česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schengenské vízum za účelem sezonního zaměstnání

Určeno žadatelům, kteří plánují v ČR vykonávat krátkodobé sezonní zaměstnání.

Důležitá informace pro žadatele, kteří legálně pracují v jiném členském státě EU než v ČR nebo získali pobytové oprávnění k výkonu práce v jiném členském státě EU než v ČR (např. v Polsku) a mají být svým zaměstnavatelem vysláni k výkonu práce do ČR:

Společné stanovisko státních orgánů (PDF, 2 MB)

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu práce z jiného členského státu Evropské unie – informační leták (PDF, 930 KB)

Sezonní zaměstnání je činnost závislá na ročním období, která je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017 Sb. ze dne 25.09.2017.

Za sezonní zaměstnání lze dle této vyhlášky považovat činnosti v následujících odvětvích:

 1. Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 2. Lesnictví a těžba dřeva
 3. Ubytování
 4. Stravování a pohostinství
 5. Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

V případě, že plánovaná činnost nespadá do výše uvedených kategorií a žadatel předpokládá být zaměstnán na území ČR po dobu kratší než 90 dnů, musí podat žádost o schengenské vízum za účelem zaměstnání.

Vízové náležitosti (pokud není uvedeno jinak, vyžadují se v originále nebo úředně ověřené kopii):

 • Žádost o schengenské vízum (řádně a úplně vyplněna latinkou a podepsána žadatelem)
 • Cestovní pas nebo jiný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky, stránek s poznámkami a předchozích schengenských víz; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat platnost udělovaného víza alespoň o 3 měsíce)
 • Vnitřní pas (kopie všech stránek s poznámkami; originál se předkládá k nahlédnutí); v případě nové biometrické ID karty je nutné předložit i výpis z Jednotného státního demografického rejstříku o místě pobytu na Ukrajině
 • 1 barevná fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm, bílé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální podobě žadatele, obroučky brýlí nesmí překrývat oči)
 • cestovní zdravotní pojištění (platnost do všech zemí EU/Schengenu, minimální pojistné krytí ve výši 30 000 EUR, v případě žádosti o vícevstupní vízum musí pokrývat alespoň období první cesty; pojištění musí být vyplněno na psacím stroji nebo na počítači a následně vytištěno; pojištění vyplněné ručně se nepřijímá)
 • povolení k sezonnímu zaměstnání (v originále s kolkem)
 • pracovní smlouva (nebo dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí)  (originál a kopie; stanovený výdělek ve smlouvě musí odpovídat alespoň zákonné výši minimální mzdy dle příslušné kategorie konkrétní pracovní činnosti, jež má žadatel vykonávat)        
 • doklad o ubytování (v případě, že zaměstnavatel zajišťuje nebo zprostředkovává žadateli ubytování, potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, o splnění podmínek § 100 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování)

Občané jiných zemí jsou povinni předložit doklad o povolení k pobytu na Ukrajině. Tento dokument musí být platný alespoň 3 měsíce po skončení platnosti požadovaného víza.

přílohy

Společné stanovisko státních orgánů 2 MB PDF (Acrobat dokument) 21.12.2017

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu... 929 KB PDF (Acrobat dokument) 21.12.2017