česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus na Ukrajině

Informace o aktuálním stavu, včetně opatření přijímaných místními úřady, zejména s dopadem na cizince. Návrat občanů ČR a jiných zemí EU  je možný za přesně stanovených podmínek přes Maďarsko (a následně Rakousko), Polsko i Slovensko (cizinci s oprávněním k pobytu v ČR nebo jiné zemi EU mohou tranzitovat jen přes Polsko nebo Maďarsko). 

Statistika případů onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem (SARS-CoV-2)  (po kliknutí je následně třeba vybrat, zda si přejeme zobrazit verzi pro osobní počítač, nebo pro mobilní přístroje)

Na Ukrajině je zavedena adaptivní karanténa, a to do 1. 10. 2021.

Aplikuje systém čtyř epidemiologických stupňů nebezpečí - zelený, žlutý, oranžový a červený. Jednotlivé oblasti na Ukrajině jsou do nich rozděleny, a to v závislosti na epidemiologické situaci, v níž se aktuálně nacházejí.

Od 17. 6. 2021 se všechny oblasti Ukrajiny nacházejí v zeleném stupni.

Zelený stupeň

 • povinné nošení roušek nebo respirátorů zakrývajících nos a ústa uvnitř všech veřejných budov a institucí a ve veřejné dopravě
 • povinné nošení dokladů totožnosti
 • zákaz opouštět místa samoizolace a observace
 • účastníci veškerých akcí (kulturních, sportovních, zábavních, společenských, náboženských, reklamních, vědeckých, vzdělávacích, odborných a jiných, včetně těch v zábavních centrech, nočních klubech a restauracích) musejí nosit roušky nebo respirátory
  • povinnost nošení roušek nebo respirátorů neplatí, pokud všichni účastníci disponují negativním výsledkem PCR testu nebo antigenního testu ne staršího 72 hodin nebo dokladem o plném proočkování
 • možné ve veřejné dopravě, včetně MHD, cestovat maximálně v takovém počtu osob, jenž odpovídá počtu sedadel daného dopravního prostředku
 • zákaz provozu veškerých hospodářských subjektů (obchodů apod.), které nejsou schopny zajistit vyznačení minimálně 1,5 metrových rozestupů mezi klienty čekajícími ve frontách, nošení roušek svých pracovníků i zákazníků a náležité ukládání použitých prostředků individuální ochrany do speciálních kontejnerů
  • povinnost nosit roušku či respirátor neplatí, pokud vlastní prodej či obsluha probíhá mimo teritorium subjektu (např. přes okénko, na terase apod.)

