česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobý pobyt - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU.

Důležitá informace pro žadatele, kteří legálně pracují v jiném členském státě EU než v ČR nebo získali pobytové oprávnění k výkonu práce v jiném členském státě EU než v ČR (např. v Polsku) a mají být svým zaměstnavatelem vysláni k výkonu práce do ČR:

Společné stanovisko státních orgánů (PDF, 2 MB)

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu práce z jiného členského státu Evropské unie – informační leták (PDF, 930 KB)

 

Vydává se cizincům, kteří byli původně převedeni z třetí země do jiné země EU a následně jsou z jiné země EU převáděni do ČR.

Vnitropodnikovým převedením se rozumí dočasné převedení cizince a) v rámci obchodní korporace do její pobočky v ČR, b) mezi mateřskou a dceřinou společností, nebo c) mezi dvěma dceřinými společnostmi téže mateřské společnosti.

Žadatel musí být buď vedoucím manažerem, nebo specialistou se zvláštními znalostmi a potřebnou kvalifikací, nebo zaměstnaným stážistou s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

Doba převedení nesmí v případě manažera či specialisty přesáhnout 3 roky, v případě stážisty pak 1 rok.

Náležitosti:

 1. žádost (PDF, 815 KB) o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 2. platný cestovní doklad – nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza; nesmí být poškozen
 3. 2 shodné fotografie (odpovídající současné podobě žadatele)
 4. doklad o zajištění ubytování na území ČR
 5. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) – tento doklad se nevyžaduje od žadatelů mladších 15 let; v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení
 6. výpis z rejstříku trestů jiné země - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)
 7. povolení k pobytu vydané žadateli jiným členským státem EU
 8. vysílací dopis – musí obsahovat potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo EU, že cizinec bude převeden do obchodní korporace nebo pobočky v ČR na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce v ČR; uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce; potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo EU.
 9. doklad prokazující vztah mezi společnostmi, v rámci nichž je vnitropodnikový převod realizován:
 10. doklad o požadované odborné kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadován, doklad o splnění podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání, a doklad o vysokoškolském vzdělání, jde-li o zaměstnaného stážistu,
 11. jde-li o zaměstnaného stážistu, dohodu o odborné přípravě s popisem programu a podmínek této přípravy a délkou jejího trvání

Důležité informace:

 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou povoleného pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vstupu na území ČR na takové vízum je cizinec povinen do 3 pracovních dnů se osobně dostavit na příslušné oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k podání žádosti o vystavení průkazu o povolení k pobytu. Takový průkaz pak bude ve lhůtě 60 dnů vystaven.
 • Udělené povolení k pobytu umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého pobytu nesmí být v okamžiku podání žádosti starší 180 dnů od jejich vydání s následujícími výjimkami: cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, pokud odpovídá současné podobě žadatele, nemají omezenou platnost.
 • Všechny náležitosti musí být v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka. V případě ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žadatel je povinen uhradit správní poplatek, pokud jeho žádost podléhá zpoplatnění.
 • O žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU rozhodne Ministerstvo vnitra do 90 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že je řízení přerušeno, např. na základě výzvy k doložení chybějících náležitostí, lhůta neběží.
 • Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se vydává dle doby převedení, nejdéle však na 3 roky v případě manažera či specialisty, nebo na 1 rok v případě stážisty.

přílohy

Společné stanovisko státních orgánů 2 MB PDF (Acrobat dokument) 21.12.2017

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu... 929 KB PDF (Acrobat dokument) 21.12.2017