česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o cestovní pas

Náležitosti pro vyřízení českého cestovního dokladu v zahraničí.

Cestovní pas se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let, přičemž dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit.

Upozorňujeme na skutečnost, že ČR již nevydává cestovní doklady bez biometrických údajů a strojově čitelné zóny (tzv. pas blesk).

Podání žádosti o cestovní pas

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý (tj. ve věku 15–18 let), připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu zákonného zástupce se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší v příslušné rubrice tiskopisu žádosti před pracovníkem zastupitelského úřadu (ZÚ).

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Je-li zákonným zástupcem rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů.

Žadatel o vydání pasu se musí na ZÚ dostavit osobně.

Náležitosti, které žadatel musí předložit:

 1. doklad totožnosti žadatele (např. občanský průkaz),
 2. doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (např. občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, český matriční doklad),
 3. doklad o státním občanství ČR (např. občanský průkaz),
 4. doklad o rodném čísle (např. občanský průkaz),
 5. 1 fotografii – pro správné pořízení odpovídající fotografie se doporučuje řídit jednak příslušnou šablonou (PDF, 68 KB) a jednak pokyny uvedené v určené příručce (PDF, 433 KB); zastupitelský úřad taktéž může poskytnout adresu fotografického centra v těsné blízkosti konzulátu, kde lze na počkání obdržet fotografii odpovídající kritériím pro podání žádosti o český cestovní pas
 6. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů,
 7. prohlášení o státním občanství (DOCX, 15 KB),
 8. uhrazení správního poplatku – občan starší 15 let hradí 1 200,- Kč, občan mladší 15 let pak 400,- Kč (úhrada probíhá v hotovosti v eurech dle aktuálního kurzu na pokladně konzulárního úseku)

Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového pasu ČR (dosavadní) platný pas ČR a nežádá o zapsání odlišných údajů, než jaké jsou v něm uvedeny, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat.

Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, povinen prokázat státní občanství ČR dokladem o státním občanství. Nemá-li žadatel o vydání prvního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, je občan povinen předložit pracovníkovi zastupitelského úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.

Převzetí cestovního pasu

Cestovní doklad může převzít

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo
 • pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pokud byla žádost o cestovní pas podána v zahraničí u zastupitelského úřadu, lze nový cestovní doklad převzít nejen na tomto úřadě, ale i u obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti příslušného k jeho vydání v ČR (podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky, popř. pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, na Magistrátě města Brna), nebo na honorárním konzulátě ČR, pokud k tomu byl nadřízeným zastupitelským úřadem zplnomocněn. Občan však musí své přání převzít svůj nový cestovní doklad jinde než na zastupitelském úřadě sdělit v okamžiku podání své žádosti.

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o cestovní pas podané na zastupitelském úřadu v zahraničí je 120 dnů.