Žlutý stupeň

 • zavede se najednou na celém území Ukrajiny, pokud se během tří po sobě následujících dnů vyskytne alespoň jeden z následujících jevů (počítá se celá země):
  • množství nových případů nákazy COVID-19 je vyšší než 75 na 100 tis. obyvatel za posledních 14 dnů,
  • koeficient výskytu případů onemocnění COVID-19 (na základě PCR nebo antigenního testu) je větší než 4 %,
  • souhrnné množství PCR a antigenních testů je nižší než 300 na 100 tis. obyvatel za posledních 7 dnů a
  • jakýkoliv region na Ukrajině se ocitne v červeném stupni epidemiologického nebezpečí
 • všechna opatření zeleného stupně
 • zákaz organizace veškerých akcí (kulturních, sportovních, zábavních, společenských, náboženských, reklamních, vědeckých, vzdělávacích, odborných a jiných, včetně zábavních center, nočních klubů a restaurací) s účastí více než 1 osoby na 4 metry čtvereční budovy nebo venkovního prostoru, nebo těch, u nichž naplněnost sálů přesahuje 2/3 míst v každém jednotlivém sále
  • výjimky:
   • akce nutné pro zabezpečení činnosti státních úřadů a orgánů místní samosprávy
   • provedení kvalifikačních notářských zkoušek a testování na prověření znalosti zákonných pravidel státní registrace
   • provedení oficiálních zkoušek prokazujících dosažené vzdělání
   • oficiální sportovní akce, přičemž počet diváků je omezen na 2/3 vymezené kapacity a organizátoři musejí zajistit dodržení stanovených epidemiologických pravidel (při stojících návštěvnících musí organizátor zajistit značení či jiné prostředky, dle nichž bude dodržen vzájemný 1,5 metrový rozestup)
  • výše uvedená omezení organizace akcí se neaplikují v případě, kdy všichni účastníci mají negativní PCR nebo antigenní test ne starší 72 hodin nebo doklad o úplném očkování
 • kina, divadla, další kulturní zařízení mohou být naplněna buď maximálně do 2/3 míst (vždy mezi dvěma řadami sedadel jedna řada volná), nebo pouze do 50 % své kapacity (tzv. šachové rozmístění návštěvníků - volný prostor kolem každého účastníka) - týká se i jednotlivých kinosálů, resp. částí kulturního zařízení
 • v restauracích a dalších stravovacích zařízeních
  • musí být zajištěna vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými stoly minimálně 1,5 metru a za každým stolem můžou sedět maximálně 4 osoby (do tohoto počtu se nezapočítávají děti do 18 let)
  • je povinností nosit roušky při jakémkoliv opuštění místa u stolu; roušku lze naopak sundat jen v průběhu konzumace
 • vzdělávací zařízení
  • uzavření těch zařízení
   • v nichž se na samoizolaci nachází více než 50 % žáků/studentů a pedagogického personálu
   • kde alespoň 20% pedagogického personálu nedisponuje dokladem o plném proočkování
  • zákaz organizace hromadných akcí
   • pokud alespoň 20% pedagogického personálu nedisponuje dokladem o plném proočkování
   • za přítomnosti žáků z více než jedné třídy/skupiny a s diváky
 • zákaz provozu sportovních zařízení, včetně fitness center (s výjimkou těch zařízení, které zajistí přítomnost maximálně 1 návštěvníka na 10 metrů čtverečních)
 • zákaz provozu bazénů, které nejsou schopny zajistit, aby v jedné dráze byly maximálně 4 (v případě individuálních tréninků), resp. 6 (v případě skupin) osob
 • cizí osoby mají zákaz návštěv ústavů poskytujících sociální ochranu, kde žijí občané pokročilého věku, váleční veteráni, invalidé, osoby s mentálními poruchami či rodiny/osoby v těžkých sociálních situacích (s výjimkou zařízení poskytujících krizové služby)
  • výše uvedená zařízení však mohou 1x týdně navštívit zákonní zástupci, rodinní příslušníci a příbuzní umístěných osob

Oranžový stupeň

 • všechna opatření žlutého stupně
 • dodatková opatření přijatá příslušnou oblastní komisí pro mimořádné situace

Červený stupeň

 • všechna opatření žlutého stupně
 • posílená opatření přijímá státní komise pro mimořádné situace
 • povinné nošení roušek nebo respirátorů zakrývajících nos a ústa i ve všech veřejných venkovních prostorech (ulice, náměstí, parky, hřbitovy atd.), pokud není možné udržet bezpečný vzájemný odstup 
 • uzavření restaurací a jiných stravovacích zařízení (povolena zůstává možnost objednávky s doručením na určenou adresu či vyzvednutí objednávky v daném zařízení a otevřené zůstávají restaurace a stravovací zařízení na letištích)
  • hotelové restaurace mohou fungovat jen v době od 06:00 do 11:00 hod., popř. ve formě donášky na pokoj
 • uzavření obchodních a zábavních center
 • uzavření obchodů
  • výjimky (platí i pro obchodní centra, která mají svou prodejní plochu alespoň ze 60 % vyhrazenu pro níže uvedené produkty a zároveň zabrání návštěvníkům přístup k jiným než níže uvedeným produktům):
   • potraviny, pohonné hmoty, lékárny, zdravotnické potřeby, hygienické potřeby, čisticí prostředky pro domácnost
   • telekomunikační služby (za podmínky předchozí registrace)
   • finanční služby, banky, pošty
   • lékařské a veterinární praxe
   • čerpací stanice (bez stravovacích zón)
   • autoservisy, stanice technické kontroly
   • opravny výpočetní techniky, domácích spotřebičů i předmětů osobního užití
   • kadeřnictví a salony krásy (za podmínky předchozí registrace)
   • subjekty zaobírající se sběrem a zpracováním odpadů
   • prodejny tištěných sdělovacích prostředků
   • prodejny veterinárních preparátů, krmiva pro zvířata, osiv, prostředků na ochranu rostlin
   • prodej s doručením na adresu zůstává zachován
 • zákaz konání kulturních akcí (s výjimkou fungování historicko-kulturních přírodních rezervací a koncertů či filmových představení sledovaných z automobilů)
 • zákaz provozu sportovních zařízení, včetně fitness center a bazénů (s výjimkou členů ukrajinské reprezentace a jejich trenérů při dodržení stanovených epidemiologických opatření)
 • zákaz organizace veškerých akcí (sportovních, zábavních, společenských, náboženských, reklamních, vědeckých, vzdělávacích, odborných a jiných), kromě
  • oficiálních sportovních akcí, které se však musejí odehrávat bez diváků a za dodržení stanovených epidemiologických pravidel
  • provedení oficiálních zkoušek prokazujících dosažené vzdělání
 • zákaz provozu nepotravinářských trhů
 • uzavření vzdělávacích zařízení (s výjimkou předškolních a speciálních institucí a výuky v 1.-4. třídě a provedení oficiálních zkoušek prokazujících dosažené vzdělání)
 • zákaz provozu visutých lanovek
 • zákaz provozu ubytovacích zařízení (kromě hotelů, lázeňských, sociálních, rehabilitačních a podobných subjektů)
 • příslušná regionální komise může rozhodnout o omezení veřejné dopravy
 • odložení plánovaných operací s následujícími výjimkami:
  • výskyt komplikací v průběhu těhotenství a porodu
  • poskytování lékařské péče ženám v těhotenství, při porodu a po porodu a novorozencům
  • poskytování lékařské péče onkologicky a pulmonologicky nemocným pacientům ve specializovaných odděleních
  • poskytování paliativní lékařské péče
  • jiné operace, pokud by jejich odložení znamenalo riziko ohrožení života

