español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů - žádost o zápis, vyškrtnutí, voličský průkaz

Velvyslanectví ČR v Madridu vede zvláštní seznam voličů pro voliče - občany ČR, kteří mají bydliště v územním obvodu zvláštního volebního okrsku, který je tvořen územím Španělska a Andorry. 

V zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky.

Za tímto účelem zastupitelské úřady ČR vedou zvláštní seznamy voličů (ZSV) - občanů ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR v územním obvodu zvláštního volebního okrsku příslušného zastupitelského úřadu.

Ve Španělsku vede ZSV Velvyslanectví ČR v Madridu. Tento seznam je stálé povahy tj. nevytváří se pro každé volby znovu.  Jeho aktualizaci (zápis/vyškrtnutí voliče) provádí velvyslanectví průběžně, a to vždy na základě příslušné žádosti voliče. Honorární konzuláty ve Španělsku a v Andoře agendu voleb nevykonávají.

Zápis do ZSV vedeného Velvyslanectvím ČR v Madridu

 • Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů není ze zákona stanovený formulář, žadatel se musí pouze prokázat:

  • platným dokladem totožnosti (CP, OP)

  • a dokladem potvrzujícím jeho dlouhodobý pobyt ve Španělsku či Andoře (ve Španělsku se nejčastěji jedná o dokument dokazující tzv. empadronamiento).

Upozorňujeme, že volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do ZSV v Madridu, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

Vydání voličského průkazu (VP) pro voliče zapsaného v ZSV vedeném při Velvyslanectví ČR v Madridu

 • VP voliče  opravňuje volit mimo Madrid, např. při jeho plánované cestě do ČR či jiné cestě do zahraničí.

 • Žádost o vydání voličského průkazu 

  • musí být Velvyslanectví ČR v Madridu zaslána poštou, případně předložena osobně na konzulárním úseku velvyslanectví, a to vždy v termínu stanoveném pro příslušný typ voleb.

  • Písemná žádost o vydání voličského průkazu nemá žádnou oficiální formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] tímto žádám o vydání voličského průkazu dle mého  jména uvedeného ve zvláštním seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Madridu. V [místo] dne [datum], [podpis]."

 • S VP a dokladem totožnosti se pak občan dostaví v době voleb do libovolné volební místnosti v ČR nebo v zahraničí k výkonu svého volebního práva. 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Madridu

 • Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů by měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

 • Žádost o vyškrtnutí voliče ze ZSV může být písemná nebo ústní.

  • Ústně může volič požádat o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu.

  • Písemná žádost je dostačující, pokud je zaslána poštou nebo faxem. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.

  • Písemná žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů nemá pevně stanovenou formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] tímto žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Madridu. V [místo] dne [datum], [podpis]."

 • Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (pozor, tato lhůta neplatí pro volby do Evropského parlamentu). Voliče, kterému byl vydán VP, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí průkaz.

 • Velvyslanectví vydá vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu (posledně uvedené neplatí v případě voleb do Evropského parlamentu; při těchto volbách je nutné potvrzení předat přede dnem voleb přímo obecnímu úřadu).