česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia.

Žadatel může podat žádost o dlouhodobý pobyt za účelem studia, pokud bude na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce a jedná se o studium dle zákona o pobytu cizinců na území ČR. Žadatel však v této situaci může podat žádost i o dlouhodobé vízum za účelem studia.

V případě, kdy žadatel nesplňuje podmínky studia dle zákona o pobytu cizinců, lze podat pouze žádost o dlouhodobé vízum za účelem „Ostatní“.

V případě, kdy je doba plánovaného pobytu delší než 1 rok, je možné v termínu od 120 dnů před ukončením platnosti dlouhodobého víza za účelem studia podat přímo na území ČR žádost o dlouhodobý pobyt.

Držitelé platného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia vydaného jiným členským státem EU (s výjimkou Velké Británie, Irska a Dánska), kteří studují v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu v oblasti mobility anebo v rámci dohody sjednané mezi vysokoškolskou institucí v jiném členském státě Evropské unie a vysokou školou v ČR, mohou pobývat v ČR za účelem studia po dobu až 1 roku, aniž by si museli žádat o vízum (na stávajícím vízovém štítku/v průkazu o pobytu musí být vyznačeno "Student" a název výměnného programu).

Náležitosti:

 1. žádost o udělení dlouhodobého víza (vyplněnou úplně a čitelně latinkou velkým hůlkovým písmem a opatřenou fotografií odpovídající současné podobě žadatele)
 2. platný cestovní doklad – nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza; nesmí být poškozen
 3. 2 shodné fotografie
 4. doklad o účelu pobytu (v tomto případě je nutné předložit jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ověřenou kopii) – potvrzení příslušné vzdělávací instituce o přijetí ke studiu; dokument musí dokládat, že se jedná o studium dle cizineckého zákona
 5. finanční prostředky k pobytu na území ČR
 6. doklad o zajištění ubytování na území ČR
 7. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) – tento doklad se nevyžaduje od žadatelů mladších 15 let; v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení
 8. výpis z rejstříku trestů jiné země - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)
 9. v případě dítěte - souhlas rodičů (v originále, ověřená kopie nestačí), popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; tento souhlas se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území

Důležité informace:

 • Pokud žadatel nepředloží některou z výše uvedených náležitostí, nebo nebude respektovat pravidla místní příslušnosti, nebo odmítne pořízení otisků prstů, nebude jeho žádost přijata.
 • Dlouhodobé vízum se uděluje s dobou platnosti nejvýše na 1 rok. Doba povoleného pobytu odpovídá platnosti uděleného víza.
 • Udělené dlouhodobé vízum umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Samostatnou žádost podává i dítě zapsané do cestovního dokladu svého rodiče. Každý žadatel starší 15 let je povinen mít vlastní cestovní doklad. Pokud žadatel hodlá vstoupit na území ČR bez doprovodu, musí mít vlastní cestovní doklad, a to i když je mladší 15 let.
 • Za cizince mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce (např. rodič), cizinec starší 15 let již podává žádost samostatně.
 • Cizinec, který již v den podání žádosti dovršil věk 12 let, se musí dostavit osobně, jelikož všichni žadatelé starší 12 let povinně odevzdávají otisky prstů.
 • Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí být v okamžiku podání žádosti starší 180 dnů od jejich vydání s následujícími výjimkami: cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, pokud odpovídá současné podobě žadatele, nemají omezenou platnost.
 • Všechny náležitosti musí být v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka (pouze u výměnných programů EU, např. Erasmus, Mezinárodního visegradského fondu, vládních stipendií apod. lze akceptovat potvrzení o studiu v angličtině). V případě ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žadatel je povinen uhradit správní poplatek, pokud jeho žádost podléhá zpoplatnění.
 • Délka vízové procedury dle zákona činí 60 dnů ode dne podání žádosti.