česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Současná vízová činnost konzulátu během koronavirové epidemie

Rozsah a podmínky příjmu žádostí o víza i vyznačování víz. Povinnost PCR testu po příjezdu do ČR.

Upozorňujeme, že platnost veškerých informací, jež pokrývá tento článek, má přednost před obdobnými informacemi v jiných částech webu konzulátu. Naopak, informace, které nejsou v tomto článku zmíněny a nacházejí se jinde na webu konzulátu, jsou nadále platné.

Základní pravidla

 • Před konzulátem je třeba striktně dodržovat veškerá platná protiepidemiologická opatření, včetně dodržování vzájemných dvoumetrových rozestupů, a řídit se pokyny Národní gardy.
 • Do prostor konzulátu bude vpuštěna jen ta osoba, která se předem řádně registrovala (podmínky a způsob registrace – viz níže).
 • Před vstupem na konzulát bude muset každý strpět změření teploty – pokud bude vyšší než 37 °C, nebo pokud bude dotyčný vykazovat symptomy onemocnění, nebude na konzulát vpuštěn.
 • Každý je povinen mít při vstupu a po celou dobu pobytu v čekárně konzulátu nasazenou roušku zakrývající nos i ústa.
 • Při vstupu je každý povinen použít dezinfekci na ruce, jež je umístěna hned vedle vchodu do čekárny.
 • Žádost o vízum, veškeré náležitosti k ní i jakýkoliv jiný dokument nesmí být předložen v plastové fólii (netýká se dokumentů předkládaných v zatavených fóliích)

Upozornění:

V současné době není známo, kdy dojde k dalšímu rozšíření vízové činnosti, a kdy se tak např. začnou nabírat žádosti o jiné než níže uvedené pobytové tituly. Proto je zbytečné se na to dotazovat. Sledujte webovou stránku konzulátu, kde se bez prodlení zveřejňují všechny aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Dočasná změna úředních hodin

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VÍZA

Schengenská víza

Upozorňujeme, že v případě, že je žádost podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, je povinností žadatele předložit při podání žádosti rovněž řádně vyplněné potvrzení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 136 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude žádost přijata; tento doklad stačí předložit ve formě scanu (originál není vyžadován).

 • Doklad musí mít formu potvrzení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:
  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR;

  • úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak

  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

 • do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 
 1. Žádosti se podávají standardně prostřednictvím vízových center.

 2. Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, který mu určí vízové centrum (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

 3. Kategorie žadatelů, kteří můžou podat žádost

  1. Občané Ukrajiny
   • žádost o vízum za účelem zaměstnání/sezonního zaměstnání za jakýmkoliv účelem
   • rodinní příslušníci občana EU nebo občana ČR, diplomaté a úředníci mezinárodních organizací
    • registrace: na základě individuálně podané žádosti na e-mail Consulate_Lvov@mzv.cz (do e-mailové žádosti je třeba napsat jméno a příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu, účel podání žádosti a přiložit oscanované dokumenty prokazující daný účel)
  2. Žadatelé, kteří nejsou občany Ukrajiny, ale mají povolení k pobytu v konzulárním obvodu konzulátu a splňují podmínky plného proočkování dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (odkaz na jeho znění - viz níže)
  3. Žadatelé, kteří nejsou občany Ukrajiny, ale mají povolení k pobytu v konzulárním obvodu konzulátu a nesplňují podmínky plného proočkování dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (odkaz na jeho znění - viz níže) - tyto osoby mohou podat žádost jen za následujícími účely a pravidly:
   • sezonní zaměstnanci, tj. ti, kteří jedou za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017, v aktuálním znění)

    • pravidla registrace

    • upozorňujeme, že pokud žadatel nepředloží povolení k sezonnímu zaměstnání dle § 96 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebude jeho registrace přijata (zkontrolujte si dle vzoru (JPG, 697 KB))

   • osoby, které žádají za účelem zaměstnání v oblasti potravinářské výroby

   • osoby, které žádají za účelem zaměstnání ve zdravotnictví nebo sociálních službách a jejich rodinní příslušníci

   • rodinní příslušníci občana EU nebo občana ČR, pracovníci mezinárodní dopravy, pracovníci kritické infrastruktury, diplomaté a úředníci mezinárodních organizací

    • registrace: na základě individuálně podané žádosti na e-mail Consulate_Lvov@mzv.cz (do e-mailové žádosti je třeba napsat jméno a příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu, účel podání žádosti a přiložit oscanované dokumenty prokazující daný účel)

 4. Informace ke kapacitě konzulátu dle jednotlivých účelů žádostí

Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 1. Žádosti se podávají přímo na konzulátě (adresa: Lvov, Antonovyča 130A).