Vstup a odjezd z Ukrajiny 

Cizinec může vstoupit na území Ukrajiny za následujících podmínek (pokud je nesplní, nebude mu umožněn vstup na Ukrajinu):

 • na hraničním přechodu musí předložit doklad o uzavřeném cestovním zdravotním pojištění, jež bude pokrývat i případné náklady na léčbu spojenou s COVID-19 a umístěním v karanténním zařízení a bude platné po celou dobu plánovaného pobytu na Ukrajině
  • ​toto pojištění musí vydat buď
   • pojišťovna registrovaná na Ukrajině, nebo
   • zahraniční pojišťovna, která má zastoupení na Ukrajině, nebo uzavřenou řádnou smlouvu s ukrajinským partnerem (asistenční službou) a
 • na hranici předloží
  • negativní PCR test nebo antigenní test, který nesmí být starší 72 hodin (test nemusejí předkládat děti do 12 let), nebo
  • doklad o podstoupení úplného (ukončeného) proočkování vakcínou schválenou ze strany WHO, a to v angličtině nebo v překladu do angličtiny

Kategorie cizinců, kterých se povinnost předložit výše uvedené pojištění a negativní PCR či antigenní test nebo doklad o úplném očkování netýká:

 • cizinci a osoby bez státního občanství s povolením k trvalému pobytu na Ukrajině 
 • osoby s uznaným statusem uprchlíka či osoby potřebující doplňkovou ochranu
 • pracovníci diplomatických a konzulárních misí cizích zemí a mezinárodních organizací akreditovaní na Ukrajině a jejich rodinní příslušníci
 • řidiči a/nebo členové posádek nákladních dopravních prostředků, autobusů pravidelné i nepravidelné dopravy, členové vlakových brigád
 • členové posádek lodí a letadel
 • členové ozbrojených sil států NATO a Partnerství pro mír účastnící se vojenských cvičení

Kromě výše uvedeného jsou od 5. srpna 2021 všechny osoby přijíždějící na Ukrajinu povinny podstoupit 10-tidenní sebeizolaci, která začíná 72 hodin po jejich vstupu na území Ukrajiny.

