español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování a apostila

Informace o ověření podpisu, kopie nebo překladu pro použití v ČR a o apostile pro použití ve Španělsku.

O ověření podpisu, kopie nebo překladu můžete požádat osobně na našem velvyslanectví v Madridu nebo na kterémkoli z našich honorárních konzulátů. Ověření je provedeno zpravidla na počkání s výjimkou případů, kdy se jedná o větší množství úkonů.

Upozorňujeme, že ověření provedená našimi zastupitelskými úřady platí pro použití v České republice, nikoli ve Španělsku (pozn.: veškerá používaná razítka jsou v českém jazyce). Pokud potřebujete ověření platné pro španělské úřady, je třeba se obrátit na španělského notáře nebo na Velvyslanectví Španělska v Praze.

K ověření podpisu je bezpodmínečně nutná vaše osobní přítomnost. Je třeba předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz), podepsat se na dokument v přítomnosti konzulárního pracovníka a uhradit poplatek v hotovosti v EUR dle aktuálního kurzu (položka 150a).

K ověření kopie je třeba kromě fotokopie předložit originál dokumentu, platný doklad totožnosti a uhradit poplatek v hotovosti v EUR dle aktuálního kurzu (položka 151a).
Upozorňujeme, že podle platných zákonů ČR zastupitelský úřad nemůže ověřit fotokopii např. cestovního pasu, občanského průkazu, řidičského průkazu, zbrojního průkazu nebo jiných dokumentů, jejichž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit. Dále nelze ověřit kopii listiny opatřené plastickým textem nebo plastickým razítkem.

K ověření překladu je třeba předložit originál (ve španělštině) i přeložený text (v češtině), platný doklad totožnosti a uhradit poplatek v hotovosti v EUR dle aktuálního kurzu (položka 151c - za každou započatou stranu A4). Kontakty na překladatele působící ve Španělsku naleznete v kapitole Soudní překladatelé.


České matriční i jiné dokumenty je třeba pro použití ve Španělsku ve většině případů opatřit vyšším ověřením, tzv. apostilou (pozn.: španělské matriční dokumenty pro použití v ČR apostilu nepotřebují - viz. komentář níže).

Apostilu vyznačuje příslušný úřad v ČR. Dokumenty (např. matriční), na něž apostilu vyznačuje MZV ČR, lze opatřit apostilou prostřednictvím našeho velvyslanectví v Madridu nebo kteréhokoli z našich honorárních konzulátů. Kromě originálu dokumentu je třeba předložit platný doklad totožnosti a uhradit poplatek v hotovosti v EUR dle aktuálního kurzu (položka 150e). Vyřízení žádosti trvá přibližně 1-2 měsíce.

Podrobné informace o ověřování a apostile naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.


Komentář k ověřování matričních dokladů

Česká republika a Španělsko jsou členy Haagské úmluvy. Veřejné listiny (např. matriční doklady) musí být pro použití v jiném členském státě opatřeny apostilou a nikoli superlegalizací.
Česká republika má dále se Španělskem uzavřenu bilaterální smlouvu o právní pomoci. Veřejné listiny dle této smlouvy nevyžadují na území druhé smluvní strany další ověření (tedy ani apostilu).
V současné době Česká republika smlouvu uplatňuje i na matriční a jiné doklady, zatímco Španělsko smlouvy uplatňuje téměř výhradně pouze v oblasti justice.

Smlouva mezi ČSSR a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských (Convenio entre el Reino de España y la República Socialista de Checoslovaquia sobre Asistencia Jurídica, Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Asuntos Civiles) byla podepsána v Madridu dne 4. 5. 1987. Zveřejněna byla ve Sbírce zákonů pod číslem 6/1989 Sb. a ve španělském BOE pod číslem 290 dne 3. 12. 1988 (BOE núm. 290 de 3 de diciembre de 1988). O ověřování listin pojednává č. 11 odst. 1.