  • výjimkou jsou žádosti o zaměstnanecké karty v rámci Programu Kvalifikovaný zaměstnanec, které jsou podávány ve vízovém centru ve Lvově; žadatelé se neregistrují, nýbrž vyčkají, až je jim termín podání žádosti sdělen konzulátem, resp. jejich budoucím českým zaměstnavatelem

 2. Žadatel se musí dostavit k žádosti přesně v čase, který mu určí konzulát (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

 3. Kategorie žadatelů, kteří můžou podat žádost

  • Žadatelé, kteří splňují podmínky plného proočkování dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (žadatel musí doložit požadovaný národní certifikát o splnění podmínek plného proočkování)

  • Žadatelé, kteří nesplňují podmínky plného proočkování dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou podat žádost pouze za následujícími účely:

   • sezonní zaměstnanci tj. ti, kteří jedou za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017., v aktuálním znění)

   • žádající o mimořádné pracovní vízum - žadatelé se neregistrují, nýbrž vyčkají, až je jim termín podání žádosti sdělen konzulátem, resp. jejich budoucím českým zaměstnavatelem

   • žádající o povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, a to výhradně v případech, kdy se jedná o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky; ostatních rodinných příslušníků se obnovení příjmu tohoto typu žádostí prozatím netýká.

   • žádající o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků;

   • žádající o vydání modré karty a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí žadatelů o modrou kartu

   • studenti

   • žadatelé za účelem kulturním 

   • žadatelé v rámci Programu Kvalifikovaný zaměstnanec

    • registrace: žadatel se neregistruje; konzulát sdělí termín podání českému zaměstnavateli, jenž následně informuje samotného žadatele

   • žadatelé o přenos pobytového oprávnění do nového cestovního dokladu

    • bez registrace, nutné se dostavit na konzulát v pracovní den v době od 08:30 do 10:00 hod.

   • žadatelé za účelem sportovním

   • žadatelé o trvalý pobyt zařazení do vládního programu dle usnesení vlády č. 1014/2014 (týká se krajanů s potvrzením o příslušnosti ke krajanské komunitě)

 4. Informace ke kapacitě konzulátu dle jednotlivých účelů žádostí

VÝDEJ UDĚLENÝCH VÍZ

Schengenská víza

 • Vyzvednutí v termínu, který žadatel obdržel při podání žádosti, vždy od 10:00 hod.

Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 1. Souhlasy s udělením víza

  • Konzulát vyznačuje udělená / schválená víza jen za těmi účely, za jakými může žádost přijmout (viz výše - Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu - bod 3.: Kategorie žadatelů, kteří můžou podat žádost) - žadatel musí doložit požadovaný národní certifikát o splnění podmínek plného proočkování, pokud to aktuální ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyžaduje

   • v případě žádostí za účelem studia se vyznačují pouze ta víza, u nichž se jedná o studium dle cizineckého zákona, které bude zároveň možné realizovat i v rámci akademického/školního roku 2021/2022

  • Pokud byl žadatel konzulátem vyzván, aby se dostavil k vyznačení víza, může, tak jako dosud, se dostavit na konzulát bez předchozí registrace, vždy v pracovní den v 8:30 hod.

   • S sebou je povinen přinést

    • cestovní doklad, s nímž žádost podával

    • stvrzenku o zaplacení vízového poplatku

    • doklad o pojištění dle stanovených podmínek 

    • v případě, že žádost byla podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, řádně vyplněné potvrzení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 136 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude vízum vyznačeno; tento doklad stačí předložit ve formě scanu (originál není vyžadován)

     • Doklad musí mít formu potvrzení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

      • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

      • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR

      • úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

      • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

     • do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 

     • týká se to i přenesení platného povolení k pobytu do nového cestovního dokladu

 2. Zamítnutí žádostí o vízum
  • Konzulát zasílá zamítnutým žadatelům příslušná rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR.

 3. Dokumenty související s vízovou procedurou

  • Konzulát zasílá žadatelům veškeré další dokumenty, které se týkají řízení o udělení víza (např. žádostí k doplnění náležitostí, výzvy k dostavení se k pohovoru či výslechu atd.).

    

Upozornění pro cesty do ČR:

 • Cizí státní příslušníci jsou žádáni ověřit si před cestou podmínky vstupu do ČR, které pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje Ministerstvo vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." V této tabulce je rovněž přehledně uvedeno, jaká karanténní opatření, vč. případné povinnosti testu na COVID-19, se na jednotlivé kategorie cestujících vztahují.