 • Toto pravidlo se netýká následujících kategorií osob:
  • osoby mladší 18 let
  • občané Ukrajiny, kteří vycestovali ze země do 4. srpna 2021
  • vedoucí a členové oficiálních zahraničních delegací, spolupracovníci mezinárodních organizací, a také osoby, kteří je doprovázejí, a vjíždějí na území Ukrajiny na pozvání prezidenta Ukrajiny, Verkhovne rady Ukrajiny, Kabinetu ministrů Ukrajiny, Úřadu prezidenta Ukrajiny a Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny
  • pracovníci diplomatických a konzulárních misí cizích zemí a mezinárodních organizací akreditovaní na Ukrajině a jejich rodinní příslušníci
  • osoby, jaké se budou účastnit oficiálních sportovních událostí, a jejich doprovod
  • osoby, jaké se budou účastnit kulturních akcí, a jejich doprovod, a to na základě pozvání konkrétního kulturního zařízení
  • členové ozbrojených sil států NATO a Partnerství pro mír účastnící se vojenských cvičení nebo přijíždějící na pozvání Ministerstva obrany Ukrajiny
  • experti pohraničních služeb zemí EU, kteří přijíždějí za účelem konání společných operací s agenturou Frontex
  • členové oficiálních vládních a jiných delegací Ukrajiny, kteří se vracejí z krátkodobých služebních cest
  • osoby přijíždějící na Ukrajinu na zkoušky, s cílem se účastnit výuky či kurzů ve vzdělávacím zařízení, stejně jako rodiče, pěstouni a další zákonní zástupci zmocnění rodiči, kteří tyto osoby doprovází
  • řidiči a/nebo členové posádek nákladních dopravních prostředků, autobusů pravidelné dopravy, členové vlakových brigád, posádek lodí a letadel
  • osoby převážející krvetvorné (hematopoetické) kmenové buňky pro účely transplantace
  • osoby, které se mohou prokázat potvrzením nebo certifikátem o absolvování plného očkování proti nemoci COVID-19
  • občané Ukrajiny, kteří se mohou prokázat dokumentem, který potvrzuje očkování alespoň 1. dávkou vakcíny schválenou Světovou zdravotnickou organizací
 • Cizincům a osobám bez státní příslušnosti, kteří podléhají sebeizolaci, nebude umožněno vstoupit na území Ukrajiny, pokud si do svého mobilního telefonu nenainstalují aplikaci „Vdoma“.
 • Sebeizolace nebude zahájena, nebo bude ukončena, pokud daná osoba obdrží negativní výsledek PCR nebo antigenního testu provedeného po vstupu na území Ukrajiny.
 • Osoby, které v posledních 14 dnech před vstupem na Ukrajinu pobývali více jak 7 dní na území Indické republiky a/nebo Ruské federace, musejí podstoupit sebeizolaci v délce 14 dní, kterou není možné předčasně ukončit na základě negativního PCR nebo antigenního testu; tato samoizolace začíná ihned, tj. okamžikem vstupu na území Ukrajiny.

Cizinci, kteří se nacházejí na území Ukrajiny, mohou zemi opustit, pokud jim příslušná sousední země dovolí vstup (viz níže informace k Polsku, Slovensku a Maďarsku) - interaktivní mapa přechodů otevřených z ukrajinské strany (pozor, nemusí být otevřen ze strany sousední země) - lze překračovat pouze automobilem (pěšky jen přes hraniční přechod s Polskem Šehyni-Medyka)

Silně doporučujeme sledovat i webové stránky českých zastupitelských úřadů v zemích, přes něž plánujete cestovat z ČR na Ukrajinu, resp. zpět tak, abyste měli kompletní informace o všech případných omezujících opatřeních, jež tyto státy přijaly a jež mohou mít vliv na váš průjezd těmito zeměmi.

V této souvislosti doplňujeme, že

 • Slovensko
  • povoluje průjezd svým územím za účelem návratu občanů států EU z Ukrajiny
   • cesta přes slovenské území nesmí trvat déle než 8 hodin a musí proběhnout bez zastavení (výjimka: načerpání pohonných hmot)
  • aktuální informace - Velvyslanectví ČR v Bratislavě
 • Polsko
  • povoluje průjezd svým územím za účelem návratu občanů států EU, EHS a Švýcarska i cizinců s platným povolením k pobytu v zemi EU - na hranici je třeba prokázat, že cestujete do místa svého bydliště nebo pobytu
   • cesta přes polské území nesmí v takovém případě trvat déle než 12 hodin
  • aktuální informace - Velvyslanectví ČR ve Varšavě
 • Maďarsko
  • povoluje obousměrný průjezd svým územím za účelem návratu občanů EU (a cizinců s oprávněním k pobytu, tj. vízem nebo povolením k pobytu, v zemi EU) do příslušné země EU nebo do místa bydliště (země původu)
   • na hranici je nutné strpět provedení testu na přítomnost COVID-19 a nevykazovat známky onemocnění
  • následně je možné tranzitovat Rakouskem s tím, že při vstupu prokážete, že Rakouskem projedete bez zastavení (např. plnou nádrží)
  • podrobnější informace - Velvyslanectví ČR v Budapešti

 

Užitečné odkazy k tematice COVID-19 na Ukrajině (v ukrajinštině)

Web ukrajinské vlády

Web Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny

Facebooková stránka Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny

Web Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny

Web Státní pohraniční služby Ukrajiny