česky  українською 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Upozorňujeme na to, že jediné dva způsoby jak získat spolehlivé informace o vízové proceduře jsou obrátit se

  1. přímo na Generální konzulát ČR ve Lvově, a to telefonicky, e-mailem či faxem nebo prostudováním oficiálních webových stránek úřadu, nebo
  2. na společnost VFS Global provozující pro ČR vízová centra na Ukrajině (pouze pro dotazy týkající se krátkodobých, schengenských víz a zaměstnaneckých karet v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec)

Silně doporučujeme vyvarovat se nabídek různých prostředníků, ať už agentur či jednotlivců, kteří poskytují za úplatu své služby na internetu či v blízkosti Generálního konzulátu ČR ve Lvově nebo vízových center. Zdůrazňujeme, že tato individua, která mohou šířit lživé informace o tom, že zajistí pohovor s konzulárním úředníkem, vydání požadovaného víza či registraci, nemají žádný vztah k pracovníkům generálního konzulátu.

Generální konzulát ČR ve Lvově upozorňuje, že registrace na jakýkoliv typ víza nebo povolení k pobytu je bezplatná. Je zcela zbytečné a nežádoucí za tuto službu platit prostředníkům. V případě, že jste přímo kontaktováni někým, kdo Vám tuto službu za poplatek nabízí, informujte generální konzulát na e-mailové adrese lvov@embassy.mzv.cz (s uvedením Vašeho jména a bližších údajů o osobě, která po Vás peníze požadovala).

Důrazně varujeme před využitím placených služeb nabízených různými třetími subjekty za registraci, které může mít pro žadatele vedle zbytečných finančních výdajů vážné následky, včetně rizika, že registrace nebude řádně provedena a/nebo že termín podání žádosti bude následně generálním konzulátem zrušen.

V oblasti dlouhodobých víz a pobytů Generální konzulát ČR ve Lvově spolupracuje pouze s výše uvedenou společností VFS Global, která ve svém vízovém centru ve Lvově přijímá žádosti o zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaného zaměstnance. S žádným jiným ukrajinským, českým či jiným subjektem Generální konzulát ČR ve Lvově v tomto ohledu nespolupracuje, a to ani při provádění registrací. Rovněž tak žádný jiný subjekt není u Generálního konzulátu ČR ve Lvově akreditován pro vyřizování dlouhodobých víz a pobytů. Pokud takovou informaci najdete na webové stránce jakéhokoliv subjektu, který registraci za úplatu nabízí, nezakládá se na pravdě.

Pokud si chcete být jisti, že registraci provádíte v oficiálním, bezplatném registračním systému, využijte možnost přihlášení z webové stránky Generálního konzulátu ČR ve Lvově.

Řízení o udělení víz k pobytu do 90 dnů (krátkodobých, schengenských) je upraveno Nařízením EP a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (PDF, 634 KB). V případě ukrajinských občanů se dále aplikuje Dohoda mezi EU a Ukrajinou o usnadnění udělování víz (PDF, 298 KB).

Řízení o udělení víz k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobých, národních), povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb. (PDF, 2 MB)., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodování o žádostech o udělení dlouhodobých víz (vízum typu D) a pobytových povolení (vízum k převzetí pobytového povolení typu D) je v kompetenci orgánů Ministerstva vnitra ČR.

V kompetenci zastupitelských úřadů České republiky je řízení o žádostech o udělení krátkodobých víz. Zastupitelské úřady tedy samy ve své pravomoci rozhodují o udělení letištních průjezdních víz (vízum typu A) a víz k pobytu do 90 dnů (vízum typu C).

Každému žadateli o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu je do jeho cestovního dokladu vyznačeno razítko, které potvrzuje přijetí žádosti. V případě udělení víza je přes toto razítko vylepen vízový štítek. Toto razítko nemá žádné právní důsledky.

Nakládání s osobními údaji žadatele

Osobní údaje žadatele uvedené v jeho žádosti o vízum jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, poskytovány výlučně příslušným orgánům České republiky a jsou určeny k přijetí rozhodnutí o udělení či neudělení víza.

Žadatel má právo přístupu k osobním údajům, které jsou o něm v této souvislosti vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto osobních údajů. V případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žadatel požádat o vysvětlení či odstranění tohoto stavu. Je-li tato žádost shledána oprávněnou, příslušný zastupitelský úřad tento závadný stav neprodleně odstraní. Nevyhoví-li příslušný zastupitelský úřad této žádosti, žadatel má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR (ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, CZ-17000, Praha 7, tel.: + 420 234 665 354, fax: + 420 234 665 501, e-mail: posta@uoou.cz).

Detailní informace

přílohy