česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní zdravotní pojištění u dlouhodobého pobytu

Kritéria, která musí splňovat pojištění předložené žadatelem o dlouhodobý pobyt.

Obecná pravidla:

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí povoleného pobytu je cizinec standardně povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu na území ČR (nikoliv pouze na dobu platnosti příslušného dlouhodobého víza).

Pojištění musí vždy obsahovat údaje o pojistníkovi a pojištěném, mít vyznačenou pojistnou dobu a limit pojistného plnění min. 60 000 EUR na jednu pojistnou událost bez spoluúčasti pojištěnce. Pojištění musí krýt náklady na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě úmrtí spojených s převozem tělesných ostatků cizince, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného, ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek.

Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů musí být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území  ČR nebo u pojišťovny, která je oprávněná takové pojištění provozovat v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popř. v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu, jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem.

V případě pojištění sjednaného u pojišťovny v ČR

  • takové pojištění je možné doložit i v prosté neověřené kopii (např. i ve formě vytištěného scanu)
  • originál či ověřená kopie není nutně vyžadována, a to jak u pojištění uzavřeného osobně, tak pojištění uzavřeného přes internet.

V případě pojištění sjednaného u pojišťovny v zahraničí (tj. mimo ČR)

  • pojištění musí být doloženo v originále či úředně ověřené kopii
  • současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění cizinec předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka (v případě, že tyto dokumenty byly vydány v češtině, stačí, aby byly opatřeny razítkem příslušné pojišťovny a podpisem oprávněného pracovníka), prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR na jednu pojistnou událost a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného.
  • vždy je potřeba doložit doklad o úhradě pojistného

Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU či dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do nástupu do zaměstnání (dle pracovní smlouvy či např. dohody o hostování).