česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k trvalému pobytu pro krajany a jejich rodinné příslušníky

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti této kategorie osob o trvalý pobyt.

Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona 326/1999 Sb. (zákon o pobytu cizinců na území České republiky), bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR. O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel/manželka nebo nezletilé dítě daného cizince. Další informace lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Zaregistrovat se na podání žádosti o trvalý pobyt lze dvěma způsoby:

 1. na základě řádné registrace
 2. na základě e-mailové žádosti zaslané na consulate_lvov@mzv.cz

Osoby starší 12 let podávají žádost o trvalý pobyt osobně.

S krajanem mohou žádat o trvalý pobyt zároveň i jeho rodinní příslušníci (manžel/manželka, nezletilé děti). Děti zletilé, tj. starší 18 let, musí žádat sami jak o potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě, tak i o trvalý pobyt.

Pokud krajan plánuje podat žádost o trvalý pobyt i se svými rodinnými příslušníky, doporučuje se využít e-mailové žádosti o registraci termínu pro podání žádostí. Při registraci totiž je nutné zapsat všechny žadatele o trvalý pobyt, což může být v případě rodin, jež chtějí podávat v jeden den, komplikované.

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu

 1. vyplněný formulář žádosti o povolení k trvalému pobytu a pro zrychlení zpracování i vyplněný formulář žádosti o dlouhodobé vízum (typu D)
 2. 2 shodné fotografie
 3. platný cestovní doklad
 4. doklad o zajištění finančních prostředků k trvalému pobytu na území v souladu s čl. 71 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – příjem musí být pravidelný a dostatečný; příjem lze prokázat zejména potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného čistého měsíčního výdělku nebo platební výměrem daně z příjmu, nebo výpisy z účtu vedeného v bance za posledních 6 měsíců, ze kterých vyplývá pravidelnost a dostatečnost příjmů, nebo platební výměr daně z příjmu. 
 5. doklad o zajištění ubytování
 6. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) – tento doklad se nevyžaduje od žadatelů mladších 15 let; v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení
 7. výpis z rejstříku trestů jiné země - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)
 8. potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě (stačí i současně podaná žádost); rodinní příslušníci krajana (manžel/manželka, jeho nezletilé děti) předkládají originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě nebo jeho ověřenou kopii (i v případě rodinných příslušníků stačí existující podaná žádost krajana o toto potvrzení) a svůj matriční doklad (rodný nebo oddací list) prokazující jejich rodinnou vazbu ke krajanovi
 9. životopis
 10. zdůvodnění žádosti o trvalý pobyt
 11. u nezletilých žadatelů - souhlas rodiče s trvalým pobytem dítěte na území ČR

V případě žádosti o asistenci krajan (ani jeho rodinní příslušníci) nemusí předložit doklad o zajištění finančních prostředků ani ubytování. Naopak je povinen napsat volnou formou žádost o zařazení do asistenčního programu a zdůvodnění, proč potřebuje pomoc od ČR.

Všechny náležitosti žádosti o trvalý pobyt musí být v českém jazyce nebo přeloženy do češtiny, musí být v originále či v ověřené kopii a nesmí být starší 180 dnů (s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, pokud odpovídá skutečné podobě).

Doporučuje se, aby žadatel ze všech výše uvedených náležitostí ještě navíc udělal prosté (neověřené) kopie.

Důležité informace:

 • Žadatel je povinen respektovat pravidla místní příslušnosti.
 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou povoleného pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vstupu na území ČR na takové vízum je cizinec povinen do 3 pracovních dnů se osobně dostavit na příslušné oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k podání žádosti o vystavení průkazu o povolení k pobytu. Takový průkaz pak bude ve lhůtě 60 dnů vystaven.
 • Udělené povolení k pobytu umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Samostatnou žádost podává i dítě zapsané do cestovního dokladu svého rodiče. Každý žadatel starší 15 let je povinen mít vlastní cestovní doklad. Pokud žadatel hodlá vstoupit na území ČR bez doprovodu, musí mít vlastní cestovní doklad, a to i když je mladší 15 let.
 • Za cizince mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce (např. rodič), cizinec starší 15 let již podává žádost samostatně.
 • Cizinec, který již v den podání žádosti dovršil věk 12 let, se musí dostavit osobně, jelikož všichni žadatelé starší 12 let povinně odevzdávají otisky prstů.
 • Náležitosti žádosti o udělení trvalého pobytu nesmí být v okamžiku podání žádosti starší 180 dnů od jejich vydání s následujícími výjimkami: cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, pokud odpovídá současné podobě žadatele, nemají omezenou platnost.
 • Všechny náležitosti musí být v českém jazyce nebo úředně předloženy do českého jazyka. V případě ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žadatel je povinen uhradit správní poplatek, pokud jeho žádost podléhá zpoplatnění.
 • O žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu rozhodne Ministerstvo vnitra do 180 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že je řízení přerušeno, např. na základě výzvy k doložení chybějících náležitostí, lhůta neběží.