česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydání českého rodného listu

Náležitosti a postup pro vydání českého rodného listu.

Pokud se dítě narodí v cizině, je český rodný list vystaven zvláštní matrikou vedenou Úřadem městské části města Brna, Brno-střed.

Náležitosti pro podání žádosti o český rodný list pro dítě narozené v zahraničí:

 1. žádost (DOCX, 20 KB) o zápis narození (řádně vyplněnou),
 2. cizozemský rodný list – v úředně ověřené kopii a s úředním překladem do českého jazyka (v případě ukrajinského rodného listu se nevyžadují žádná další ověření, stačí to od ukrajinského notáře); předložené úředně ověřené kopie cizozemského matričního dokladu se stávají součástí sbírky listin zvláštní matriky a žadateli se nevracejí.
 3. doklad o státním občanství ČR dítěte, popř. vyplněný dotazník (DOC, 52 KB)ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR + doklad o českém státním občanství rodiče/rodičů,
 4. u dětí narozených za trvání manželství oddací list rodičů,
 5. u dětí narozených mimo manželství je nutno prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními § 776 až 784 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předložit:
  1. je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
  2. je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
  3. je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a na cizozemském rodném listu dítěte je otec uveden, cizozemskou veřejnou listinu vydanou příslušným orgánem cizího státu, z níž vyplývá otázka otcovství (obdoba tzv. souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, případně výpis z matriky narození, doslovný výpis apod.); pokud toto nelze pro závažnou překážku předložit, učiní rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti, jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě, s poznámkou, před kterým cizozemským úřadem a kdy bylo prohlášení rodičů o otcovství učiněno. Toto prohlášení nečiní, předloží-li rozhodnutí cizozemského soudu o určení otcovství platné na území ČR. Rodič/e státní občan/é ČR přikládají rodný list;
  4. je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a na cizozemském rodném listu dítěte není otec uveden, je třeba, aby bylo sepsáno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti, jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě. Rodič/e státní občan/é ČR přikládají rodný list,
  5. u dětí osvojených pravomocný rozsudek soudu o osvojení, oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, příp. sdělení údajů o nich formou dalšího zápisu o narození (dle situace a možnosti žadatelů),
 6. případně žádost (DOC, 30 KB) o zápis příjmení nezletilého dítěte ženského pohlaví do knihy narození v mužském tvaru.

Poplatek za podání žádosti činí 200,- Kč (úhrada probíhá v hotovosti v eurech dle aktuálního kurzu na pokladně konzulárního úseku).