česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stipendia pro krajany v roce 2022, čtyřtýdenní kurz českého jazyka a dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka

Stejně jako v letech minulých též v roce 2022 se pro členy české krajanské komunity ve Španělsku nabízí možnost využít nabídky stipendií poskytovaných v rámci krajanského vzdělávacího programu. Jedná se o semestrální studijní pobyty, čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany a dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanů.

V roce 2022 pokračuje v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí.

Upozorňujeme nicméně uchazeče, že konání kurzů a podmínky vstupu do České republiky se mohou i v letošním roce v návaznosti na aktuální situaci pandemie COVID-19 vyvíjet (nepředvídatelnost dalšího vývoje situace v jednotlivých zemích tzn. šíření nákazy, otevření hranic, možnost povinné karantény, možnosti dopravy do/z ČR aj., povinnost předložení negativního PCR testu či dokladu o očkování apod.).

V rámci tohoto programu mohou čeští krajané v zahraničí žádat o stipendia na následující vzdělávací aktivity:

1. Semestrální studijní pobyty v akademickém roce 2022/2023

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, případně dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie - jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně se poskytuje celkem 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR. Podmínkou účasti je dobrá znalost českého jazyka. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce;

Podrobné informace naleznete na webové stránce www.dzs.cz  v rubrice Programy a sítě (přesný odkaz: https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici#krajane-ze-zahranici ). K přihlášení je třeba vyplnit online přihlášku, kterou naleznete zde: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay ).

Online přihlášku je třeba vyplnit v elektronickém systému a podat:

 • do 15. 3. 2022  pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2022/2023 (září 2022 -  únor 2023)
 • do 15. 3. 2022 pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2022/2023 (září 2022 - červen 2023)
 • do 15. 8. 2022 pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2022/2023 (únor 2023 - červen 2023)

Do 15. 3. 2022 do 16 hod. / resp. 15. 8. 2022 do 16 hod. je třeba doručit na Velvyslanectví ČR v Madridu:

 • originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, včetně kopie, tj. celkem 2 exempláře,
 • životopis,
 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu,
 • podrobný studijní program,
 • kopii cestovního dokladu,
 • doporučení krajanského spolku.

Na žádosti doručené po termínu nebude brán zřetel!

Po přijetí příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Madridu vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování. Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium včetně zkouškového období.

Měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování činí 9 000 Kč (bakalářské a magisterské studium), resp. 9 500 Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům občanům ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2 000 Kč.

Podmínky úhrady nákladů zdravotní péče zde.

Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium!

2. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Kurz se koná v termínu 18. 7. - 12. 8. 2022, přičemž ročně je poskytováno celkem 60 stipendijních míst. Kurz je určen českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává ze 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí, na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu - Poděbrady

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Domu zahraničních služeb v rubrice Programy a sítě ( https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici#krajane-ze-zahranici ).  Je třeba vyplnit online přihlášku, kteriou naleznete na http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse .

Online přihlášku je třeba vyplnit v elektronickém systému a podat do 15. 3. 2022.

Do 15. 3. 2022 do 16 hod. je třeba doručit  na Velvyslanectví ČR v Madridu:

 • originál vyplněné, vytisknuté a podepsané přihlášky,
 • doporučení krajanského spolku.

Na žádosti doručené po termínu nebude brán zřetel!

Potvrzení o přijetí do kurzu zašle uchazečům MŠMT prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Madridu. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude oznámeno operativně prostřednictvím našeho velvyslanectví, případně prostřednictvím DZS.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastíků. Stravování a ubytování je hrazeno, výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2 000 Kč.

Podmínky úhrady nákladů zdravotní péče zde.

Kurzu je možno se zúčastnit v kategorii tzv. "samoplátců" tj. bez stipendia po vlastní úhradě nákladů.

3. Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Kurz se koná v termínu 22. 8. - 2. 9. 2022 a je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanských komunit s velmi dobrou znalostí českého jazyka. Ročně je poskytováno celkem 20 stipendijních míst, přičemž účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogy v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). Kurz je zaměřen na ntenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny, součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Věkový limit je 18 let, do kurzu se lze přihlásit opakovaně.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Domu zahraničních služeb v rubrice Programy a sítě ( https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici#krajane-ze-zahranici ). Je nutné vyplnit online přihlášku, kterou naleznete na: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse .

Online přihlášku je třeba vyplnit a podat do 15. 3. 2022.

Do 15. 3. 2022  do 16 hod. je třeba doručit na Velvyslanectví ČR v Madridu:

 • originál vyplněné, vytisknuté a podepsané přihlášky,
 • doporučení krajanského spolku (obsahující podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku);

Na žádosti doručené po termínu nebude brán zřetel!

Potvrzení o přijetí do kurzu zašle uchazečům MŠMT prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Madridu. Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit či rozdělit mezi několik účastníků.

Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na ubytování, stravování a dopravu (v případě, že přílet/příjezd je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu a odlet/odjezd do 2 týdnů po skončení kurzu, doprava vlastním vozem se neproplácí). Účastníci obdrží finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč na osobní výdaje.

Podmínky úhrady nákladů zdravotní péče zde.

 

Kontaktní osoba na Velvyslanectví ČR v Madridu: Imrich Kliment (madrid@embassy.mzv.cz)

přílohy

Úhrana nákladů zdravotní péče 23 KB DOC (Word dokument) 28.2.2017