česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření manželství

Náležitosti a postup při uzavření manželství na zastupitelském úřadě.

Dle čl. 28 odst. 1 písm. e) Konzulární úmluvy mezi ČSSR a SSSR, která je stále platná i ve vztahu mezi ČR a Ukrajinou, mohou být, při splnění všech zákonných podmínek, na Generálním konzulátě ČR ve Lvově oddány pouze dvě osoby českého státního občanství. To znamená, že např. svatba českého a ukrajinského občana není dle zákona na tomto zastupitelském úřadě možná.

S ohledem na prostorové a časové dispozice konzulátu a na splnění bezpečnostních požadavků je třeba, aby zájemci o uzavření manželství nejprve e-mailem kontaktovali konzulát. Termín konání svatby bude následně ve vzájemné komunikaci dohodnut a sňatek bude moci proběhnout nejpozději do jednoho měsíce od zaslání takové žádosti.

Náležitosti:

Před vlastním sňatkem oba snoubenci konzulátu předloží

 1. vyplněný Dotazník k uzavření manželství (DOC, 37 KB)
 2. doklad totožnosti a doklad o českém státním občanství (v obou případech stačí např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
 3. rodný list
 4. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 5. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 6. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (pokud bylo vydáno českým matričním úřadem pro občana ČR s trvalým pobytem v ČR, nemusí snoubenec předkládat dokumenty uvedené v bodech 4) a 5))
 7.  případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera. (Poznámka - K dokladům o rozvodu státního občana ČR v cizině musí být připojen rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.)

a uhradí správní poplatek

Pokud snoubenec má trvalý pobyt v cizině:

Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt nikoliv v ČR, nýbrž v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

Doklady uvedené pod výše uvedenými body 4) a 5) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.

Další informace:

 • Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.
 • Doklady lze předkládat v opisech nebo fotokopiích, pokud jsou řádně ověřeny.
 • Svatební obřad se činí v přítomnosti dvou svědků.
 • Konzulát oznámí uzavření manželství Zvláštní matrice v Brně a požádá ji o vystavení oddacího listu, jenž je následně zaslán na dohodnutou adresu v ČR.
 • Konzulát ihned po svatebním obřadu vydá manželům potvrzení o uzavření manželství, které jim slouží jako doklad do obdržení oddacího listu.
 • Před zastupitelským úřadem nelze uzavřít manželství zmocněncem na základě plné moci.
 • Uzavření registrovaného partnerství před zastupitelským úřadem není dle zákona možné.