česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezonního zaměstnání

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání.

Důležitá informace pro žadatele, kteří legálně pracují v jiném členském státě EU než v ČR nebo získali pobytové oprávnění k výkonu práce v jiném členském státě EU než v ČR (např. v Polsku) a mají být svým zaměstnavatelem vysláni k výkonu práce do ČR:

Společné stanovisko státních orgánů (PDF, 2 MB)

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu práce z jiného členského státu Evropské unie – informační leták (PDF, 930 KB)

 

Sezonní zaměstnání je činnost závislá na ročním období, která je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017 Sb. ze dne 25.09.2017.

Za sezonní zaměstnání lze dle této vyhlášky považovat činnosti v následujících odvětvích:

 1. Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 2. Lesnictví a těžba dřeva
 3. Ubytování
 4. Stravování a pohostinství
 5. Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

V případě, že plánovaná činnost nespadá do výše uvedených kategorií a žadatel předpokládá být zaměstnán na území ČR po dobu delší než 90 dnů, musí podat žádost o zaměstnaneckou nebo modrou kartu (v závislosti na splnění podmínek).

Náležitosti:

 1. žádost o udělení dlouhodobého víza (vyplněnou úplně a čitelně latinkou velkým hůlkovým písmem a opatřenou fotografií odpovídající současné podobě žadatele)
 2. platný cestovní doklad – nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza; nesmí být poškozen
 3. 2 shodné fotografie
 4. doklad o účelu pobytu – povolení k sezonnímu zaměstnání (nebo alespoň doklad o podané žádosti o vydání takového povolení, který obsahuje číslo jednací této žádosti a uvedení pobočky Úřadu práce ČR, kde bylo o takové povolení požádáno) a současně v případě, že zaměstnavatel zajišťuje nebo zprostředkovává žadateli ubytování, potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny (v tomto případě je nutné předložit jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ověřenou kopii; originál se následně ihned vrací žadateli)
 5. doklad o zajištění ubytování na území ČR (pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování podle § 100 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování)
 6. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) – tento doklad se nevyžaduje od žadatelů mladších 15 let; v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení
 7. výpis z rejstříku trestů jiné země - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)

Důležité informace:

 • Pokud žadatel nepředloží některou z výše uvedených náležitostí, nebo nebude respektovat pravidla místní příslušnosti, nebo odmítne pořízení otisků prstů, nebude jeho žádost přijata.
 • Dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání se uděluje s dobou platnosti nejvýše na 6 měsíců. Doba povoleného pobytu odpovídá platnosti uděleného víza.
 • Udělené dlouhodobé vízum umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Cizinec se musí dostavit osobně, jelikož všichni žadatelé starší 12 let povinně odevzdávají otisky prstů.
 • Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí být v okamžiku podání žádosti starší 180 dnů od jejich vydání s následujícími výjimkami: cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, pokud odpovídá současné podobě žadatele, nemají omezenou platnost.
 • Všechny náležitosti musí být v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka. V případě ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žadatel je povinen uhradit správní poplatek, pokud jeho žádost podléhá zpoplatnění.
 • Délka vízové procedury dle zákona činí 60 dnů ode dne podání žádosti.

přílohy

Společné stanovisko státních orgánů 2 MB PDF (Acrobat dokument) 21.12.2017

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu... 929 KB PDF (Acrobat dokument) 21.12.2017