česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobý pobyt - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Důležitá informace pro žadatele, kteří legálně pracují v jiném členském státě EU než v ČR nebo získali pobytové oprávnění k výkonu práce v jiném členském státě EU než v ČR (např. v Polsku) a mají být svým zaměstnavatelem vysláni k výkonu práce do ČR:

Společné stanovisko státních orgánů (PDF, 2 MB)

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu práce z jiného členského státu Evropské unie – informační leták (PDF, 930 KB)

 

Vnitropodnikovým převedením se rozumí dočasné převedení cizince a) v rámci obchodní korporace do její pobočky v ČR, b) mezi mateřskou a dceřinou společností, nebo c) mezi dvěma dceřinými společnostmi téže mateřské společnosti.

Žadatel musí být buď vedoucím manažerem, nebo specialistou se zvláštními znalostmi a potřebnou kvalifikací, nebo zaměstnaným stážistou s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

Doba převedení nesmí v případě manažera či specialisty přesáhnout 3 roky, v případě stážisty pak 1 rok.

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance není oprávněn podat cizinec, jde-li o:

 1. žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
 2. cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území ČR,
 3. cizince, který na území ČR pobývá za účelem podnikání,
 4. cizince, kterému bylo zprostředkováno zaměstnání agenturou práce,
 5. cizince, který na území pobývá za účelem studia podle § 64 odst. 1 písm. a) až c), jde-li o denní studium na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky nebo prezenční studium na vysoké škole, nebo podle § 64 odst. 1 písm. d) a e), nebo
 6. cizince, který je zaměstnán v obchodní korporaci se sídlem ve státě, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž občanům tohoto státu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo ve státě, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru.

Náležitosti:

 1. žádost (PDF, 815 KB) o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 2. platný cestovní doklad – nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza; nesmí být poškozen
 3. 2 shodné fotografie (odpovídající současné podobě žadatele)
 4. doklad o zajištění ubytování na území ČR
 5. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) – tento doklad se nevyžaduje od žadatelů mladších 15 let; v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení
 6. výpis z rejstříku trestů jiné země - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)
 7. vysílací dopis – musí obsahovat potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo EU, že cizinec bude převeden do obchodní korporace nebo pobočky v ČR na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce v ČR; uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce; potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo EU.
 8. doklad o zaměstnání před vnitropodnikovým převedením prokazující, že tento cizinec byl bezprostředně přede dnem vnitropodnikového převedení zaměstnán v dané obchodní korporaci se sídlem mimo EU, a to po dobu nejméně 6 měsíců.
 9. doklad prokazující vztah mezi společnostmi, v rámci nichž je vnitropodnikový převod realizován:
 10. doklad o požadované odborné kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadován, doklad o splnění podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání, a doklad o vysokoškolském vzdělání, jde-li o zaměstnaného stážistu,
 11. jde-li o zaměstnaného stážistu, dohodu o odborné přípravě s popisem programu a podmínek této přípravy a délkou jejího trvání

Důležité informace:

 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou povoleného pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vstupu na území ČR na takové vízum je cizinec povinen do 3 pracovních dnů se osobně dostavit na příslušné oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k podání žádosti o vystavení průkazu o povolení k pobytu. Takový průkaz pak bude ve lhůtě 60 dnů vystaven.
 • Udělené povolení k pobytu umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého pobytu nesmí být v okamžiku podání žádosti starší 180 dnů od jejich vydání s následujícími výjimkami: cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, pokud odpovídá současné podobě žadatele, nemají omezenou platnost.
 • Všechny náležitosti musí být v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka. V případě ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žadatel je povinen uhradit správní poplatek, pokud jeho žádost podléhá zpoplatnění.
 • O žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance rozhodne Ministerstvo vnitra do 90 dnů ode dne podání žádosti. V případě zařazení do Programu klíčový a vědecký personál pak ve lhůtě do 30 dnů. V případě, že je řízení přerušeno, lhůta neběží.
 • Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance se vydává dle doby převedení, nejdéle však na 3 roky v případě manažera či specialisty, nebo na 1 rok v případě stážisty.

přílohy

Společné stanovisko státních orgánů 2 MB PDF (Acrobat dokument) 21.12.2017

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu... 929 KB PDF (Acrobat dokument) 21.12.2017