español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis rozvodu manželství

Informace pro případ, došlo-li k rozvodu manželství v zahraničí.

Došlo-li k rozvodu manželství v zahraničí, je třeba požádat o zápis této matriční skutečnosti  do matriční knihy vedené matričním úřadem v ČR (Zvláštní matrikou v Brně). Při podání žádosti o zápis rozvodu manželství, (bylo-li rozvodové řízení zahájeno po 1. 5. 2004 ve Španělsku či jiném členském státě EU), je třeba předložit: 

  1. platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR;
  2. český oddací list
  3. originál nebo ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, opatřeného úředním překladem do českého jazyka (alespoň co se týče výrokové části rozhodnutí) 
  4.  tzv. osvědčení podle čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, opatřené úředním překladem do českého jazyka.   

Toto osvědčení vydá na Vaši žádost soud, který rozhodl o rozvodu manželství. Osvědčení je vydáváno na jednotném formuláři obsaženém v příloze I uvedeného nařízení Rady.

Vyšší ověření (apostila) předkládaných listin, tj. rozhodnutí soudu a osvědčení, se nevyžaduje. 

Po registraci rozvodu v České republice Vám bude vystaven nový oddací list s poznámkou o rozvodu manželství. 

Upozornění: 

Příjmení po rozvodu manželství 

Manžel/ka, který/á přijal/a při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci českého rozsudku o rozvodu manželství následně oznámit u matričního úřadu v místě bydliště v ČR nebo u zastupitelského úřadu ČR, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Toto oznámení o přijetí dřívějšího příjmení (PDF, 22 KB) bude následně postoupeno Zvláštní matrice v Brně. 

Další informace k této otázce lze získat na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

příjmení 21 KB PDF (Acrobat dokument) 7.4.2016

Osvědčení o rozhodnutí ve věcech manželských 40 KB PDF (Acrobat dokument) 22.8.2019