosti nařízení vlády č. 220/2019 o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu.

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákona“), se informací pro účely Zákona rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. A contrario pak platí, že není-li obsah požadovaných údajů zákonem předvídaným způsobem zaznamenán a současně nemá Generální konzulát ČR ve Lvově (GK Lvov) povinnost takovéto údaje shromažďovat a disponovat jimi, pak požadované údaje nelze žadateli poskytnout. Protože GK Lvov dle Zákona nemá povinnost shromažďovat a disponovat informacemi o počtech žádostí o registraci na podání žádosti o vízum, včetně žádosti o vízum nad 90 dnů za účelem podnikání, nelze dát na výše uvedenou otázku odpověď.

Kolik bylo za celý rok 2019 vydáno víz k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání pro občany Ukrajiny, jaký počet z těchto víz představovala víza poskytnutá dle programu "Klíčový a vědecký personál", kolik z těchto víz bylo uděleno na základě žádosti podané na Velvyslanectví ČR v Kyjevě a kolik na Generálním konzulátu ČR ve Lvově ? Totéž i od 1.9.2019, tj. od účinnosti nařízení vlády č. 220/2019 o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu.

Rozhodnutí o udělení víz k pobytu nad 90 dnů nespadá do kompetence Generálního konzulátu ČR ve Lvově, resp. Ministerstva zahraničních věcí ČR. Kompetentním orgánem je ve smyslu § 169t odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, Ministerstvo vnitra ČR, kterému je zapotřebí takové otázky adresovat.