česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.volby.cz
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. 10. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v zahraničí – zvláštní volební okrsek  č. 35 – Španělsko. Volební místnost se v případě Španělska bude nacházet v budově Velvyslanectví ČR v Madridu (adresa Avenida Pío XII, 22 – 24; 28016 Madrid). Volebními dny jsou pátek 8. 10. (14 – 22 hod.) a sobota 9. 10. 2021 (8 – 14 hod.). Čas hlasování bude tudíž ve Španělsku stejný jako na území ČR. Veškeré další informace naleznete v tomto článku. Prosíme sledovat zejména s ohledem na blížící se termín voleb i nezbyná hygienická opatření.

Volit mohou osoby, které jsou občany České republiky a prokáží se platným dokumentem (občanský průkaz nebo cestovní pas) a  které jsou zapsány do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR ve Španělsku. Dále mohou odvolit ti, kteří předloží voličský průkaz, jenž vydává obecní úřad v místě trvalého bydliště voliče. Budou voleni kandidáti z Ústeckého kraje. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Volební místnost bude v budově Velvyslanectví České republiky ve Španělském království, a to na adrese:

Avenida Pío XII, 22 - 24, 28016 Madrid
- nachází se v blízkosti stanice metra Pio XII, linie 9 (severní východ).

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ COVID-19

Upozorňujeme, že maximální počet voličů, kteří se budou moci nacházet ve  volebních prostorách  v budově Velvyslanectví ČR v Madridu, je stanoven na 5 osob. Pokud bude dosaženo tohoto počtu, ostatní voliči posečkají před volební místností, tj. před budovou velvyslanectví.

Všichni voliči musí dodržovat základní hygienická pravidla (nosit roušku ve vnitřních prostorách, používat dezinfekci, dodržovat rozestup více než 1,5 m; ideálně 2 m). K dispozici budou dezinfekční gel a roušky, návštěvníci musí strpět případné měření teploty bezkontaktním teploměrem.

Kdokoli by měl příznaky zvýšené teploty, suchého kašle, bolesti hlavy, zvracení či jiných nemocničních příznaků, nebude moci být do budovy Velvyslanectví ČR v Madridu vpuštěn.

Všichni přítomní se musí řídit rovněž platnými předpisy a opatřeními souvisejícími s epidemiologickou situací. Opatření platná pro Autonomní společenství Madrid jsou zveřejněna v odkazu: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Volič může hlasovat v zahraničí v tzv. zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR – dále jen ZÚ (nikoliv na honorárním konzulátu). Voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.

Volby do PS Parlamentu ČR vyhlásil prezident ČR svým rozhodnutím,  publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje, který byl dne 7. ledna 2021 vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky. Volebními dny jsou pátek 8. 10. a sobota 9. 10. 2021 - čas hlasování bude ve Španělsku stejný jako na území ČR (14 – 22 hod.,  resp. 8 – 14 hod.).

Volební místnost – ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené jako „VZOR“, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením volby; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; také případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. K dispozici budou příslušné zákony a předpisy.

HLASOVÁNÍ

Prokázání totožnosti a státního občanství - volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným osobním dokladem (OP, cestovním pasem či cestovním průkazem). Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze ZSV. VP opravňuje k zápisu do výpisu ze ZSV ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při ZÚ ČR v zahraničí. Po záznamu ve výpisu ze ZSV obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného ZÚ a hlasovací lístky.

Hlasovací lístky – tisknou se samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno, a proto nemusí hlasovací lístky tvořit nepřerušenou číselnou řadu. Na hlasovacím lístku těch politických stran, hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Hlasovací lístky pro Ústecký volební kraj jsou opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Úprava hlasovacího lístku - po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku předností hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.          

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, které jsou přetržené či nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování - po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území ČR nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Volby 2021

Volby 2021

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra ČR - https://www.mvcr.cz/volby/

V Madridu dne 05.10.2021

přílohy

Kandidátní listiny v Ústeckém kraji 54 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2021

Výsledky losování čísel 661 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2021

Vzor hlasovacích lístků pro Ústecký kraj 692 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2021