українською  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní zdravotní pojištění u dlouhodobých víz

Kritéria, která musí splňovat pojištění předložené žadatelem o dlouhodobé pobytové oprávnění.

Obecná pravidla:

Před vyznačením dlouhodobého víza je cizinec standardně povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu na území ČR dle určené platnosti víza.

Pojištění musí vždy obsahovat údaje o pojistníkovi a pojištěném, mít vyznačenou pojistnou dobu a limit pojistného plnění min. 60 000 EUR na jednu pojistnou událost bez spoluúčasti pojištěnce. Pojištění musí krýt náklady na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě úmrtí spojených s převozem tělesných ostatků cizince, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného, ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek.

Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů musí být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území  ČR nebo u pojišťovny, která je oprávněná takové pojištění provozovat v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popř. v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu, jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem.

V případě pojištění sjednaného u pojišťovny v ČR

  • takové pojištění je možné doložit i v prosté neověřené kopii (např. i ve formě vytištěného scanu)
  • originál či ověřená kopie není nutně vyžadována, a to jak u pojištění uzavřeného osobně, tak pojištění uzavřeného přes internet.

V případě pojištění sjednaného u pojišťovny v zahraničí (tj. mimo ČR)

  • pojištění musí být doloženo v originále či úředně ověřené kopii
  • současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění cizinec předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka (v případě, že tyto dokumenty byly vydány v češtině, stačí, aby byly opatřeny razítkem příslušné pojišťovny a podpisem oprávněného pracovníka), prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR na jednu pojistnou událost a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného.
  • vždy je potřeba doložit doklad o úhradě pojistného